#5945: Biografteater

vaomg!

              

 c jo
ha. :men - :I

  


"II?

 

IE

 

 

 

 

PROGRAM;

Brefdufvan.
En synnerligen intressant fågelbild.

EIJDEIII

IBARFoTAPoJkEN.

Jean och Adéle äro skolkamrater. Jean kommer från ett torftigt hem,
där han stängigt fått försaka, då däremot lilla Adele ser sig omgifven af all
upptänklig lyig. Deras olika lefnadsförhållanden hindra emellertid ej de små
kamraterna att hålla innerligt af hvarandra, och de äro de bästa vänner, tills
Jean en dag råkar slå sönder Adeles docka. Gråtande lämnar Jean sin lilla
väninna,VV med hufviidetfullt af funderingar på hvad sätthan skall kunna tjäna
nog pengar för att köpa en ny docka. Genom att visa vägen, för på platsen
obekanta, lyckas Jean slutligen få några slantar, som i hans ögon utgöra en
hel förmögenhet, men ändå räcka de endast att köpa en helt liten docka för.

Adele har barnbjudning, menP Jean ser sig till sin ledsnad förbigången.
Med dockan på armen närmar han sig Adeleshem, men vid äsynen af alla
de finklädda barnen blir han blyg och i sin sorg börjar han gråta. På tå
närmar sig Adele, som bittert ångrat att hon var så ovänlig mot Jean. Hon

ber .honom förlåta. henne. Och han Her henne med

nya dockan, som blir henne kärare än någon af de stora, dyrbara dockorna
hon fått af sina föräldrai. - w ,
Nu råder åter den varmaste vänskap mellan de två smättingarna.

EIJEICIII

Leontines ofrivilliga luftfard..
. ---- Kemiskt. -

Leontine, som i högsta grad intresserar sig för allt tivad luftsportheter,

ger sig ej förrän man åt henne inköpt ett 50-tal på en gång. Men plötsligt

kommer en häftig vindil, som rycker den intet ondt anande Leontine med

sig " upp i luften, tack vare hennes talrika ballonger. Vi se henne sväfva
fram öfverhustakeii, varpå hon efteren halsbrytandefärd åter hamnar bland de sina.

Hur det gär när barnen få sin vilja fram.

 

w, Entré:  Öre.

ifyliaiimw -I

 

 

Barn äga tiiiträde. -

. Rättvisan segrar .
eller I

Tom Dextermisstänkt som hästtjuf.
NyttP amerikanskt Wild-West drama.

Tom Dexter lämnar sitt hem och beger sig ut till nå ra kamrater för
attispela kort. Hans hustru sjuknar emellertid och hans lil aflickak-omnier
med bud till honom att genast komma hem.Å i i "

På krogen råkar han emellertid i delo med en afsigkommen stackare,
och denne beslutar att hämnas påhonom. Han stjälI en häst och då Tom
är pä väg till staden niöter han den andre. Han förskaffar sig genast hästen

- och i-flygande fläng bär det i väg. i i i

Men stölden af hästen är upptäcktvoch Tom blir den utpekade.I Han
har emellertid lyckats få medicinfoch återvänder nu hem med förföljarna

i hack i häl; Slutligen lyckas han dock uppnå sitt hem men hans hustru är

redan död. Förföljarne inträda emellertid och han skall just föras bort. då
nägra cowboys inträda och omtala, hvem som lär den-skyldige.
Och Tom blir fri, men den andre föres bort till rättvist straff.

EIJEIIJJ

hjärtekrossaren (Qostello.
Lustspel affWitagraph. v

Mr M. Costello, Amerikas störstay mimiker och filmsskådespelare är
äfven väl känd bland svensk biografbublik. Men det är ej. endast för att
Lgöra bruk at sin talang och uppträda framför filmskameran vårffilm visar
en hel del besvärligheter, hvilka en filmskådespelare mäste öfvervinna. Fröken
Berta, elef vid handelsinstitutet, besöker hvarje kinematografteater, där Mr
Maurice uppträder. Hon1 blir slutligen dödligt kär i den stora konstnären.
och uppvaktar honom oupphörligenvmed blommor och kärleksbref.. Bertas
moder kommer till sist underfund med, att Bertas hufvud är fulltaf kärleks-
griller, och öfverenskommer nu med den store skådespelaren att bota dottern
från dessa. 

De lustiga situationer som nu följa, äro af den art,fatt de hela tiden-
hålla publiken vid det gladaste lynne. i

 

IBarnc-... ore 

Alla måste se och skratta.

1  Till talrikt besök inbjudes.

J. E. Behrens Tr.

Vördsamt

f O. J. Pettersson.

Information

Title:
Biografteater
Printed year:
1914
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain