#5904: Fenix

I E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passage-Teatern

- FENIX - 

15-17 Östra Förstadsgutun 15-17

s "I m,


 

 

 

.. . nl:

  
 

 

 

 

 

 

 

få
W
m
.i
=
fb
GQ
Q:
FI-
- a
I-n
-
FF
.i
99:
Du
. fb

 

 

 lll:

En kull pigga små kattor, som fotograferats under11 lek och ras, äfven-
som under sysslandet med sina dagliga små allvarsbestyr, utgör det lockande

ämnet för denna film, hvarmed vi velat komplettera vår bildserie ur djurens
lif.

El] llj J ; CS (löd

eller

 

 

 

 

En feg stackare.

Storartadt iscensatt gripande skådespel.

Frihetskriget har utbrutit Henry Small kommer och meddelar sina för-
äldrar och sin broder, reservofficeren James, att Nordstaternas trupper skola
afgå till krigsskådeplatsen. Oaktat James tillhör en för hjältemod omtalad
familj, ryser han vid blotta tanken på krigets fasor. Inför fiendens kulor
öfverger honom modet totalt, och låmnande sina soldater utsatta för fiendens
eld, flyr han fegt. Skamsen öfver sin feghet, återvänder James till sitt hem,
och berättar vidt och bredt om sina bragder i kriget.

När de öfverlefvandes namn uppropas, saknas James i ledet, och man
tror honom vara död. Hans broder söker honom bland de fallna på slagfäl-
tet, utan att finna honom, men får i stället af en döende soldat veta om hans
fega flykt. -

När fadern erfar sin yngsta sons fega beteende, gripes han af för-
tviflan, men James lofvar skaffa sitt namn upprättelse.

nyo drager James ut i kriget. Han lyckas hopsamla en splittrad ba-
taljon och drifva den pålrängande fienden på flykten. Men en fientlig kula
träffar Vhenem-.dödligt och han dör en förrän hans breder...
lofvat honom att glädja deras gamle fader med underrättelsen om den unge
sonens hjältemodiga handling. "

lliärdig kärlek
får sin lön.

Ett godt. skämt, med parisarnes gunstling
MAX LINDER

i hufvudrollen.

 

 

Det gäller denna gång för Max att trots fadrens motstånd komma åt en
rik arftagerska.

För att göra sig kvitt den efterhängsne friaren beslutar sig fadren, Herr
Roedefer, för att företaga en resa till en vinterkurort. När han trots detta icke
blifver af med Max, abonnerar han ett helt järnvägståg och tror sig nu blif-
va befriad från MaX, sällskap. Men huru förvånad blir han ej, då vid tågets
framkomst till bestämmelseorten Max helt lugnt stiger af sin åsna, som han
fastbundit vid eftersta vagnen.

Under den därifrån följande slädfärden lyckas Max rädda Roedefer ur
en väldig snödrifva, men trots allt vill denne ej gifva honom sin dotter.

Denne beslutar nu att öfverlista fadren. På hennes inrådan tillkänna-
gifver Max, att han förlofvat sig med en rik amerikanska. Roedefers dotter
låtsas i sin ordning taga lifvet af sig. Inför denna situation veknar ändtligen
gubbens hjärta, och de båda unga få hvarandra, sedan Max godmodigt nog
låtsas afstå från sin amerikanska.

 

 

 

.id-.ä I våta-.6. vx i .av . i I " v t I" " . . v , "gå-707" .55 l
1 s i : " - I HI O.- Å
se :ta-...ler lies; . I M . 4 [zo- 0 . I 0.. . .al-.goO-Xa O

 

 Lehman som
domare.

Komisk scen af André Deed.

 
 
    

  

      
 

 

fcv s:Ez-fn;- rn?
m. .AL-.93.23.

 

  

af .sz-93553110
. .år-0:39". .On

 

. 1 w :op q., Käg-sot;- "(an
1 Qin. DÅ". 15. .Gi-0.494.390

 

Hofrättsrådet Berthoz, som kallats att presidera ett sammanträde i hof-
rätten i stället för en af sina ämbetsbröder, skyndar sig att hörsamma plik-
tens bud, kvarlämnande ensam hemma sin dotter Lisette.

Länge dröjer det emellertid ej innan den unga flickan får sällskap, ty
hennes våning står genom en lönngång i förbindelse med våningen ofvanför,
som bebos af den oemotståndlige Lehman, hvilken ej är sen att praktisera
sig ned till sin tillbedda.

Emellertid hemkommer plötsligen hofrättsrådet till Lehmans stora för-
skräckelse . . . I häpenheten hittar denne på att kasta sig upp i en bil, som
väntar utanför huset. Chauffören, som tager Lehman för hofrättsrådet, kör
till Hofrättens sessionssal.

Under vägen har Lehman ifört sig hofrättsrådets ämbetsdräkt och uppen-
barar sig i denna kostym uppe i hofrätten. Nu vidtager en serie högst
muntrande episoder. Aldrig hade man sett ett sådant hofrättsråd presidera
förhandlingarne. Slutligen infinner sig det verkliga hofrättsrådet alldeles
lagom för att undvika en allmän skandal. Den stackars Lehman beröfvas nu
hastigt och lustigt sin nyförvärfvade värdighet som hofrättspresident, hvilken
han utan vidare får utbyta mot den - mindre angenäma - af straffånge.

 

- Banana-:see
Pris vuxna: Barn: pm

5 fm 1:5th plats 50 öre 1:stct plats 35 öre 5 fm
-- 2zdra n 9- zzdra n n I

3:die ,, 25 ,, åzdie ,, 15 ,,

 

 

 

 

CENTRALTRYCKERIET - MALMÖ.

Information

Title:
Fenix
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain