#5814: Elektro

utv

4.

 

I
l

 

   

 

 

 

wlinköpings 

Stefano-:biograf

 

 

Y26 REPSLAGAREGATAN 26

 

 

 

 

 

3.

om huru en alltför kärlekskrank älskare grundligen botades för sin åkomma.

romerska forntiden, är det vid floden Arno liggande Pisa, nu
med omkring ett halft hundratusental invånare.
sevärdhet är Piazza del Duomo med domkyrkan, uppförd af
vit marmor med svarta och färgade infällningar och världs-
be kant för sitt fritt liggande lutande torn, uppfört efter 1174,
545 meter högt och med starkt lutande ställning (afvikande ej

f"rvniirf"iiinrif1

 

NYTT PROGRAM
TORSDAGEN DEN 14 SEPTEMBER

PROGRAM

Fr. o. m. Torsdagen den 14 Sept. t. o. m. Onsdagen den 20 Sept. 1911.
MUSIK.
l HVDELNINGEN.

Veckans nyheter.
En alltför tilltagsen älskare.

IEn särdeles muntrande framställning

v

 

 Verkligt skrattretande. à
ll RVDELNINGEN. i

Bilder från Pisa.

En av de äldsta städer i Italien, med anor ända från den H mindre än 4,3 m. frän lodlinjen), tydligen konstruerat för att

kunna Ohälla sig så. I Norr om kyrkan ligger Campo Saeto, en
kyrkogard med jord hämtad från Jerusalem. Bland andra märk-
liga byggnader må här nämnas palatset på Piazza die Cavalieri,
byggt pa ruinerna av det beryktade kungatornet, i vilket greve
Ugolino della Ghevardesca, en tid enväldshärskare i Pisa, jämte
sina söner inneslöts och led hungei-sdöden 1288.

Stadens största

 

 

 

 

Dramatisk scen af Riche.

UPPTRÄDANDE;

Greve de Lusignan ....................................... ..
Grand Michel ................................................. ..
Yvonne .......................................................... ..

Herr Munteaux.
Herr Estievant. .
Fru Goldstein.
Fru Nau.

och befria sin älskade, som föres till hans slott. Själv blir
han svårt misshandlad av Michel, som överfaller honom iir
ett bakhåll och slår honom sanslössamt sedan, iklädd gre-
vens1 hatt -och manteli, intränger iifhans slott.

u Greven- återfår snart medvetandet, men när han an-
lander till slottet finner han sin älskade i händerna på den
rasande försmådde friaren. Med tjänarnes hjälp befriar han

Den sköna Yvonne vill icke gifta sig med Grand
Michel, som är en grov, obehaglig man, men som hennes
mor uppmuntrar, och i denna föresats stärkes flickan ännu
mer sedan hon under ett jaktparti ute i skogen mött den
adle unge greve de Lusignan i spetsen för ett stort jakt-

Han mottages vänligt af modern, men sedan Michel under-

 

 

 

rättat denna om att den förnäme gästen satt en dyrbar ring
pa Yvonnes finger blir hon misstänksam och låser in dottern.
Grefveii lyckas emellertid komma i förbindelse-med

Gripande

snart den olyckliga flickan, men skrämseln och fasan har =
varit henne for stark. Hon går till en bättre värld - lyck- i"-

 

 

Yvonnes mor ................................................. ..
lig i medvetandet att vara älskad.

I
lifstragedi.
u

Musik.
iii AvDeLNiNGEN.

sällskap. Greven kommer snart på besök i Yvonnes hem. i

 

 

 

 

 

 

 

i

 

 

9.

 

 

 

.L

 

41 r i F J r i i i r
4l i 1 r i i i L i i

- n o ge s ige! gain..
Hundradollarssedeln som bragte i fängelse - automobilolyckan som återgav
friheten och lyckan. - Drama ur nutidslivet.

Enda barnet, lilla Betty, mäste sälja blommor för att bi-
draga till familjens uppehålle, och en dag när hon ärnute
råkar hon överköras och svårt skadas av en automobil. Odet
fogar det så att det är den rike amerikanaren, som äger bilen
och som nu kör den skadade i rask fart till hennes bostad.
Den förtvivlade modern omtalar att mannen sitter häktad,
och amerikanaren lyckas utverka att Tom, åtföljd av två vakt-v
konstaplar, får bege sig hem för att .tagaavsked av den, som.
man trodde döende flickan. P 

Tom kommer, igenkänner iamerik-anaren, och nu dröjer
det ej .länge innan den bedräglige-.krögaren sitter inom läs
och bom, medan Tom fri återvänder till sin familj. Lillar
Betty tillfrisknar, Tom erhåller tack vare amerikanaren en god
utkomst, och solen lyser äter i hemmet efter de dystra dagarna.

Tom kommer hem till de sina från sjukhuset, frisk men
utan pänningar. Den hjärtlöse värden hotar med vräkning,
och Tom måste ut att söka arbete. Sådant går dock ej att
få i en hast, och han beger sigÅ till stationen för att se sig
om efter någon tillfällig förtjänst. En rik amerikanare stiger
av tåget, och Tom fär bära hans kappsäckar. Under vägen
berättar Tom sin belägenhet, och då amerikanaren tycker om
hans förtroendegivande utseende, ger han honom efter för-
rättat värv en hundradollarssedel. 1

Glad skyndar Tom till en krog för att få sedeln växlad.
Krögaren söker emellertid bedraga honom vid växlingen, brak
uppstår, och följden blir att Tom blir häktad och dömd. 1

Hans familj kastas av värden på gatan, men finner enl
enkel fristad hos en godhjärtad landtman.

 

Särdeles gripande, briljant iscensatt stycke.

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

och det förvånar att infödingarna väga sig ut i strid med dessa
fruktansvärda bestar i bräckliga kanoter och utan egentliga for-
svarsmedel.

tillverka den lilla flotte, på vilken betet sedan skall läggas.
dare ser man huru betet, en fågel, fästes vid den valdiga kro-

10.

sig in i balsalen, ett par kitt-tuber, som stoppas i fickorna.
mängd genomroliga scener besked.

11.

Höstsäsongens stora slagnum mer.

Egen fotografering. Non plus ultra!

Vår koiitinentalaste badort är sombekant Mölle. Vem endena att
har ej i tidningarne läst om eller hört berättas den ena hi-
storien efter den andra om det fria liv som föres här nere
och som denna sommar haft en omfattning som aldrig förr?

Tusentals svenskar, danskar och tyskar ha där till-
bringat sin semester och våra bilder visa hur de ehuller om
biillera tiimla om bland de salta bränningarne eller klättra
omkring och bli brunstekta på kiipporna. Bilderna demen-
tera ock tydligare än ord de ständigt återkommande påstå-

nii är det slut med all den utbasunerade härlig-
heten med gemensamhetsbad och annat ((samrörer.

i Där är liv och där är glam, där är ras och där är
flirt i vatten och på land. Den som varit vid Möllefär vid
åsynen av dessa bilder återuppliva sommarens angenämaste
minnen och den som ej varit där får nu en den allra bästa
föreställning om klivet i Mölles. De unga vackra sjönym-
fer som till slut (texponerak sig framför kinematografkame-
ran vinka så bedärande och ropa: -Välkomna till oss!

 

V HVDELNINGEN.

diifånyst vid

 

Kroko
. Klanyfloden.

Intressanta bilder från tropiken.
Kinematografi i färger.

jakten på krokodiler är som man kan förstå ganska farlig, II ken. Så får man vara med om kaiiotrodd i den av yppig växt-

lighet kantade floden, får se huru kroken utlägges och repen
döljas samt fär morgonen därpå deltaga i en ny utfärd för att
vittja flotten, därvid denne befinnes ha haft beräknad påhälsning.
Spåret upptäckes, och snart är odjuret fångadt och vederbörli-

Filmen ätergifver först huru det tillgår att af palmstammar
gen förpassadt till de sälla jaktmarkerna.

Vi-

Praktfulla scenerier. - Äventyrlig jakt.

Lehmann gör affär.

En dräplig skämtbild, däri en ung man för att göra en stackars gatusäljare en tjänst köper af denne, innan han beger
Hvad verkan blir, när tuberna gå sönder, därom lämnar filmen i en

Befängda, skrattretande scener.

n Slutmarsch.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

 

 

 

 

 

 Vard

 

EE En!!En!BBBBS!!IEHEIIIJDIDIIIIIUIUUIIUD EHIIIIIIIDHUUDIJUEDEIIIIIII

 

PROGRAM 5 ÖRE.

agar kl. 6, 7,30 och 9 e. m., Sön- och helgd. Matiné kl. 2 o. 3,30 e. m.
till nedsatta biljettpriser, kla 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

I I 4r I . Läktaren och 1:sta plats 50 2:dra plats 35 3zdje plats 25-öre.
 Barn under 12 år n n n 3 v, i a; z n n 15 n

035.! Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och .Helgdagar betala barn lika med äldre.
Alla vardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast lO öre.

.,n

085.!

 

 

Linköping 1911. Östgötens Boktryckeri.

1.- i ,
ve, i r. ,

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain