#5997: Biografen

- .a . ax..  .om

 

 

Lördag och-söndag kl. 7,30-9 och 9-10,30 e. m.

 

 

PROGRAM;

 

 

Gaumont-Journalen

Aktuella bilder af världshändelser, mer anmärkningsvärda, mycket intressant!

i

Den falske Petter

Mycket komisk scen! Den rolige Prince i hufvudrollen! h

 

i.

gl

Därefter gifves på mångas begäran, Nordisk Films stora-Vattraktionsfilm:

Det gripande sheltimmesskädespelet

Kvarnens

hemlighet

Drama i 8 akter och 85 tablåer.

Personerna: Major WÄRME. ALMA, hans dotter. Godsägare WILNER. SVEN, hans son. NILS, kusk.
Godsägare Wilners roll utföres af ANTON SALMSON.

Att gå frän allt på. gamla dar blef den gamle major Wärmes lott. Han
hade varit djärf och vågat sig på spekulationer och följden blef att en vacker
dagrsatte sig hans värsta ovän, godsägare Wilner, i besittning af hans gård.
Men den gamle majoren hade dock för sig undantagit en gammal länga, som
låg alldeles intill kvarnen.

Här slog han sig nu ned tillsammans med sin vackra dotter Alma. Ti-
den går och läker alla sår. vDe båda äro nöjda och lyckliga med sin lott,
men så. är Alma idealet för en sparsam och arbetsam liten hushållerska.

V En dag var hon på. väg att köpa mat, då. hon möter godsägarens unga
son Sven och de båda unga göra hvarandras bekantskap. Snart träffas de på
nytt och deras hjärtan dragas än mer tillsamman. Men godsägaren fär reda
på saken och han ger genast sin son alternativet: antingen gär du frän
hemmet eller lämnar du henne. -

Han väljer att lämna hemmet och begifver sig till hufvudstaden för att
där söka sin utkomst. Efter ett rörande afsked med modern och den älskade
reser han. -

Några månader förgä, då får Sven en dag ett bref, däri Alma meddelar
honom att hennes tillstånd är sådant, att hon ej längre kan dölja det för sin
far. De öfverenskomma dä båda att han skall låta Nils hämta henne och
och hon skulle för sin far förebära, att hon mäste resa till en vänninna en
tid. Hon reser och blir intagen pä barnbördshuset, där hon föder en son.
Sven besöker henne där, men har ej tillräckligt med medel att kunna gifta
sig med henne. Hon reser således tillbaka och han skall försöka försona
sig med sin far. Sitt barn döljer hon i den gamla kvarnen.

I Tiden gär, hvarje natt mäste hon upp i kvarnen till sitt lilla barn och
pyssla om det. Men det blir svårt för henne i längden och hon skrifver till
sin älskade att komma hem. s

Ater är det kväll, i nattens mörker har hon smugit sig in till sig, men

, garna.

glömt släcka lampan efter sig. Den exploderar och snart ljuder "Kvarnen

. står i ljusan låga". Klockorna klämta i byn och snart kommer befolkningen

på benen. Förskräckt reser sig Alma i sin säng. Hon hör rop om eld och
skyndar, anande en olycka, ut. En fruktansvärd syn möter henne, kvarnen
brinner och högt där uppe befinner sig hennes lilla barn. Ingen mer än hon
vet ju om "Kval-nens hemlighetu; utom sig vill hon slita sig lös för -att kasta
sig in i lågorna, men vanmäktig sjunker hon ned. Lågorna frossa girigt den
gamla kvarnens väggar. I

Då kommer Sven. Han har gripits af längtan efter sin älskade. På långt
håll har han sett lägorna och äfven har han sett, att det är den gamla kvar-
nen, som är lågornas rof. Hastigt skyndar han in i tornet. äfven han har
ju del af den stora hemligheten. Han klättrar genom eld och rök uppför ste-
gen. Där ligger barnet, lägorna ha ännu ej kastat sig,hit upp. Men reträtten
är stängd, då fatttar han ett djärft beslut. Han binder fast barnet vid sitt
bröst, och klättrar uppför stegen till en af kvarnvingarne.

Ett djärft språng, och han befinner sig långt ute på. en af de väldiga vin-
Gnisslande rör den sig, och långsamt sänkes han ned mot marken.
Där står byns innevånare i intensiv spänning, skall han lyckas med lifvet
komma ur den förskräckliga situationen? Men han har lyckan med sig, snart
är han helgbrägda nere på marken och mottages af hjälpsamma händer.

Ett ögonblick förgår - då störtar kvarnen med ett väldigt brak samman.

Men nere på ängen ligger den stackars Alma vanmäktig. Då. när ett jubel- i

rop Åhennes öra, hon reser sig långsamt, där kommerI Sven bärande deras
barn. -

Och nu är hemligheten röjd. De båda fäderna stå. midt emot hvarandra.
Ett trofast handslag och all fiendskap är glömd. Vid skenet af den brin-
nande kvarnen, vars reilexer äterkastas mot den strålande sommarmorgonens
sol, bindas samman kärleks- och vänskapsband för lifvet.

 

Följande priser gälla: lzsta plats 50 öre, öfriga platser 35 öre.

Obs! iå-ftimmes

föreställningar!

 

 

 

 

 

 

 

Sture Ljungdahl, Nybro 1914

Information

Title:
Biografen
Printed year:
1914
Place:
Nybro
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain