#5818: Elektro

eft- efe sia sta sje- efe efe- sie pie efe sia efe- -sfe sia sfe att.. life efe- sfe efe- efe eft- efe efe- -sfe efe- afe sta sia fate- -afe efe- efe sia de

 

 

 

 

sig

 

 

mata-NW
tro-Qiogra

 

 

 

26 REPsLIAoARi-:GATAN 26  NYTT PROGRAM PÅ TORSDAG

 

 

FöREsTÄLLNlNoAR= vardagar kl. 6, 1,30 och 9 e. m., sön. och helgdagar kr. 6, 7,30 och 9 e. m.

PROGRAM

från och med den 19 till med den 23 Augusti.

I saa:
i avnELNmsEN;

lllxlnr ml tim ri e.

Vid kapprodd den 1 april mellan Oxfords och Cambridges
lag segrade Oxford med 2814 båtlängder. Oxfordlaget tillrygga-
lade våglängden på 18 minuter 29 .sek och satte därmed nytt
rekord. Sex flygmaskiner kretsade öfver banan under rodden,
som besågs af åskådare i tusental.

Vår film återger synnerligen äskådligt och lyckat tävling-
ens olika faser från start till mål.

Idrottsvänner --- ohoj!

 

2 v i OV I I , I
En utflykt pia .F111pp1nerna
De af floden Magdapis bildade forsarna.
Kinematografi i färger. i I q I

Det är till jämförelsevis okändatrakter åskådaien här föres.
Men de äro så mycket intressantare, utrustade som de äro med
en sällsynt härlig natur. ,

Utfärden företages i lätta kanoter, vilka med fenomenal
skicklighet av infödingarna manövreras uppför som utför ström-
men, genom forsar och bränningar. Skulle forsarna vara för
starka att arbeta sig emot, bära eller draga kanotförarne sina far-
koster igenom den strida strömmen, vadande i vattnet till höfterna.

Storslagna naturscenerier. - Pittoreska bilder från

 

naturfolkens lif.

Byxkjolen på äktenskapsmarknaden.

Pappa blir mycket välkommen i familjen, när han delger den en tébjudning till en god granne, med besked. att hans

båda döttrar där också kunna få friare.
uppträda i.
pas, vars originella hämnd gör en snöplig ända på frieriet.
rad för det nya modet. - H -

Det är bara ett aber:
De söka emellertid reda sig med de resurser huset har, och lyc kas till sin egen belätenhet, men just icke till pap-
Och tyvärr är det inte bara pappa, som är mindre välvilligt intresse-

Damerna h a inga byxkjolar, som varje elegant dam nu mäste

Roande skämtbild.

u AVDELNINQEN.

 

.n 1 Ii 1 n IL
r i r ll Il lli

Unge john Lawson, sin iike faders ende son,
behöver förströelse och beger sig därför till en
j mondän badort, sedan han tagit avsked av sin fäst-
mö, Elise Water och sina anhöriga. På badortens
sommar-hotell blir han serverad av miss Mary, lika
fager som aktningsvärd, och snart utvecklar sig ett
intimt förhållande mellan badgästen och kaféflickan,
vilka uppriktigt älska varandra.
Så kommer plötsligt underrättelse till den unge
-: Lawson, att hans fader insjuknat. Sorgtyngd läm-
j nar han den angenäma badorten och sitt hjärtas
älskade. Kort efter hans hemkomst avlider fadern,
och han måste nu lämna sina nöjen och ägna sig åt
skötseln av faderns vitomfattande affär. Den av-

x:
4l

 

 

 4- Kaféflilckans roman. i.
 i En ödets lek. . n
l. Ett kärleksdrama ur verkligheten. u

H plikt, sitt barn och sin verkliga kärlek.

.. = Spännande drama. = - .

11 4l
11 i

n u
n ir

"=ll

brutna förbindelsen med Elise Water återknytes,
och tiden för bröllopet utsättes.

Mary, som väntar att bli moder och som icke
hört något af sin älskade sedan hans bortresa, H.
skriver till honom, och äntligen får hon ett svar, W
men häri underrättas hon att hon ingenting har att
hoppas. Sedan den första förtvivlan gått över och
sedan hennes och Johns barn sett dagen, beslutar
hon att göra den lilles rätt gällande. Hon beger
sig med barnet till Lawsons hem, dit hon anländer ::
just lagom för att hindra Johns och Elises vigsel.

Och nu återvänder den unge mannen till sin

 

 

 

 

 

L: :5: i? :: :i

 

 

:F Jk--i- EF-lpä

Jr
IF

 

m HvDeLNleEN.

5- Dollarprinsessan . och graven.

En munter fars.

Att de amerikanska dollarprinsessorna gärna vilja ha en
högadlig krona att pryda sitt namn med är bekant, och Clara X.
utgör intet undantag. På hennes uppdrag, fast hon redan kom-
mit överens med en ung amerikanare Ralph M. om trolovning,
skaffar henne också hennes väninna Margit Y., som farit till
Paris, en grevlig äktenskapskandidat därstädes och sänder henne

, och Ralph uttänka ett listigt sätt att gäcka dem.

besked därom i ett brev med den blivandes porträtt. Miss Claras
kära pappa vill emellertid icke veta av dessa griller, och han
I själva verket
har också miss Clara icke allt för svårt att svälja sin förtrytelse
däröver, när hon äntligen - efter den brådstörtat arrangerade
vigseln M får göra den verklige greve de Barés, bekantskap.

lV HVDELNINGEN. I

Ö.

l det härliga österrikiska alplandskapet Tyrolen intager
sedan gammalt jakten ett framstående rum i folkets lif, och helt
naturligt ha även käjsarrikets store här skaffat sig jaktmarker
och låtit uppföra jaktslott åt sig. Villebrådet har emellertid med
tiden blivit hårt åtgånget, och en rationell jaktvård har blivit av

friherre , [eden

  

på Malmslätt den 16-18 Juni 1911.

Jaktvårdsbilder från Tvrolen.

behovet påkallad. På de förnämes områden övas också en sådan,
och från en dylik jaktmark med mycket pittoreska naturscene-
rier bjudes oss här intressanta bilder af högvilt: hjordar av hjor-
tar, vildsvin och visenter (europeiska bufflar). f i -

töms lgniliar

VDe bästa flygbilder som någonsin visats.

En av de mest uppmärksammade händelser iÖstergötland

under innevarande års sommar var som bekant friherre C. Ce-,

derströms flygningar å Malmslätt den 16-18 Juni 1911. l flera

tio tusental strömmade åskådare från heta provinsen till vår1

gamla präktiga lägerplats för att se detta framtidens fortskaff-
ningsmedel-och med stormande ovationer hälsades den djàve
aviatikern efter fullbordandet av de lyckade uppstigningarna.

Etablissement Viking i Linköping tog vid dessa tillfällen
bilder, vilka utan överdrift kunna sägas vara de bästa flygbilder
någon kinematograf hittills lyckats taga. Vi se härå de synner-
ligen vackra uppstigningarne och de glänsande nedslagen, liksom
vi och kunna följa aNordstjärnam på dess färd uppe i rymden.
Och blandåskådarne inne på sadelplatsen samt runt om banan
skola vi säkert med nöje återfinna många bekanta, kanske få vi
även se - osslsjälva.

Ingen får- försumma att se dessa flygbilder och dett ovrigt-storslagna programmet, .
som på ett värdigt sätt inleder säsongen.. I

 

 

 

Linköping, Östgöteinrs- boktlryckeri, 1911.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain