#5962: Aflvesta Biografteater

lfvestax Biografteater.
Edisons Kinetophon!

(Talande film).

 

 

t Onsdagen den 23 september kl. "7 och 8,30 e. m.

;ENDAST I DAGI:  
1. E11 herghestigning i Montana. é

Stum film.

Denna region, belägen i Missouri-dalen, äger en stor naturskönhet och är säll-
synt fruktbar. Den bebos av kolonister." vilkas antal med varje år ökas oerhört.

 

 

 

 

 

Il2. Svenska introduktionen.

Talande film.

Edisons Kinetophon presenteras För den svenska publiken av operasångaren Oscar Berg-
ström med bland andra fruarna Thyra Leijman-Uppström och Thorborg Schröder samt flera
I virtuoser på olika instrument som medverkande. Herr Bergström redogör i korthet för kine-
tophonens uppkomst och utveckling samt framhäver dess stora betydelse urkulturell synpunkt.
Härefter förekommer solo- och körsång, violin-, piano-, flöjt-, kornett- och dragspelsmusik,
varpå det hela avslutas med den bekanta, populära sången: DVi gå över daggstänkta berg),
unisont insjungen.

 

 

1. Vi gå över daggstänkta berg, fallera, 2. I män,skor,qförglömmen er gråt, fallera,
som lånat av smaragderna sin färg, fallera. och kommen och följen oss åt, fallera.
Och sorger haV vi inga, V Till fjärran vi gånga,
våra glada visor klinga, " . I att solskenet fånga, 1 .
när vi gå över daggstänkta berg, fallera. och kommen och följen oss åt, fallera.

 

il .
3. MODERNA DANSER

dansade .av Nana Semon och Aurele de René, pristagarei dansderby 1914.

One step. Fiskdansen. Boston. Tango. Inledningssteg och tangosteg. Steg framåt och i
steg bakåt.I Promenad. Demi Corte. Saxen framåt. Saxen bakåt.
Lilla saxen. Maxixe. Brosilienne.

S TUM FILM.

1 4. BOHEME. (Kvarlell ur tredje akten).

Regi och iscensättning: Enrico Beriel, Milano.

Personer: Mimi-Signum Maria Moscisca, Musmatta-Signum Maria De Marsan-Beriel,
Rodolpho Signor Vittori Lois, Marcello- Signor Giuseppe Maggi. - Talande film.

Av Puchinis bekanta och berömda opera ))Bohéme)) framföras några av de-vackraste scenerna ur 3.
akten. Medelst hjälp av Edisons underbara uppfinning är det möjligt att se det hela levande framför sig
och höra sången , som om man sutte i operasalongen. För inspelningen har använts några av de förnäm-
sta operakrafter, som det moderna Italien bjuder på, och publi en skall med glad tillfredsställelse finna,
huru det italienska språket vid sång genom sin klang och vokalrikedom på ett förundransvärt sätt åmin-
ner om svenskan. För förståelsen av de scener, som här utspelas, utgör det i varje fall intet hin er, att
språket är främmande. Konsten är ju internationell, och iwsärskild mening gäller detta om sång och musik.

5.0väntat återseende. (Stum film).

Detta är historien om en make, som efter en längre tids bortovaro längtar efter Dhome, sweet homen. På hemre-
san har han slagit vad om att han skall köra Londons sista hansomcab och ödet fogar det så, att det blir sin egen
hustru i - som han tror - galant sällska , som han blir kusk åt. För att taga den skyldiga på bar gärning, anläg-
ger den svartsjuke mannen olika förklå nader. Men han blir fullständigt duperad, och hustruns oskuld bevisas i
den sista tablån till den äkta mannens stora fröjd och förvåning.

 

. .

 

 

 

 

 

.-::: :: 1 :: :::: - .
I: i ål
:i ::
u f I ,, ll
g: Tallinn!  .1 Å . Q I Dagar Berg u
55 " s - Urneul 85 i U C Ur. 5th som ii
ä Kinetophonfilmen framställer just höjdpunkten av Gaspards roll, när den åldrige förbrytaren pinad av samvets- 
:: kval gör sin självbekånnelse och berättar om sina forna stratröverier med de bekanta stroferna: u
=: HI en mörk och dyster skog Kungens män är klädda bra, Vi är skålmar allihop, 
g: lite längre inåt landet de ha uniform och strumpor. - men för ossl de sköna brinna. 
I. en hop skälmar läger slog. Vi e. något sadant ha, Fast vi stå i dåli t rop, .-
=: Jag befallde över andet, pl v r dräkt består av lumpor. 4 deras hjärtan doc vi vinna. 
.I alla lyddc blint min lag, ast med nakna ben vi gå, I Tlll den fågelfries barm, .-
:: som en kung, så. stolt var jag. slåss vi lika bra ändå. flyger flickan kärleksvarm. 
.I Turi, lnriI ln . . Turi, luri, la . . Turi, luri, la . ." .-
.o-Vlnnllnnllu.nunnan-lllllanlunn ln uni ull-l nu "nu-.o-
OI.nun-ull.Illunlulllulnlulllu nu inn-Ilona..- uuu u unan

f Q Bilj ettpniser: :1-W
Alàtae l... glass tiäfaea platsa äQW se
BåsäååÅ w  " .w X  w   av i

Moheda 1914, E. Lindströms Tryckeri. -

Information

Title:
Aflvesta Biografteater
Printed year:
1914
Place:
Alvesta
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain