#5817: Elektro

sia .sia sia sin .sia sia sia sia .rie eit- -eie sie- sio eie sia sic- -aia sia sia sia eit- eia sia eit- eia ei.- eie sic- eie sin efe- eic- efe- eio sia

 

 

 

 

 

 

ar ei- eie  er ei- ei-
gicktto-Eiogra

 

 

 

 

 

 

26 RePsL-AGAREGATAN 26 -  NYTT PROGRAM

 

 

"PROGRAM

fr. o. m. den 24 Au usti.
l HVDELNINGE .

aeasasas 2- Jacks ren-ragd-

0 Lord Y.1 för stort hus, och hans präktiga slott inrymmer
l.    s lg. bl. a. en hall, som pryddes av riddarrustningar, som tillhört hans

. I gamla anor. För övrigt har han också en förtjusande dotter,1
Intressanta Sportbllder. som just fyller aderton år ochltrofovas samma dag med en

Friliifts- och sportlivet är i Amerika liksom idet engelska ung man"

-- - - .. Den där hallen med dess romantiska stämning tycks vara
gaggälagåit :IzgåeltläleålkåädånDålrarggåkgägfgtväalgeà:Ofgliingä särdeles ägnad för kärleksmöteii. Den omständigheten har blivit
!

...t tt i. . f.. tu" . h.. I. . d e betjänten Bobs olycka, ty när han under den nämnda födelse-
Sval a gora Slg en mås? Emg Ont, angnteär älg me :ta dagsfästen nojsade här med den vackra kammarjungfruii Bess,
mycket Stoorre lust Och. gladle at uppfnskande folshoelseh nar råkade han slå omkull en ståtlig riddarrustning. Rustningen
han far flagg" dags ledighet. I , - .A ,, o tog dess bättre ingen skada, men stället bröts sönder. Att skaffa

Lampllga utflyktsplatser erbjuda darfor under sadaha dagar ett nytt Sådant gick e]- i hast. Bob hade en god Vän Jack, vil-
ett mytlrande folk" O.ch Sporthv- Odcjl (lile bjldel :i Sagan art] ken med tjänliga medel förmåddes att tjänstgöra som riistnings-
:Om håå upprullffs fråanänliida! äte 1:0 Späsl-.totc a Scfnlfl, ställ. Så att, när lordeiis dotter och hennes käresta ha sitt möte
dappro .,  m: am Sa [Y Eua loc åac ratda tt] e ålar av as a- här, märka de ingenting utom ett egendomligt rasselirustningen,

arna mas e gripas av War ans ork ara vi a se em. när ömhetsbetygelsema bli för starka-
En Chafmant bildserie. . Emellertid skaffa sig ett par hovar genom knep tillträde

i till fästen och stjäla det dyrbara halsband, som den unga ladyn
fått i födelsedagspresent. Detta skola de sedan göma i den
meromtalta hallen, men därvid lyckas eriddaren Jacks snappa
vtill sig det och håller sedan bovarna i schack med en revolver,
tills gästerna komma till och ertappa dem.

ll HVDELNINGEN.
. P 0 1 . oo "
a a r Iga vaga r.

Den döda modern vakar öfver-sin älskling.

Ruth är förlovad med en ung, hederlig man, men hennes dottern skåda sin grannes snygga verksamhet, av vilken dröm-
hjärta är icke med. Hennes åldriga mor dör, och förtvivlad sjunker bild Ruth blir starkt gripen.
Ruth ned vid hennes dödsläger. Tiden mildrar dock all smärta, Följande dag möttes de båda grannarne som vanligt, men
och sex månader senare återse vi henne i ett anspråkslöst rum Ruth har ännu drömmen i för livligt minne för att kunna vara
i en stor hyreskasern. Till granne har hon en ung man, om munter. Då hennes följeslagare under vägen erbjuder henne
hvars rätta natur hon icke har en aning. Vid ett tillfälle knac- ett dyrbart guldhalsband, står sanningen med ens framför henne
kar han på, bedjande få låna en tändsticka, och bekantskapeii och hon slungar ordet etjuve i ansiktet på honom. Skrämd och
är gjord. Ruths fästman, som i detsamma kommer på besök, har förbittrad vill uslingen förgå sig mot den unga flickan, men
sina tvivel om grannens redbarhet och varnar henne allvarligt hennes fästman, som blivit ledd på spår efter de promeiierande,
för vidare umgänge med honom. Varningen har dock icke åsyf- iiigriper i rätta ögonblicket och mannen blir oskadliggjord.
tad verkan, de två sammanträffa efter slutat arbete för dagen. Ruth har till sist fått ögonen öppna för sin fästmans före-

Ruths granne hör till de vilseledda individer, hvilka ej träden och kärleken är henne icke längre främmande. Den döda
kunna skilja på mitt och ditt. I en dröm låter den döda modern H moderns ande blickar med fröjd ned på det unga paret.

Vackert, gripande, väl iscensatt.

4" Vintersport i Szt Moritz.

Intressanta Schweiziska bild er.

iii avDeLNiNeEN.

 isli"="ii.vvrii.lvri övr-:ri

Amerikanskt nutidsdrama.

Det halar lyckats oss att förvärva" ensam uppföranderätten Vart skall hon gå. Hon ryser vid tanken därpå. Nu först,
för American Biographs (A.-B.) storslagna mimiska drama ((Två sedan det är för sent ser hon vid vilken avgrundsrand hon står,
Livsvägarw. Ett mera gripande och medryckande drama har väl hon har intet val. Hon har förut endast tillhört en, nu ---
näppeligen förut varit visat. Den stora mimiska förmåga som ml måste hon tillhöra vem som vill ha henne. ä -- - à --
är ett utmärkande drag i de amerikanska bilderna, kommer i
((Två Livsvägars till sin fulla rätt.

r Två systrar, Florence och Nellie, fattiga, arbetsamina och n n l
dygdiga till ytterlighet, försörja sig själva och sin åldriga moder Det hårda OCh Straysamnia arbete SOm Nelhe, Filiofennevs
genom Sömnad, En dag får en rik man se Florence, han upp- syster, itu-ensam har mast utfora, har- efter moderns dod blivit
tändes av begär att äga henne, och genom sitt lockande och för- nonnn gladltåfafhgåfe- (Ehades, en Snlckafe, friar hl] henne-.Och
rörieka tel drager han flickan från hemmet. ställd inför valet far hegmes lao- Bafia maste de arbeta, han Sa attarmafna verka,
att leva ett bekymmersaiiit liv .i det fattiga hemmet eller ett hoon Sa, att nålen V1" falla nl. hennes" hand, men tyck? Och gladlE
sorgfritt och glädjemättat liv hos den rike mannen, fader I, hnmmet- Pet-as "be-le kfoneå med framgang, Och da
väljer hon det senare. De förut så långa dagame för- solen antligeln stralar dem till motes i derasI arbetssamma liv,
svinna nu Isnabbt i det hejdlösa och glädjesprudlande Iiv, afo de Ock Vafda den lycka Som den Spndef 1, deras hem-l
som hon för. Arnia varelse, föga anar hon det öde som yäntar
henne, då den man som hon satt allt förtroende till, tröttnar på
henne, liksom han förut gjort med så mången annan. Hon vill Grämelsen över ett förfelat liv lämnar Florence icke någon
icke tro det, hon tigger och beder, besvär honom med sin kär- ro. Den förut så blomstrande flickan är nu endast skuggan af
lek, han svurit henne, att ej stöta henne bort. Förgäves,obarm- sig själv. Skuggor, mörka och ohyggliga, äro också de tankar
härtigt och utan medlidande jagas hon från det hem som hon som äro hennes ständiga gäster, och hvad icke de förmå, det
i sin därskap trodde vara sitt. gör nöd och umbärande, tills döden befriaren kommer.

IV HVDELNINGEN.

ÖCkSå git ågmbrandi. Sokrotigt nummer,

framställande huru en på baksidan af ett fruntimmer befintlig den andra, tills den som slutligen blir lycklig ägare finner, att
aäkta Rembranth lockar folk till den ena vansinnigheten efter det à inte alls är en Rembrandt.

 

 

 

 

 

 

6.

Första klassens skrattpjäs.

7trihrrrr [ederstriims flygningar

på Meimsiäu den 161-18 Juni 1911.

En av de mest uppmärksammade händelser i Ostergötland Etablissement Viking i Linköping tog vid dessa tillfällen
under innevarande års sommar var som bekant friherre C. Ce- bilder, vilka utan överdrift kunna sägas vara de bästa flygbilder
derströms flygningar å Malmslätt den 16f18 Juni 1911. l flera någon kinematograf hittills lyckats taga. Vi se härå de syniier-
tio tusental strömmade åskådare från hela provinsen till vår ligen vackra uppstigningarne och de glänsande nedslagen, liksom
gamla präktiga lägerplats för att se detta framtidens fortskaff- vi och kunna följa KNordstjärnane på dess färd uppe i rymden.
ningsmedel och med stormande ovationer hälsades den djärve Och bland åskådarne inne på sadelplatsen samt runt om banan
aviatikern efter fullbordaiidet av de lyckade uppstigningarna.  skola vi säkert mefli nöje återfinna många bekanta, kanske få vi

aven se - oss sja va.

 

 

 

 

 

 

 

:nnunnnnnnnnnnnnnnn PROGRAM 5 ÖRE. nunnanunnnnnnnnnn:

" " - vardagar irl. 6 7,30 och 9 e. m., sön- eeh helga. Marine kl. 2 e. 3,30 e. m.
 till nedsattå biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

I
I
I

" I " . Läktaren och lzsta plats 50 2:dra plats 35 3zdje plats 25 öre. I
BllJettprlser. e... ...ra ie r. ,, ,, ,, 35: ,, ,, 25: ,,  rr, ,, Vr.
I

I

I

I

 

 

OBSJ Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
OBSJ Alla vardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast lO öre.

 

Linköping 1911. Ostgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain