#5905: Fenix

I

l
i
i
l

 

 

 

 

 

 

 

Passage-Teatern

- F E   lx -

15-17 Östra Förstadsgatan 15-17

Öppnas kl. 6 e. m. gt

 

l

 

 

II

 

 

 

 

veckans

yheter.

Gaumont Journalen Nzo 32.

Aktuella oörldshöndelser i lefoande bilder.

.Modet i Paris.
Paris. Kung Alfonso XIII af Spanien på genomresa i Paris på väg till Lon-

Hattar från huset Simonne, Rue de Michodiere 2. -

don. - Paris. Aviatikern André Beaumont försöker vattenaeroplanen aDon-
net Leveque" beställt af den Engelska marinstyrelsen. - Versailles. En de-
legation af döfstumma- från hela världen firar 200-årsdagen för-.Abbe de LiEpeés
födelse. - Milano. Det ilalienska championatet i simning. - Niirnberg (Ba-
yern). Defilering af de tyska sångföreningarna. - Montreal. Hertigen af
Connaut inviger fanan för ett nytt regemente. - Moskov. Invigning af det
till minne af General Skobeleff resta monument inärvaro af Storfurst,Michael,
Kejsarens broder. - Buenos Aires. Den Argentinska republikens president
Saenz Pena öfverlämnar den första torpedbåtseskaderns flagga. - Portland
(Oregon). Den årliga rosenfesten. - Milwauke (Nordamerika). Turistbåten
MCristoffer Columbus" går in i hamnen med 4,000 passagerare. - Miinchen.
Kailer experimenterar med en ny apparat, för att gå på vattnet. - Hamburg.
Den 26:te Simkongressen. - Rom. Konung Viktor Emanuel passerar revy
förbi den 5zte Ascares Batalionen. - Pritney (England). Världens mäster-

skap i scullerroddning vinnes af Engelsmannen Barry öfver den australiska
champion Arnst.

Nör löfoen [alla

eller

Barnets tro gör under.

Hans och Greta har ferier. De leka inomhus under uppsikt af en barn-
fröken. Då denne sitter fördjupad i en roman, tycker hon ej om att bli störd
af deras högljuda lek och då hon visar detta allt för tydligt, bege sig barnen
ut i trädgården, där de skynda mot en där befintlig damm. Greta får här
syn på en näckros, som hon gärna vill ha, och den lille galante brodern be-
ger sig ut ett bra stycke för att få tag i en af de vackra blommorna. Han
tar emellertid öfverbalans och faller i det kalla vattnet. På barnens skri
skyndar trädgårdsfolket till och taga upp den lille.

Lille Hans faller i en häftig feber, om hvars utgång den gamle husläka-
ren ej vågar lofva något godt. Till sist måste denna bekänna för föräldrarna
att lungorna angripits och att då bladen falla, faller äfven den lille offer för
dödens lie.

Greta, som obemärkt vid dörren afhört doktorns sorgliga utslag, får nu
i sitt barnsliga hufvud att kan hon blott förhindra att bladen falla, kan hon
få behålla sin lille bror.

Hvarje morgon smyger hon sig ut i trädgården, samlar upp alla fallna
blad samt binder dem samman, hvarpå hon hänger upp dessa i ett träd.

En morgon öfverraskas hon af modern, som vid den lilles bekännelse
Varmt sluter henne till sitt hjärta.

Barnets tro gör underverk.

Den lille Hans bättrar sig helt oförmodadt dag för dag till sist är all
fara afvärjd. Greta tror fullt och fast att hon förebyggt sin lille broders död.

Den hyge August.

Komiskt.

 

 

 

 

 

 

XXWXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

x Rdoptiosonen. x

Drama i 32 afdelningar,

XXXXXXXXXXXXXXXWXXXXXXXXXXX

Hans son.

Amerikansk konstfilm! Amerikansk konstiilm!

En bild så rörande och så öfverlägset framställd att på samma gång
man gripes till tårar man måste erkänna att denna bild är

verklig konst.

Nöden gjorde honom till tint.

Ur en fattig arbetares lit.

8
X X

 

25. Brefvet:
Bäste herr Brown!

Eder son har blifvit en be-
römd läkare. - Jag antager Ni
ej vill komma i hans väg. Det
kunde skada hans kariär.

James Allen.

1. Browns fattiga hem.

2. Hustrun har fjättrats vid sjuk-
sängen.

3. Brown som genom hustruns ihål-
lande sjukdom och andra tillstö-
tande motgångar blifvit alldeles
utblottad, går till handlanden, där
familjen gör sina uppköp, för att

bedja denne om en tillfällig liten 26-

hjälp hemmet.
. Handlanden är obeveklig. 27. gDIeaiågamla for Brown till hustruns
. Tillfället och den bittra nöd Brown 28I Vid grafven upplifvar Brown i

råkat i, gjorde honom till tjuf.

4
5

. . . .. l I
6. Handlanden upptäcker att han mmnet Sltt sorghga forf utna
7
8

Förlofningen.
Sonens annons!
EN BETJÄNT SÖKES!
Doktor Brown.

Den nu gamle och hvithårige

29.

blifvit bestulen. 30.

. Anmälan göres hos polisen.
. Brown tillkallar en läkare.
9. Mänsklig konst är här förgäfves.

I-lon är död. 31.

11. Sorgebudskapet. Brown kämpar en själastrid. Han
12. Vid dödslägret. skulle ju ej få komma i sin sons
13. Brown arresteras. väg, men han kan ej öfvervinna
14. Lagen är obeveklig. sin längtan att åtminstone okänd

. Doktor Jamen Allen tar hand om
Browns son.
. Brown börjar aftjäna sitt straff

få återse sonen och han går att
I söka betjäntplntsen.I 1
32. Fadern inför sonen.

 

 

 

i fängelset. 33. Antagen som betjänt.
17. Styffadern. 34. Fadershjärtat klappar: "Jag är
18. År ha flytt. stolt öfver min son!a
19. Barnen äro vuxna. 35. Doktor Brown och hans unga
20. En vacker interiör. hustru.
21. Straffet är aftjänadt. 36. Far och son mötas vid grafven.
22. Inför fängelsedirektören. 37. Brefvet från Doktor Allen för-

. 23. Brown får ett bref innan han klarar allt.

lämnar anstalten. 38. I hvarandras armar.

24. Fängelsedirektören lyckönskar 39. Far och son knäböja vid grafveu.

Brown till ett nytt och bättre lif. 40. Mot ett nytt lif.

llllll tillit [tillit i llilllllilll.

Vitagraph-lustspel.

Den unga Cecilia bor tillsammans med sin mor på ett större hotell i
Newyork.

Mor och dotter stå en afton i begrepp att i sällskap med några vänner
besöka teatern, då de plötsligt erhålla ett telegram ifrån hennes fästman, Ja-
mes Davidsen, hvilket innehåller det tråkiga meddelandet, att han är förhin-
drad, att medfölja till teatern, på grund af brådska på kontoret.

Förargad öfver detta återbud beslutar Cecilia sig för, att icke medfölja
till teatern, hennes fästman uteblir som hon tycker af obetydlig anledning,
och hon förebär nu en stark hufvudvärk.

Så tager då hennes mor och går allena.

Biliettpriser.

 

 

Pris Duxna: Barn: Pm
5 lm 1:sta plats 50 öre 1:sta plats 35 öre 5 mp
2:dra ,, 35 ,. 2:dra ,, 25 ,,
özdie ,, 25 ,. 3:die ,, 15 ,,

 

I det gamla alldeles utarmade -

 

CE NTRALTRYCKERIET - MALMÖ.

 

 

-I

Information

Title:
Fenix
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain