#5901: Brunkebergsteatern

Den förste vid Sydpolen.

 

Enastående kinematogralisk bild.

Kapten Roald Amundsens framträngande till Sydpolen.

Kinematograferadt af kapten Amundse-n själf.
i Öfver 500 meter lång film.

 

 

Kapten Roald Amundsen (till höger) och hans svenske maskinist
Sundbeck (till vänster).

Det är en enastående märklig. och intressant bild, kapten n

Roald Amundsens Sydpolsfärd, som slutade med flaggans place-
rande på den geografiska polen.

i Kapten Amundsen har från denna märkliga färd tagit flera
serier bilder, som tala mer än alla beskrifningar i ord. I betrak-
tande af att bilderna tagits under de mest vanskliga förhållanden
i fråga om ljus och temperatur, mäste bildserien sägas vara syn-
nerligen vällyckad.

Afresan och Iitvet ombord.

Den 9 augusti 1910 lämnade kapten Amundsens sydpolsexpe-
Pdition Norge och satte kurs söderut, med Sydpolen som mål.
En mycket viktig del af utrustningen utgjorde hundarna, som
valts med särskildt stor omsorg. - Hundarna tagas ombord.

För provianten var .sörjdt pa ett utmärkt sätt. Så. länge som
möjligt erhölls ombord färskt kött och fläsk, och för den skull
vmedfördes ombord ett stort antal lefvande djur - en "nasse"
har valts ut för att slaktas.

Eny lustig måltid.
Det icke minst viktiga vid den strapatsfyllda upptäcktsfärden
är att hälla humöret uppe. -
Oskyldigt muntrande upptåg äro därför tillåtna. - Man ser å.
bilden huru svårt sekonden ombord, löjtnant Prestrud, har att in-
mundiga den måltid, som dukas fram åt honom påJ däck.

Linjen passeras.
Ombord å. alla fartyg tillställas tokroliga upptåg då ekvatorn
- "linjen" - passeras. Så. ock på. "Fram". Man kostymerar
sig. Befälet gör sitt till för att roa manskapet. Clownen är
befälhafvaren ombord, löjtnant Nielsen, "balettdamen" är löjtnant
Giertsen. .

De första isbergen.
Väldiga isberg möta. "Fram" är alldeles omfluten af jätte-
kolosserna. Hvad som synes af isberget ofvan vattnet är endast
cirka en tiondedel af isbergets hela massa.

Polarhafvets djurvärld.

Där "Fram" går fram, plöjer sällan en köl det iskalla vattnet.
Hafvets invånare känna här ej till hvadvfruktan för människor vill

  

Ensamrättf

i
i

7 Brunkehergsteatern.

wlan-:2.

 . f.. .
W"- "v Skugga-ef;

...Serie-ff- 1-"9   5.:.. f.
vi .

i" ff I ;?iv;f=e:fåf.:iie tee-af-

säga. Hvalar i väldiga stim tumla. om framför bogen eller längs
fartygets sida. - =

Hvalstimmen gå. "Fram" så, nära, att djuren skrapa emo
fartygets sidor. Sådant kan numera ses endast i Södra polar-
hafvet.

På isbarriären.

Den-14 januari 1911 har "Fram" kommit till en punkt, då
vidare framträngande med fartyg är omöjligt. Här reser sig en
väldig isbarriär, en mäktig antarktisk mur. "Fram" förankrar vid
barriären. Expeditionen går "i land", d. v. s. tar sig upp på
isbarriären. Öfvervintringen begynner.

I sextio graders köld.

Man hugger sig in .i isbarriären och bygger midt inne i isen,
två. meter under isytan, en "hydda" för expeditionens medlemmar.
Man måste gräfva sig djupt ned, ty temperaturen kan sjunka till
- 60 gr. C. och fruktansvärda stormar bryta fram. Till hundarnas
skydd byggas tält, som likaledes gräfvas ned två. meter i isen,
pä det att snöstormarna icke skola sopa med sig både tält och
hundar.

Svensken Sundbeok och iättepingvinon.
Allt är här, kallt - endast snö och is. De enda fåglar som upp-
träda äro jättepingvinerna. Komiskt ceremoniösa djur! Se denl
svenske maskinisten Sundbeck och pingvinen, så de krusa och
hälsa! Sundbeck bjuder pingvinen att röka ur sin "snugga".
Pingvinen är icke obenägen, och det ena förtroliga närmandet efter
det andra sker. Komedieni slutar emellertid med lika hastig som
fullständig brytning. i

"Jättesälalp

Massor af sälar, vägande upp till 400 à. 500 kg. pr styck, upp-
träda här. De ha ingen aning om hvad rädsla för människan vill
säga. Man kan peta på, dem. med skidstafvarna så.. mycket man
vill ; de röra sig ej ur fläcken, förrän det roar dem själfva att dyka
ned genom de rämnor, som finnas i isen.

Slädexpeditionen mot polen.

Hundarna dresseras och tränas noggrant. me äro starka och
vid godt hull. Den 20 oktober 1911 bär det af mot Sydpolen
för Amundsen med fem man och flera hundslädar. Framåt går det
öfver isarna - ömsom jämna och lätt befarna, ömsom ojämna och
spruckna.

Vid Sydpolen.

Den. 14 december 1911 beräknar Amundsen att han är i XSyd-

" polens omedelbara närhet. Observationer göras, man förflyttar

sig till den punkt, där den geografiska polen är belägen. -
Flaggan planteras. i

.. I-IemåtIl

f! .Efter tre dagars vistelse vid polen börjas färden mot norr -

hemåt. "Fram" näs efter 99 dagars frånvaro. Öfverblifven
proviant och de kvarlefvande hundarna tagas ombord.

11 Ett sällsamt möte.

l I viken där "Fram" ligger förankrad vid isbarriåren, har
I ännu ett fartyg kommit in. Det är "Kainan Maru", som har

ombord den japanska sydpolsexpeditionen, nu på. väg söderut.

l

å "Fram" på hemtärd.
"Fram" har kastat loss från isbarriären och stäfvar norröfver.

I i På. däcket islotsen Helmer Hansen och besättningskarlen Bjaaland,

 sådana dessa se ut efter att med kapten Amundsen ha varit vid
i Sydpolen.

 

A.-B. Nya Dagl. Allehm tt. Sthlm. 1912.
l

.i

Information

Title:
Brunkebergsteatern
Printed year:
1912
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain