#5917: Victoria

lllll-l llllll

-.,

Föreställningar kl. 5, een, se 9,30 e. m.

Från och med Måndag uppföras
Säsongens första stora Robinnefilm

llllrls lllllll

 

Skådespel i 5 Iakter af
F. Zecca och ll. Leprillce.

I hufvudrollerna den sköna parisiska skådespelerskan Mzme RO BINNE och
M. A L E X A N D R E båda vid Comédie Franoaise i Paris.

Luftens konung

är ett af de märkligaste kinoskådespel, som någonsin satts
iscen, och innehåller i sig ett helt program. Där förekommer
vetenskapliga experiment, praktfulla naturscenerier, fotografe-
rade från IOO-tals meters höjd från ettigång varande aeroplan,
halsbrytande, djärfva liygtäflingar m. m. och sist men icke minst

Paris populäraste man "TANGUKUNGEN".

som med häpnadsväckande smidighet och elegans på akta pa-
risiska. utför den äfven hos oss nu moderna Tango.

Luftens konung

är den mest praktfullt iscensatta och konstnärligt utförda bild,
naturkolorerad som den är efter de nyaste epokgörande upp-
finningarna, som någonsin utgått från världsfirman Pathé
Frérés atelier.

Trots de stora kostnader, som varit förenade med erhållandet
af ensamuppföranderätten for Victoria-Teatern till denna prakt-
tilm, visas dock

Luftens konung
w till vanliga piljettpriser. W

 

 

:Ill-IIIIIIIIIU I. I. I :IHIIFEIIIIIIIE
e Pl. timmes e Fdresiälllllllgari e V l- e
E föreställ- E E Han lgfà E
E -ninear- ä Kl, 5, 6,30, s&9,3o am, ä blbettpnser il
:III-IIIIIIIII: :lllulnlnlnnnlg

Barn äga ej tillträde.

Skånetryckeriet Malmö 1 91 3.

 

3004.

l

WLg

 

 

 

 

 

 

litt Il llllillllll.

 

5-1 1 e. m.

Måndagen den 6 Okt. Prämiär ai säson-
gens första stora lustspel, den på kontinen-
ten med enormt bifall mottagna vådevillen

 E L LY RDZ I E R"

eller

I.

 

   

 

Komedi i 3 akter at Maurice Hennequin och Paul Bilhaud.

l hufvudrollerna de två nya filmsstjärnorna den förtju-
sande Mizzi Patla och den framstående karaktärsskådespelaren
Rudolf Christians från Königl. Schauspielhaus, Berlin.

 

HUFVUDPERSONERNA: .
Rudi Windig, välbestäld äkta man ........ ,. RHD. CHRISTIHNS
Martha, hans fru Maria Christiansen
Elli, hennes eleganta väninna .................. -. Josephine Wachinger
Nelly Rozier, ung skådespelerska ............. .. MlZZl PHRLH

Onkel Theodor Richard Georg
En tjänstflicka hos Windigs ................. .- Anna Mäller-Linke
En köksa hos Windigs ................................. -. Grete Helmer

 

w Som extra nummer visas:
IEI"r r-F i!

 

 

 

lf :F == nl JIE

Med H. M:t konungen pä Särö.

Drott i hamnen; konungen går i land. 7.
Vid tennisbanorna. 8.
Konungen spelar tennis. 9.
Damerna i tennis.

Grosshandl. Setterwalls villa. 10.
Friherrinnan Dicksons villa. l

 

Konsul Keiller Sziors villa.

Grossh. Platins villa.

Vyer från Särö. Herr- och Dambas-
sängerna.

Konungen återvänder till Drott.

93"?pr
Jl

Il

Konungen har äfven i år liksom föregående somrar gästat Särö, der H. Mzt gerna
trifves. Vi få först se :Drottn i hamnen, hvarifrån H. Mzt med uppvaktning landstiga och
begifva sig till tennisplatsen, där konungen icke blott är en intresserad åskådare utan också
litligt och med känd skicklighet själf deltager i spelet. Några vackra vyer från denna vest-
kustens pärla komma sedan och upprulla det ena vackra sceneriet efter det andra.

i (tllelialllillllulallllinll lill leallll Minnen). (Endast i lllalel Minnen).
EL ::g V.5: t: :: i;

Il
4ll

 

 

 

 

 

 

 

 

qm IE]

Barn äga ej tillträde.

Information

Title:
Victoria
Printed year:
1913
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain