#5815: Elektro

Linköpings 
glektre-fbiegra

26 REPSLAGAREGATAN 26

 

 

 

 

 

 

 

 

W NYTT PROGRAM

...- ToRsDAGi-:N DEN i4 sEPTEMBER

 

mA

 

 

PROGRAM

Fr. o. m. Torsdagen den. 7 Sept. t. o. m. Onsdagen den 13 Sept. 1911.
l. MUSIK.
l HVDELNINGEN.

0 é " - . O
2- Väckaruref.

Komedi. lnbrottstjuv hemma hos sig. Komedi.

 

 

utgår samma dag och att han måste infinna sig hos veder- att gå till vila, då de få höra ett misstänkt ljud från
börande före kl. 12 på natten för att förnya detsamma. garderoben. Vettskrämda kalla de på polis, som anländer
Hose får särdeles bråtom och hans hustru hjälper till oclsl öppnar den mystiska garderobens dörr samt framdra-
efter bästa förmåga att få honom åstad, men han hinner ger i ljuset - herr Hose, som kommit hem och gömt sig
ej bli färdig i tid. Tåget går ifrån honom. i garderoben samt blivit inlåst där. Det allarmerande lju-
Fru Hose, som aldrig förut varit ensam, har läst om det kom från ett väckarur, som han i hastigheten tagit
inbrottstjuvar och fruktar nu att dylika uppehålla sigi med sig in i gömstället och som råkade ringa, när (ia-
våningen. Hon vågar ej stanna hemma, utan beger sig merna voro hemkomna.
till en vännina och förmår denna att följa med hem. I

Ett stycke med gott humör. I

ll HVDELNINQEN.

3" Bröd åt små fåglar.

Eller gatungen, som blev eperettdiva.

Det ligger något af Andersens förtjusande saga wDet gamla i niska konst. Hon utbildar henne och en vacker dag är den
pilträdetw över den parisromän, som upprullas i detta nummer. forna trasiingen en av världsstadens stjärnor, firad och beundrad
En gammal hjärtegod musiker har den vurmen att på sitt av alla.
matställe insamla öfverblivna brödkanter, som han sedan i par- , Men mitt under jiibelropen når henne ett telegram att väl-
kerna delar ut åt fåglar. En dag infinner sig en utsvulten gat- j göraren ligger illa sjuk och att endast hennes återkomst kan
1unge, en trasig flicka utan hem eller vård, och i sin hjärtegod- , bringa hjälp åt den sjuke. Och i en vacker scen i parken på

Alfred Hose får meddelande, att ett viktigt kontrakt r De båda damerna slå sig i ro och stå just i begrepp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het tafr sig den gamle an henne och uppfostrar henne. Bland 1 samma plats, där han fann henne, träffas båda igen för att aldrig
sina elever räknar han en balettdiva, som af en händelse koni- mera skiljas.
mer under fund med att flickan har anlag för dansens harmo-

 

l

En blick bakom teaterns kulisser och in i en god hjärtekämmare.

På särskilt framställd begäran.

4" Himhvgdsfisten på Malman

den 18 Juni 1911.

l hög grad intressanta östgötabilder, som alla måste se.

Elektro-Biografen de senaste veckorna varit i tillfälle att visa, följer nu en synnerligen lyckad bild-
serie från den i samband med dessa flygningar anordnade stora folkfesten den 18 sistl. juni. Malm-
slätt var då, som alla minnas, besökt av flera tiotusental personer. Under det att man väntade på
dagens stora evenemang, voro idrottstävlingar anordnade av båda regementenas idrottsföreningar.
Tävlingarna följdes med stort intresse av folkmassan - i synnerhet där man en stund hade tillfälle
att iakttaga själva wflygbaronem gladeligen hoppa kråka bland idrottsmännen. Bland de mera roande
numren voro säcklöpning, ämbarlöpning och agrötätningw, varjämte lustiga clovner uppträdde, och
naturligtvis fattades ej militärmusik. Efter tävlingarna följde dans, som bedrevs med liv och lust av I

ungdomen. På våra bilder kunna de många Linköpingsungdomarne med lätthet känna igen sig själva.

 

 

 

Våra: bilder visa allt detltrevligaste som förekom på denna

östgötarnes stora hembygdsfest. i
- Försumma därför ej att just nu besöka Linköpings Elektro-Biograf.

-vvv-u

l l Som fortsättning på de präktiga bilder från frih. Cederströms flygningar åIMalmslätt, vilka

x

MUSIK.
iii avDeLNiNGEN.

nä mexikans LLTa I
gränsen.

I Amerikanskt äventyrsdfama.

Så mötas Charles och mexikanaren på fått världshiis7

Unge Charles Parker är förlovad med Frank Tells en tvist uppstå-r och yanken går ganska illa at vederdelo-
yngsta dotter, den fagra Olga. En dag när Olga i säll- moaiineiin fran soder. For att hamnas detta och pa samma
skap med sin äldre syster är ute på en promenad, blir gang fa Olga i sitt vald uppgor nu mexikanarerai eii plan
hon förolämpad av en mexikan, som intagits av hennes  att närrä flickan over graiisen, nagot som ocksa med en

 

 

 

" " t si att vinna henne. Flickorna ila vänninas hjälp lyckas. i Olga bindesnoch stänges inne.
hlågrilhetoctfich driftiislåtförg fadern och Charles vad som Men hennes befrielsetimme slar inom kort. Frank
hänt dem. De båda männen vilja omedelbart bege sig av och Charles uppbada sina vaiiner och nian beger sig i
för att tukta mexikanaren, men flickorna övertala dem att sträckt karrier till n-iexikäiiensubostad., dar.I Olga befrias
gå lugnare till väga. och amerikansk rättvisa skipas over kvinnorovaren.

IV HVDELNINGEN.

liolissliöid på Filipiniina.

" .0 kos almen som växer i ekvatorialtrakterna färdigas tyg och de .späda bladkn-opparna användas till mat.
över hlgleå1 jsdfålàiiavlfc? hafpsstränder, floder och andra vattensam- De utväxta bladen användas.tillntaktackning, korgar-m. m. Och
lingar är för dessa trakters innevånare av största betydelse. Ro- om alltI vad frukten duger till-far man enn föreställning av rubri-
ten tifggas ibland i stället för vetel, av dess fibrer göres korgar. kerria till varan-bilder, om det icke eljes ar bekant. Men sarde-
Den hårda yttre delen av stammen nyttjas till trummor och läm- les intressant ar att se" huru Odessa frukter nedtagaso, frnaktas lpch
nar byggnadsmaterial; den nedersta delen av stammen har ytterst behandlas for olika andamal, vilket allt tydligt askadliggores
hård vaed, som polerad liknar ägat, av bladslidornas fibrer for- pa filmen.

Präktiga, färglägda bilder.

8- li iiielkiisliäiiiia. 9- 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

är historien, som berättas i vild fart, om några tiggare, en katt
och en hund, vilka senare komma osams och i vild fart förföljda

 

 

Mycket Vackra Pfestationer På enhjuling- af tiggarne lyckas vända upp och ned på en hel stad.
Förträffliga bilder. Den missmodigaste måstedrapåmunnenåtbefängdheterna.
10. Slutmarsch.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIEEIIIUIDIIIDIIIDIIIII I  5  Illlllllllllllllllllllll:
j E I n - n r I n
U " n - Vardagar kl. 6 7,30 och 9 e. m., Son- och helgd. Matine kl. 2 o. 3,30 e. m.
X g  till nedsattå biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser. g
i " " " . Läktaren och 1:sta plats 50 2:dra plats 35, 3zdje plats 25 öre. n
g  Barn under 12 år ,, ,, ,, 3 ,, ,. ,, , ,, ,, 15 ,, n
II OBSJ Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre. g
1  OBS.l Alla vardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre. :I
i EE!SEEEEEU3==EEEUIIIIDHDDIJDDIDIIIIIIIEEE!!!UUBIIIDIIIIIIIIIDIPIIEEIIIDIIIIIB

 

 

Linköping 1911. Östgöfens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain