#5820: Elektro

så Linköpings
Elektro-:Blogga

= 26 REPsLAoARi-:GATAN 26

NYTT PROGRAM HVARJE

MÅNDAG

-- -- --- -- -0- -0. .-- -". -.- 0 0
u . . . . . . . . ---

  
 
 

skalv-lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WoellxiiuixixixixiMarianne-mv-

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

 

 

Fr. o. m. Måndagen den 22 t. o. m. Söndagen den 28 Maj 1911.

MUSIK utföres

af herr Direktör G. Sundel. (Obs.

i ADELNINGEN:

Egna kompositioner.)

Lapplänclsk sport.

Vackra bilder från vinteridrottens förlofvade land.
Täflingar i sparkstötting, körning med ren, dels för akja, dels för skidor, skidlöpning.

2- Världens farligaste w hinderridt

Grand National Steeple Chase i Liverpool mars 14911!

Kappilöpningshastarna föras ut.

Ett standardnummer!

Herrelösa hästar.

à. På b Starten går. 13.
. anan. " "  - . .
3. Favoritemla på wåra, håll:-  (åfvefrI di: fogstla hindren. 14. Murar och girafvar tagas.
4- Vinnaren HGLGMMHH före, atm- . i e ors ia u ridningarne. 1-5. Vinnaren nalkas.
ten. 10. Ur leken. 16. In till målet.
5. Defijenng för publiken,- 11. Fast på häcken. 17. Vinnaren hylla-s.
6. Fäiltet samladt. Å [112. Flera miss-öden. i18. "Glenside" efter loppet.,
ll AFDELNINGEN: - .
3. Å Höll i ll k lall l k
[l Bl] UB S il 83113 GPS. all.
I Dramatisk scen af Decourcelle.

Frk. Mistinguett ............................... .. Skådespelerskan

Herr Milo ......................  ............ .. Apachen
Föreliggande mimodrams olika epi- tager till benen. Vid det ångestrop, lain å den ena slidan sin fölliskräekelise

söder hafva i all sin tragiska enkelhet
förmågan .att iontiplånliigt fäista sig, i
1åiskiåidarens minne.

En skådespelerska får .intallet .att
röka en cigarett, innan hon somnar.
Efter att hafva "fått eld på densamma,
loortkastar hon tändstickan., men uppi-
tacker samtidigt till sin fasa en karl.,
som glömt sig under hennes sälng och
med handen släcker den glödande stic-
k-an. U r stånd tilll en början att i sin
förskräckelse få .fram ett ljud, lyckas
hon .andtligen öppna en niäinstiående
dörr, hvairpå hon hals öfver hiufvuld

4.

som haruinder traniger fram .öfver henr-
nes lappar, :skyn-da tjanarne till, samt
tillkalla polis...

Den i
söker sin räididning i Rykten, och nui
börjar en spännande törföljelsei, hvar-
uindler Hyktingen slutligen beslutar aitt
söka hissa sig ned till marken utefter
ett stuprör. Emellertid kläinner han
sina krafter svika och år nåra att stör-
ta ned, då någon uppenbarar sig) å den
ofvanför liggande terassen. Det är
skådespelerskan. Sitäilld i valet mel-

 

lll AFDELNINGEN:

sin tur törisikriäickte aipachein

för birottsilinigiein och 1å den andra det
medlidande, som hans yniöidstiilildai ibe-
lägenhet 1uplpiwäicker hos henne, tvekar v
-hion ej V längre. Hastigt  hlon
:från väggen ett drapperi, som hon
räcker den för sitt lif känn-pande main-
nen.

På en gång tacksam för sin räddning
och skamsen öfver den situation, i hvil-
ken han befinner sig, faller han på knä
inför den som så äidelimodiigit räddat
honom samt lofvar att blifva en bättre
människa samt skyndar daritråin.

 

sia sia sia sia I     Q. sia-sic- eie ei?

en rysk kvinnlig -iiihiiisis tragiska ieinad och död.

FÖRSTA TIDSKIFTET.

Rachel .år 15 år, blomstrande och valo-
ker som en vårdag. Lyckliig och nöjd
vallar hon och hennes fader den för-
name Fadroivinas fårlhjord. Enl dag
kommer lyckan oväntat öfver Rachel
i det Nicola Fedrovna på ritt får se
den .allskliga Raehel. Oifta kommer
han till henne och ömsesidig klar-lek
uppstår mellan de unga. Rachel vet
icke att det år prins -Fedrovna h-on al-
skar. Nar därför olyckan en dag kom-
mer öfver de arma i den gamle- prinsens
gestalt, och de iutan förbarmandeY ja-
gas från siitt hem, vet ej Rachel att ett
ord och ett möte med den hon alskar
skulle frialisa henne och fadern från
det öde som. drabbat dem.

Föngiäifves kommer Nieolia till den
gamla mötesplatsenf Rachel möter
honom ej mer. Han har ingen aning

5.

Drama i tre tidskiften.

om att den aif .fadern 1ho-rtkörde fårher-
den var Rachel-s fader.

ANDRA TIDSiKIFTET.

Fem år ha inunnit bort. Rachel och
hennes fader ha gått in i nihnrsternas-
hemliga förbund. Raclhlels- skönhet hair
bestämt nihilisterna för att iuippfostra
henne till ein. förnam dam, .som ein dag
om slå skulle vara nöd-igt, skulle tjäna
som deras verktyg i kampen mot för-
tryck.

TREDJE TIDSiKIFTET.
I Prins Fedrovna blir af .nlnilisteirnasi
domstol dömdtill död-en. Vid liottdraig-
ning iblir Rachel den som ska.. utföra
dådet. Hon ryggar tillbaka vid tan-
ken piå sin mission och heder om för-
sko-ning.
drag som fallit på din. lott, så skall du
sjiällf dö". Rachel ser ingen nådd-ning
utan måste gå på en bial hos Fedirowna.

 

 

lV AFDELNINGEN:

7iVill du icke utföra det uipp-1

Så mycket som möjligt .håller hon sig
dold, dock bevakar hon hvarje prin-
sens- steg, peh då han ett ögonblick gålr
in i ett sidorum, går Rachel efter. Hon
höjer sitt vapen. Ännu en sekiund och
prinsen skulle ha lzåimnat denna värl-
den, men en kraftig hand vrider vap-
net u:r hennes. Hon vänder sig om och
ser sin unfgidioimsväin Nicola .framför sig.
Några hastiga förklaringar oicih båda
se att mellan dem har iupiprest sig en
oöfverstiglig mur. - f i k - w -

N ihilisterna vänta oroligt på Rac-
hels återkomst. De höra någon sakta
vi-dinöra dörren. De lyssna med spran-
.dia nerver, Plötsligt höra de ett skott
och skynda ut. På. marken ligger den
diöidia Rachel och på dörren står skrif-
vet med saker hand.,

"Misslyckadt".

 

Ur natuiiotografen Cherry Keaitons kamera.

Helt visst skall innehållet i Cherry Keartons kamera intressera alla, särskildt de som minnas hans fotografiska

bragd ((En lejonjakt i Afrikanförut vi

sad å Elektro-Biografen.

o . V I i I
Ur blommornas lif.
Lika praktfulla som lärorika interiörer från växtvärlden.
Kinematograii i iärger. i
Sticklingen afskiljas och planteras. - Omplantering i större kruka. "- Plantan beskäres. - De mindre ut-
Yvecklingskraftiga knopparna borttagas. - Åtta dagars tillväxt på två minuter!
En ny kinematografkonstens triumf!
7.

Herrskapet Jones skall resa bort,
och iomitanksamma som de are skrifver
såval herrn som frun, ovetande för
hvarandra, han till sin van mr Hall

och hon till sin Vannina mrs Youinigi

med anhållan att de resp. adressater-
na godhetsfullt måtte efterise den J o-

lnt-elså galet som det ser ut.
Komedi.

nesiiska våningen under boritiovaron..
Följden blir en del förveeklinigar.

med öfverraskniingar och svartisijuika

och scener, tills herrsikapet Jones, som
råkat ut för ett aiuitiomolbilmissöde.,

För mycket eftersyn.

siinnesistamning.

Nu uppklaras så småningom situa-
tionen och man kommer "underfund
med att det ej var så galet som det i)
hastigheten fiöneiföll. Och så bilir det

återviander Äooh-finner paren Young och frid och försoning" och förfriskningar.

Hall i sardeles betydligt upphetsad

 

Ett oförargligt skiimtsamt nummer.

 

 

EWHIIIIIIII

 

FÖRESTÄLLNINGAR:
Biljettpiisei: Ba... and.. .2

Hiirdagii kl. 6 0. 9 e. m.

 

PROGRAM 5 ÖRE.
Sön- 0.

Läktaren och 1:sta plats 50, 2:dra

år i, n .9, a v

Helgd. kl. 6, 7,30 0. 9 e. in.

Q: lin-He

vv, .na-J

plats

h

plats 25 öre.

3 I, 1, 9,

OBS.l Till föreställningarna efter, kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
OBS.l Alla hvardagar kl. 6 .äga barn och skol-ungdom tillträde för endast 10 öre.
EE EEEDQEäEEEEEEDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!HHUIIIIIEIIIIIIIIIIIIEIIIIIEBIII

 

Linköping 1911. Osigölens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain