#5819: Elektro

de sic- de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linköpings
gicktro-flåiograj

26 REPSLAGAREGATAN

 

 

NYTT PRQG RAM fiVARjE
MÅNDAG

 

 

"- ."- .."- -"- -0.
. . . . ,

alc- aic hiv

 

 

26:

 

 

 

 

 

y, VM-sll rll r ll s ll a: II r II r II r -ll i: ll r ll x 

 

 

 

 

 

M USl K utföres

Filmen återger scenerier under en
järnnvägsresa mellan körpingen Visp el-
ler Visbach ooh byn Zermatt i schwei-

2.

dan öfvenskridåt första hundratusen-
talet. Brighton har ett synnerligen
naturskönt large och .är en af england-s
mest wälbyglgda städer, rik på palats-

3.

Denna dramatiska bild visar oss en
stackars kvinna, som blifvitgförtrolllad
af ett par passionerade mans-ögon..
Mannen är en hållningslös person, .en
odåga, som ofta anvander sin ridpiska
på sin stackars hustru;

Denna har mer än en gång velat fly
från honom, men kan icke frigöra sig
från makten af hans ögon, som gröna
henne fullkomligt viljellös. Äntligen
finner hon dock tillfälle 1till att fly och
får anställnig som gluvernant. i ett hus.
Hon känner sig lycklig och nöjd med
sin elev, en liten flicka7 som non håller

 

Chickatawstammen är på krigs-
sftigen. Härlulnlder öfverraskar india-
nen Bisonhjärta under sitt kringströf-
vande tvänne fredliga guldgrälfvare,
som just. gjorde ett betydande fynd.
Han ser huriu de omsorgsfullt gömma
-det funna guldet Vid sitt :läger genom
att gräfva ner det i jorden och marker
sig noga platsen. Därpå skyndar han
efter sina strid-sk-almlrater ooh Låter desi-
sa under nattens tystnad, då de båda
guldgniifvarne lig-ger försankta i sin
djupaste sömn, öfverfalla dem i deras
tält och tangsla dem. Bundna till hand
Ioch fot kastas de på hastryrggen och
föras till indianernas läger, där en vild

7.

Die amerikanska lustspelen .äro allt
för vläl kända för att här närmare bre-
skrifvars. Vare det nog sagt om vår
bild för dagen att den handlar om en

Där engelska lo

Brighton på Englands sydkust.

Staden Brighton lig-ger 81 kilometer lika byggnader.
:från London på Englands -slydklust vid och. :mer
kanalen. Den har redan för längese- mer än 700 gator och esplanader mär-

 

PR Ö GRAM

Fr. o. m. Måndagen den 29 Maj t. o. m. Annandag pingst 1911.

af herr Direktör o. sundei. (obs.

l AFDELNINGEN:

zislka kantonen Valais.
längs floden. Visp,
ström, som ulp-plrinner

en vild glacier-

u Staden har 35 kyrkor
an 50 kapell. Bland stad-lens

 

kas strandvlägfarne Kinng road och
The marine parade., den senare af en
hlo-g mur skyddad mot vågorna. De
präktiga hlamnpirerna .äro likaledes fli-v

Urkomiskt.

u AFDELNINGEN;

Stort gripande drama.

mycket af. I En dag .upptäcker hennes
man hvar hon finnesvrooh-qoaktadt hon.
undflyr honom blir han dock i tillfälle
att åter göra sitt inflytandegällande.
Han fordrar att hon. kl. 12 (på natten
skall öppna husets dörr för honom på
det han skall kunna. göra inbrott. Den
ödesdigra stunden kommer., ooh hon
spjäll-nar emot af all kraft. Då sier .hon
.ålter sin mans demoniska blick 0. tvin-
gad af denna skyndar hon sig till dör-
ren, där redan mannen och en af hans
stalllbröder pockande fodra att bli in-

 

 

slllälpipta. Den stackars kvinnan hc tas-y

lll AFDELNINGEN:

krig-sidans ulplplföres kring de olyckliga, I
innan deras skalp skall tagas.
Indianernas h-öfding Örnöga har
emellertid angripits af en häftig sjuk-
dom, mot hvilken hans egna medicin-
mäns konster ingenting förmå. Kanske
de hvite kunna hjälpa? Förhållandet
 också., att den ene af dem älflvien ärr
hemma i lakekonst, och med t-.jlänligla
medel kurerar han hastigt den sjuke
lrölfdingen., som varit nära döden. I
sin tacksamhet för denna oväntade
hjälp frigifver han fångarna, beg-äfvar
dem m-ed rika skänker och tillsäger de
.andra kriglarne att hålla ett öga på
Bisonhjarta, hvilken han misstänker

lV AFDELNINGEN:

 

 

 

 

 

 

Egna kompositioner.)

Pingsltdagen ing-en. föreställning.
038.! Sista programmet för säsongen.
.av-ån- visp rm zei-man. t

Imponerande naturbilder från Schweiz.

Jarnvagen gar eren Yoch strömmar genom den. Vilda

Zermattdal en.

på Qomwglarci.N Stoislagna vyer fran den eviga snons

regioner.

lkel badar.

tigt anlitade promenadplatser .

Som badort har Brighton ett stad-
gadt rykte och öfver 50,000 badgläste-r
besöka årligen den vackra staden. Det
rörliga lifvet på. land och vatten åter-
gifver våra bilder talande nog.

Af synnerligt intresse.

Lehman ute på jakt.

Var vän Lehman visar sig vara en väldig jägare, som icke en gång skyr att anordna harjakt midt inne i London

 

"LES ASTI".

Akrobatiska produktioner af fyra unga damer.
Film i naturliga färger. - Mycket goda bilder.

5" E ONDA ÖGONEN. I

w Dramatiskt skådespel.

till lifvlet om hon ropar på hjälp. Trots
hotelsen utstöter likväl guvernanten
ett ångestskri, som tillkallar hennes
elev. Den lilla flickans skrik, dlå;
blrottslingarna störta sig öfver henne
tillkallar husets invånare, som hastigt
.slkfynda till att afväpna mannen. Allla
i huset tro att guvernanten velat föri-
hindra inb r ottet.

F-örlbrytarna straffas efter förtjänst,
:ich den stackars guvernanten finner
ändtligen fred för sin damen i yomnsor-
gen för sin lilla elev.

Ö lnclianhöldingens .fack-samhet.

Ett par guldgråfvares äfventyr.

hysa onda planer mot ole båda mannen.

I da Igryningen följande morgon
smyger sig o-clk denne ur lägret för att
bemäktiga sig det dolda guldet. Snart
vlarsnas emellertid hans försvinnande,
och indianerna skynda efter honom,
följande hans spå-r i vildmarken. Snart
.äroI de hon.on också nära i hallar-ne, och
nu börjar en spännande jakt, då Bison-
hjärta söker fly undan med sitt guld-
rof. Öfver moras och vatten och. bergg
går den vilda hetsen, tills llyktingen
gör ett alltför djä-rft .språng utför ett
stulp och därvid bryter nacken af
sig.

Färglagiln, förträffliga bilder!

Det besvärliga barnet.

äkta man som öfverraskas aif sin fru med det, ja det h-ör till vårt lustspels

med
nen.
vis han fått det och slutligen blir af

6111

främmande barnunge i fam- mysterier och bör ses och icke beskrif-
chrns barn det .är och på. hvad vas..

8. I I d If 4 n ll- I
Barnens dag I Llnkoplng.
Dess förnämsta-sevärdheter, de medverkande och festbesökarne, kinemafograferacle

af FL-B. Viking för Linköpings Eleklrcbiograf.

En bildserie som ingen får underlåta att sev

 

Hvem vill ej ännu en gång se aBarnens dags i Lin-
köping med dess festligheter, dess människovimmel och
dess glada upptåg? Det vilja nog alla som sågo allt detta
i verkligheten och äfven de som tilläfventyrs icke voro
med i lördags och söndags. Det är därför en bildserie
hvilken alla, både stads- och landtbor, måste se, som nu
"införlifvats med de många föregående med så lifligt in-
tresse omfattade framstående nummer, hvilka visats å Lin-
köpings Elektro-Biograf under denna säsong, å hvilken
wBarnens Dags blir en värdig afslutning.

Med folkskolebarnens långa tåg genom staden, där
musiken blåser hurtiga marscher och hundradcn små blå-
gula flaggor bäras af den ljusklädda ungdomsskaran, inled-
des Barnens Dags festligheter och därmed inledcs äfven
vår1 bildserie. Och sedan förflytta vi oss helt hastigt till
Trädgårdsföreningen med dess salustånd och kaffetält, boy-
scoutläger och tivoli, tingeltangel och tjusande, mörkögda
skönheter. Sedan vi sett hur festligt Belvederen smyckats

 

få vi besöka postmästarens idylliska lilla landtgård, där mor
själf sköter om med de besökandes välbefinnande till dess
mäster själf kommer från den anödigas morgonandakten.

Så återse vi naturligtvis också de mörkhyade zigenarnc
med de brokiga färgskimrande dräkterna midt inne i deras
läger, där en af skönhetcrna, hvars wzigcnarblodw eldats af
den här i strömmar flytande skärlekschampanjem och stroll-
mjödetw, i böljande rytmer tolkar en af sitt hemlands danser.

Så återse vi också stora restaurationstältet eller kondi-
toriet, där vi få en god öfverblick öfver det rörliga folk-
vimlet. Barnens dags främste ledare synes där i färd med
att låta sin lille fyrbente - xBoyw skutta.

Det vackra blomsterståndet och dockskåpct och alla
de andra många härligheterna få vi ock beskåda, liksom
Belvederens rörliga restaurationslif och dansen på banan.
Kort sagt: Det Linköpings Elektro-Biograf nu bjuder är
ett fullständigt återupprepande af

Barnens dag i Linköping. 

 

 

 

FÖRESTÄLLNINGÅR:

 Barn under-.12 år
038.!

:I

OBS.!

Ilnnllllnlll

PROGRAM 5 öRE. k
Hvardagar kl. 6 .0. 9 e. m. Sön- 0. Helgd. kl. 6, 7,30 0. 9 e. m.V

Läktaren och 1:sta plats 50, 2:dra plats 35, 3zdje plats 25 öre.

 

 

 

 

7, I I 7) I N i, II

Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast IO öre.
I!! IIIB!!DDUBBIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIII

 

Linköping 191 l .

Ostgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain