#5898: Metropol

METRU UL-TEAT

UIIIIIIIDIFHIDIUIIIUIIIIDDIDEIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIBIIIHEIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIDDIIIIIIII

 

w

 

 

 

Dagligen tre stora en och en halv timmes föreställningar kl. 6, 7,30 och 9 em.
Sön- och: helgdagar tvänne stora Barn- och Familjeföreställningar kl. 3 och 4,30 em.

 

P R o e- B A M :-
,, Kino-)0umalen 2. U ngclomsdrömmar

ZELIG=Film. Känslofullt och fint inspelad.

0 Som barn lekte de båda unga tillsammans. Ungdomsdrömmarnes sjö, blev för dem lyckosjön, där de bundo
Inne .I - I samman sina kransar för livet Där drömde de, att de båda voro i sagans förlovade land: Manfred var sagoprinsen
och lilla Gerda, sagans ljuslockiga, fagra prinsessa.

De växte upp. Hon blev en blomstrande tärna och han en ståtlig yngling och som förr i barndomen vandrade

1. Modet i Paris. - 2. Paris. President Poincaré de tillsammans ner till lyckosjön, som hört deras barndoms joller och nu blev vittne till deras unga, ljusa lycka.
I, . .. . .- - .. - Då inbröt avskedets smärta. Den dag de bävat för, vilken de hoppats aldrig skulle komma var inne. De
Öppnar den 14 automobllutstallnlngen" 3" .Pans- Tavlmg forna ungdomsvännerna måste skiljas. Han skulle ut i livet och kämpa sig fram till en ställning i såmhället.
för Gordon Bennett-pOkalen. Amerika tager prlsel. - 4. RO- Sista kvällen var kommen. Manfred och Gerda vandra nere vid lyckosjöns stränder - och vid de blida mån-
. . - - - -- - strålarnes stilla ljus svära de att vara sina ungdomsdrömmar trogna. Och ungdomsdrömmarnes sjö hörde deras ed...
53-1101 presldenten av Argentina lnvlger en l-antutstaumng" Han for, med hennes bild i sitt hjärta arbetade han, men livet pulserade honom närmare än förr, han drogs
5. MilanO. Den ryktbare tonsättaren Verdls, mOnument aV- in i dess virvlar och då han vaknade, då fann han livet var hårt, att ungdomsdrömmarne aldrig kunde väckas mer.
u  o - Dock han ville kämpa och med sista resten av sitt bättre jag skriver han och bekänner allt för sin far. KJag
tackes- -" 6- Magdeburg" Slofarten pa. Elbefloden .hindras av skall nog kämpa mig fram far, förlåt mig och förbered så skonsamt som möjligt Gerda", ber han i sitt brev . . .
två. sammanstötta båtar. - 7. Cardiff. SOrgllg gruv- Lilla Gerda vaknar nr den dröm hon alltid drömt. Livet bjöd även henne en bägare full av smärta, men
-- - troget ville hon vänta sin ungdomsvän. Brevets sista rader gav ju en smula hopp. .
olycka- over 400 gruvafbetare omkolfnla" In Men Manfreds mor hade ej krafter att bära. sonens undergång, den som en gång varit hennes allt blev den
trädet till gruvan föl-8130131; av GXPIOSIOIIGD, -- som lade henne i graven. Och nere vid sjön ser lilla Gerda sin kära tants grav . . .
8 London Prius Arthurs av Connaught föl-målning med Aren gå. Allt djupare sjunker han - och hela tiden väntar lilla Gerda där så troget vid ungdomsdröm-
" " marnas sjö . . ,

häftiginnan av Fife - 9- Berlin- Platsen där tyska Så en dag vaknar hans längtan. Han måste se alla dessa kära minnen där hemma, än en gång höra det

- I I .fl-störtade, ar- sakta suset från lyckosjön, än en gång se henne . . .
marmens luttskepp DI. z 2,) ne v Vid lyckosjön mötas de åter. Livet har haft honom i sin bistra skola men förlåtande räcker hon honom han-

vid. 28 passagerare Okaman. den och för honom åter till lycka. Lyckosjön har åter bragt honom allt som han förgäves sökt i den stora världen.

 

 

 

 

 

år :: al i JL 15 I 2: :5: :m :: 1: .1 I ...ål
Seelig Polyscopes sista

uppmärksammade nyhet:  n gen-Off! ökneiwl..r
lll lllllllllllll llllllll l lll llllll lllll [lll llllll lllllllllllll l lllllllll. lll llllll lllllllll llllllllll lllllllll llllllll.

Allmänheten erinrar sig belt visst det i pressen nyligen synliga meddelandet om en dödsritt i öknen pà en balvtam struts, varvid en ung skådespelerska
var nära att sätta livet till. Det var just vid inspelningen av var bild för dagen som detta tragiska moment inträffade.

INNEHÅLL:

 

 

 

 

 

 

 

I.-..-...:.:I..n-..4::-.-lÅ I

Löjtnant Morten har helt nyligen stiftat den vackra Florencels bekantskap. då mande övermakten. Då allt hopp synes ute, vågar Florence kuppen, att genombryta
- han av guvernören beordras att resa till] fort Kongo för att undertrycka negrernas l negrernas stridslinje och nå fort Kongo även om det skulle kosta hennes liv.
T" uppror. Jahalli och hans folkv ha emellertid stulit hästarne. För den modiga flickan
Samtidigt som han beger sig av, reser Florence och hennes familj till sitt som- återstår det således intet annat än att rida på sin favoritstruts Sandy. Utmattad nål.I
marställe, vilket ligger några mil från fortet. På ditresan överfalles hennes vagn av hon efter en ansträngande ritt äntligen fortet. Om några ögonblick har en beriden
de upproriska. I sista stund räddas hon av tillstädeskommande soldater och föres vi- trupp ridit ut mot de upproriske. Det Grawska hemmet står redan i ljus låga då
dare till bestämmelseorten. med ardra ord, till James Mc Graws egendom, löjtnant Morton och hans folk efter en häftig ritt nå stället. Träffningen är icke lång-
Mc Graws egendom blir nu medelpunkten för negrernas anfall; dessa stå under varig. De upproriske äro snart nog kuvade. Graw är segrare; tack vare Florenceis
anförande av en viss Jahalli, vilken tidigare varit i Graws tjänst. hjältemod.
De innestängda söka försvara sig så gott det är dem möjligt mot den anstor-
LJ.
.L J: Aff i: i; JEE: :: :L :p i: il

 

 

 

 

...Balongtävlingar i Stadion.
5. VAD BRUNNEN GÖMDE.

Ett säreget fängslande drama från världsfirman Lubin of Flmerica.l

På en av sina sedvanliga inspektionsritter mötte Leon den unga, strålande vackra Flickan underrättar genast de sina. att om de nu följa hennes anvisningar, kunna
zigenerskan; han blir alldeles betagen i henne och glömmer snart den lilla lrofasta Nelly. de bemäktiga sig ett ansenligt belopp. Vid brunnen mötas emellertid de båda aälskanden
De båda förstnämnda träffas titt och ofta, antingen vid brunnen eller i skogen och ett par män från stammen stå på lur. Med sina ljuva sirén-toner invaggar hon honom i
samtidigt försummar han alldeles sin trolovade. Med gränslös smärta blir hon en gång trygghet. Plötsligt får han ett förfärligt slag i huvudet, så att han störtar ned i den
vittne till Leons kärleksmöte med zigenerskan; denna sistnämnda utvecklar också en farlig djupa brunnen. Penningarne har zigenerskan redan lagt beslag på. Med ett diaboliskt
förförelsekonst. Dottern av det vandrande folket får härigenom även avundsmän inom sitt hånskratt lämnar hon dem till sin far. Hennes lömska mission är fylld!
eget läger, vilka hota henne till livet, om hon ej upphör med sina möten. Emellertid hemkommer Leons häst utan sadel. Nelly anar en fruktansvärd olycka
Zigenerskan ler spotskt; ännu är hennes mission ej fylld! - och bådar upp gårdens folk. Leon hittas och forslas upp i ljuset igen. De brottsliga
Då hon en dag som vanligt går till brunnen är icke Leon där, men en lapp, instucken zigenarne medföras till bestraffning.
i en brädfog ger henne en synnerligt glädjande underrättelse. Han har av sin husbonde Vid hemkomsten återfinner Leon det renaste och ädlaste hjärta ivärlden, näm-
skickats till banken för att ta7 ut pengar till avlöningen. Biljetten slutar med en upp- ligen Nelly.

maning till den vackra zigenerskan att åter möta honom.

1. Förlovade utan att veta det

Ett överdådigt roande Vitapraph-lustspel.

6. Den hemlighetsfulla
tändsticksasken.

Tillhör den omtyckta serien "Tricksfilm"

En ung författare bliver en dag ombedd av en vän, som ämnar förlova sig, att
skaffa honom ringar. Han vänder sig nu i sin tur till fröken Ogden och beder henne
hjälpa honom med inköpet. En bekant får se dem gå in i en juvelerareaffär och prova
ringar och genast rusar han i väg och omtalar att författaren och fröken Ogden äro för-
lovade. De få nu besökare i mängd som gratulera dem och fröken Ogden är helt för-
tvivlad. Värre blir hon när hon nästa dag får se förlovningsannonsen i tidningen. Bröllops-
presenterna komma nu i mängd. Författaren står justkoch ser på dessa, då några damer
komma för att avlämna flera sådana. I hast förpassar fröken Ogden honom bakom en
stol. där han till slut tycker det vara för enformigt och till fröken Ogdens stora för-
skräckelse lämnar han gömstället, men när han nu säger till henne: "Inte sannt. vi äro
förlovade?" ser hon långt ifrån olycklig ut och på så sätt blevo de ett lyckligt äkta par.

 

 

 

III-IIIIIIIIIIIIIIIIIIII
III-IIIIIIIIIIE- III-.III

 

3035. Skånetryckeriet, Malmö 1913.

Information

Title:
Metropol
Printed year:
1913
Place:
Malmö
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain