#5903: London

. . - ...Ear .Å
I grå-31 ts;ka

-l-

hä

  
  

 

 

 

 

gl. Ae- -ee 

Gift men inte GiftN

eller

Äktenskapets hemlighet.

lllilllllllll illllllsllilllllllml lll lllllmlilrliml Li . 

Q . q sis . . 

i)

[TELE-gg

 

  

  

 

 

u...sm..c...-.f......tn;.l... .Thea-äns: nä..an

 

 

w HELTIIlIIlIIESu BILD. Garanterad ensam uppföranderätt.
RoLLFÖRWTEcKNlNo; I
1Öfverste Renard . . . . . . . . . . . . . Herr Burghard.
M:me d"Abricourt . . . . . . . . . . . . Fru Brand.
Denice, hennes dotter . . . . . . . . . . Helene Alma.
Underlöjtnant Barreau . . . . . . . . . Herr Hugo Flink.
Margot Doré, kusin till Denise . . . . Fröken Wilke.

Eandlingen försigyår dels i en garnisonssfad, dels i kolonierna.

.I Bjållerldang. 7. Löjtnant Barreau, Denisels beun- 12. Deniseis första svårmeri. 17. Ett förtrolmde till en släkting.

 

l
2. På slädparti. drare. 13. Överste Renard har äran anhålla 18. Margot insjuknar.
3. En uppvaktande. 8. lvalsees virvlar. om er fröken dotters hand. 19. Brevet som vapen.
5. Denises första bal. 9. Ungdomens rätt. 14. En modersomsorg. 20. Hämnden.
6. Margot försöker vinna överstens 10. Redan hem. lö. jag gör som jag vill, mamma! .

hjärta. ll. På stålsko. l6. En liten missråkning.

----- ANDRA AKTEN: m
21. På bröllopsdagen. 26. En framställan till krigsministeriet. och över-taga befälet över lO:de 3l. Min fru, detta är Edert hem.

 

 

 

 

22. Efter den borgerliga vigaeln. 27. Bröllopsmiddagen. brigaden. v 32. Hennes bröllopsnatt.

23. Ett brev till överste Renard. 28. Ett telegram. Krigaministcriet. 33. Ensam.

24. Ett hårt slag. Överste Colonel Renard torde 29. l den nyförmäldes hem. 34. Ett hemligt avsked.

25. jag skall bära mitt öde som en man. inom 24 timmar avresa till Ural 30. Här skiljas våra vägar. 35. Långt borta.
...tw- TREDJE AKTEN:

36. Löjtnant Barreau gör visit. 42. Översta Renard har insjuknat i 46. För mig till min make. 51. 3 månader senare.

37. En närgången vän. kopporna. Tillståndet är hopplöst. 47. Krisen är överstånden. 52. Nådig Frun - :Över-sten har

38. l kolonierna. 43. Jag vill göra min plikt som hustru. 48. Var det inte min hustru? kommit..

39. olömnlig. 44 l Ural. 49. Jag lm gjorl min plan. ömse-n 53. Kärlekens språk.

40. En officer önskar företräde. 45. lasarettsläkaren varnar för den behöver Imig icke mera. 54. hterseendet.

4l. En sorglig underrättelse. hemska siukdomen. 50. Längtan. 55. Kärleken har vaknat.

"TESFTWEär--Uifmj

 

 

 

 

 

 

 

 

Under ett slådpai-ti har överste Renard. sedan många år änkling, blivit ligt smyckade hemmet, kan han icke längre behärska sig. Med hårda ord
häftigt förälskad i M:me diAbricourts unga och vackra dotter Denise. En förebrår han sin maka hennes handlingssätt och föklarar samtidigt, att de
avlägsen släkting till den unga damen, Margot Doré, har även gjort sig hädanefter måste vandra skilda vägar.
förhoppning om den ståtliga överstens hjärta och hand, men denne har de Djupt uppskakad, men för stolt att bedja den kränka maken om för.
senare åren endast intresserat sig för sin tjänst och för den skull icke haft jåjejsev begiver Sig Denise ml gm saw-um Hun, annorlunda hade hon
tid att tänka På ett nytt eittermål- Så en dag är det bal i gamiäonssladen- icke l sina flickdrömmar föreslällr sig sin bröllopsmn! Hon har en svag
Det är den första bal Denise bevistar och naturligtvis är hon mycket om- f,-;-,,-h.3ppningI a" överste" ska" ångra Sig, men han kommer icke, och ba.
Sväfmad av de "nga leallefemH- .Synnefhet Undeflölmant BaffeauluPl-l" dande i tårar döljer den stackars Denise sitt huvud i kuddarna. Nästa
Vakt" flitigt den Vackra flicka". 50111 åsin Sida icke Synas Vara likgmlg for morgon kastar översten blott en sista blick på den i tårar inslumrade, vackra
hafls 8313"va Översta Renafd märker Väl det intresse denna Ylsaf Flen bruden, och med sammanbitna tänder vänder han sig om och går för att
Stillge Undeflöifmmen, men tager det hela bio" för ett Oskyldigt nick- anträda den långa resan till sin nya verksamhetskrets i kolonierna.

svärmeri. Som gammal militär beslutar han emellertid att gå rakt på sak Då Denise med värkande huvud visar sl. vid hukostbo ,

. . , . . . rdet, meddelar
och uppsoker iof den sku" M:me d Ahl-[count hos vilken han anhåller om den gamle trotjänaren att översten redan avräst Och bett om sin hälsning.
den vackra dotterns band. Smickrad över det ärofulla anbudet från den U d u i i d löt I, t." k I , i
som mycket rik anaedde översten, giver M:me diAbricourt sitt samtycke till n "macken om Översta Rem" s p Slga avresa l oomema spn"

förlovningen, väl inseende, att ett giftermål med överste Renard skall till- qes snart och löjtnanf Bal-rea" tror nu tiden vara Image" för en "ärm-"de
försäkra hennes dotter en lysande framtid. till den unga överstlnnan Denise mottager den alskvärde besökaren utan

Förlovningäkomn utsändn- även Margot Doré erhåller ett och-då hon att vidare övertänka saken. men då löjtnanten söker spela lröstande, blir
mottager detta, inser hon, att hennes förhoppningar för alltid äro grusade. han tg" avvlsad" .. . . - . .
jämte sin moder lämnar hon staden på någon tid för att söka glömma sin , VfB-"stef Remi-d har aulan! h" kololflema- dflr ha" emellemd-dtunägon
missråkning. Så en dag mottager hon ett brev från Denise, vari bl. a. heter: "d aqgflypes av :Warta koppoma- Gafmsonsbefalbavarf""Pdemu" militär"
:Varför skulle jag icke mottaga överstens anbud, som tillförsäkrar mig en myndigheterna .l hans hgnbygd of", fu ha." ar sval-tank, Qch på detta
lysande framtid? Jag högakm, honom men - dig, käre kusin, kan jag sätt erfar Denise, som icke erhållit nagot svar pålslna1 talrika brev, att
anförtro det - mitt hjärta tillhör den stilige löjtnant Barreauw. Margots hfnnes fnake svaar l hvsfam Um." tveka",  sfg de" lång.
moder finner detta brev och l sin förargelse och smärta över dotterns fel- åmeàmvåtgågmetåaåäh vägg: :ååxggegnggåetmfgörpàelznär]:gzusgàägif
l . . . i i
:agg fö-rhgipnfg-a: sfldi En :felet :näve-fe: - - - - - - sig för, men hon förklarar, att ingenting kan hindra henne från att uppfylla

Vigseln har nyss försiggått, och gästerna begiva sig redan till bröllops- Si" pim som maka" q I
middagen, då överste chard emottager detta sin hustrus obetänksamma Med en am "Dimmanth kärlek Virdaf 11011 nu SI" mike. 50"! efter UU
brev, Även Om hm icke han orsak gm på den mig; jjichns verkliga längre tid av medvetslöshet, äntligen av doktorn förklaras utom all fara. U 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 

kärlek, så hade "han dock icke väntat, att hon i honom endast såg det Denis? har HU gjort Sin Plikt Och begivef Sig mer hem. då hon På illa
lysande partiet. sitt vill visa sig påträngande mot sin man.

Raskt fattar han sitt beslut. Genom sin trogne tjänare anhåller han , Emellertid har överste Renard nu fått bevis på den sinnesföråndring,
hos krigsministern, en nära släkting, att få transport till kolonierna. Redan hans unga maka undergätt och längtar nu endast, att hans tillfrisknande
ilnderhfliddågiöfimm .hifi f " i" "" "  -  -I . e - - - i I i "  - I s
nyförmilda omedelbart begiva sig til sitt nya hem. Ännu har överslen
lyckats tillbakahålla sin berättigade förbittring, men vid åsynen av det fäst-

  

   
 
 
  

   

Äntligen år ha år i sitt hem. ånfrde vlas mlln
de varandra nu förstående makarna: den sanna kärleken har segrat.

 

   
 
 

 

 

Barn äga ej tillträde!

1.; 11:: i = 3] J-HL ll ä.I -L Jr: iF: r: i . J; i.
m , i NYTT! NYTT! i NYTT!
i " Icl Akr h ttr Shi i
lblomnlngstl er. na. uppen ll: ovlllll.
En synnerligen roande akrobatlak komedie. l vilken skickligt 1
utförda konststycken ornvixh med komiska eeplsoder.

m
K olorerad! Kemisk!
tål

(gp Iaf :i 

En nnomlullg llllll mlll llall linda PlllllllE lllulullnlln. :-: Komlsk. m
n f:

l
.g :: Hi :nl ll :ll ll J: JE" f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m Härlig naturbild för ögat att skåda. - Kollorerad.I

à; :f :E-ä . f lf:

 

 

 

 

 

 

lr j: i J

El llllfll lrllllllilll llnll lllll lll ml llll.

 

WWWWWMWWWWWWQW

 

 

Musik utföres där piano finnes att tillgå.

Vanlig entré. Reserver-ade platser tillhandallàlles.

Barn äga ej tillträde till detta program. "

 

4100. skatten-yngre, Malmö, isla. lie 600126012

Information

Title:
London
Printed year:
1913
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain