#5813: Elektro

ole ole elc-

 

Linköpings 
Stektto-Siogta

26 REPSLAGAREGATAN 26

 

 

 

 

 

 

 

 

NYTT PROGRAM
TORSDAGEN DEN 28 SEPTEMBER

 

 

 

PRO RAM

Fr. o. m. Torsdagen den 21 Sept. t. o. m. Onsdagen den 27 Sept. 1911.
MUSIK.
l HVDELNINGEN.

 Egyptiska tempelruiner.

Intressanta minnen fràn forntiden.

3. Uli INDIANERNAS VÅLD.

Lilla Billys rådighet.

Från livet i Västern.

Nybyggaren Nelson och hans hustru samt deras två
barn, Billy och lilla Annie, bebo ett blockhus ute i vild- 
marken. Nelson arbetar med att bryta upp och odla den
sträva jorden,l och hans hustru bistår honom i hans hårda
arbete, medan lilla babyn lämnas i Billys vård.

De i trakten kringströvande indianerna bli förargade
över att blekansiktet inkräktar på deras territorium, och en
dag gä de till anfall på nybyggarehemmet. Nelson och
hans hustru äro ute pä arbetsfältet, och Billy kan ingen-

 

 

 

 

IE
E
D
E
D
I
II
D
I
D
I
I
I
I
I
I
II
I
I
D
I
U
B
I
H
I
D
D
D
ll
I!
I
E
E
D
E
D
H
D
III
El
D
E
n
D
D
D
D
D
D
U
D
I!
D
I
H
I
H
I
E

 

 

 

 

gömma sig, medan rödskinnen plundra och bränna gården.

u Nelson och hans hustru upptäcka snart, att deras hus
star i brand, och de skynda att påkalla närboende nybyg-
gares och cowboys hjälp. l flygande fart rider den lilla
undsättningsskaran hän till brandplatsen, men när de kom-
ma fram är huset nedbrunriet till grunden. Det olyckliga
nybyggareparet giipes av förtvivlan när de icke finna sina
barn, de tro att dessa dödats vid indianernas överfall, men

I u I n A så få de höra ett ljud nerifrån brunnens djup, och snart
ting gora till husets torsvar, men han har radighet nog att trycka de sin älskade baby och hennes rådige räddare i
hissa ned babyI och sig själf i en djup brunn, där de små sina armar.

Spännande drama, rikt på äventyrliga situationer.

 

 

 

nunnannunnnnlilnnnnnnnnnnnoj

i:
n
:i
i:
i:
:i
i:
n
i:
i:
i:
i:
El
i:
i:
:i
:i
n
ti
i:
i:
:i
i:
i:
o
Ei

ll RVDELNINGEN.

El

 

 

 

Vicenza. = Verona. = Padna.

n På samma järnväg kommer man till dessa tre städer,
sa att det är lätt och bekvämt för turister att få se samt-
ligas sevärdheter.

I Vicenza är huvudstad i provinsen med samma namn
vid gränsen mot Tyrolen, är ett medelstort stadssamhälle
och har mäktigheten i något av sina förfallna omgivande
murar samt i ett flertal framstående byggnadsverk, bland
hvilka särskildt må nämnas det av Palladio på 1500-talet
uppförda rådhuset, en av renässanstidens vackraste arki-
tektskapelser.

Verona, belägen på floden Adizes stränder, är dub-
belt så stor som förstnämnda stad, har ett delvis mycket
stätligt utseende, särskilt i de båda huvudgatorna Corso
Vittoria Emanuele och Corso Cavour. Bland dessa pa-
lats mä särskilt nämnas assidoinstolens frän 12zte år-

hundradet och det gamla rådhuset med statyer och byster
av berömda veronesare från äldre och nyare tid Något,
som den resande icke heller underläter att se, är en mar-
morstaty av Dante på Piazza del Signory. loch omkring
staden finnas ännu många fornlämningar från den gamla
roniarstaden, och skalden Catullus var född här.

Padna är en storstad vid floden Bacchiglione, med
ett halvt hundratal kyrkor och manga andra framstående
byggnadsverk. På det största torget låg fordom en antik
teater. Nu prydes det av en vattengrav med en konst-
gjord ö och omkring hundra statyer. [denna stad föddes
den berömde romerske historieskrivaren Titus Livius, och

har bl. a. ett gammalt, i medeltiden mycket berömt uni-
versitet.

:IEIEIL

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lea som militär.

En clràplig beväring.

 

 

 

 

Lea älskar militären så högt, att hon städse måste vara densamma nära, och därför finner hon på att kläda sig i kronans
kläder och ställa in sig i knektledet. Men detta har sina förtretligheter, sasoin denna synnerligen muntra film noggrannt visar.

Skrattretande hummer.
m-1
nens misstankar, och då han icke av hustrun kan få till-

iii AvDeLNiNGEN.
6. D I
OHETHS mlnne. I
fredsställande besked, vänder han sig slutligen till en de- I

mmm-m.-
En rörande tafla ur livet.
tektivbyrä. Med detektivernas hjälp följer han sedan hen-
nes väg och finner med djup rörelse vilken vacker vard I

 

De unga niakarne Hall, levande i det lyckligaste äk-
teiiskapioch omgivna av rikedoinens bekvämlighet, ha
drabbats av den största sorg, som kan nå dem. Deras
enda barn, den nioàriga Helene har nedlagts på sotsän-
gen och tages ifrån dem av döden. Särskilt moderns
smärta är gränslös, hon kan omöjligt glömma sin lilla
älskling, och hon när sitt svårmod genom att åter och
åter syna den liilas ömt förvarade plagg och leksaker.

Så en dag får hon besök af direktören för barnhem-

II met Bethanien, vilken, framstiillande bilder från sin skydds-

dotter, och rörd lovar hon sin hjälp. Utan mannens vet-
skap -- ty hon fruktade att han tilläventyrs ej skulle gilla
hennes förehavande - aflägger hon sedan dagligen be-
sök i barnhemmet och finner genom att deltaga i deras
arbete för de små en tröst, som hon annorledes ej kun-
nat erna, över den förlust hon lidit,

Denna bortovaro från hemmet väcker emellertid man-

 

anstalt, påkallar fru Halls intresse för densamma. Det

I
är något, som åter framkallar minnet av hennes egen l hon honom ovetande rest at minnet av deras lilla dotter.

IV HVDELNINGEN.

Sicilianska monument.

" intressanta lämningar från en ärorik forntid.

Trapani, staden och hamnen (staden är im omgiven av murar med bastioner och har en del från medeltiden härstam-
niande hus; hamnen är skyddad av en moio och försvarad av ett fort pä ön Columbara). g Rumer av gamla stader och tampel,
bl. a. från Girgenti, där den forntida ryktbara staden Agrigenturus markliga ruiner visas.

f i Minnen .f svunnen storhet. eff--m -

 

 

 

 

 

8.

 

Höstsäsongens stora slagn um mer.

Egen fotografering. Non plus ultra!

Vår kontinentalaste badort är som bekant Mölle. Vem endena att
har ej i tidningarne läst oni eller hört berättas den ena hi-
storien efter den andra om det fria liv som föres här nere
och som denna sommar haft en omfattning som aldrig förr?

Tusentals svenskar, danskar och tyskar ha därtill-
bringat sin semester och våra bilder visa hur de ((huller om
bullerr: tumla om bland de salta bränningarne eller klättra
omkring och bli brunstekta på klipporna. Bilderna demen-
tera ock tydligare än ord de ständigt återkommande pasta-

nu är det slut med all den utbasunerade härlig-
heten med geniensamhetsbad och annat (tsainrörer.
Där är liv och där är glam, där är ras och där är
flirt i vatten och på land. Den som varit vid Mölle fär vid
åsynen av dessa bilder återuppliva sommarens angenämaste
minnen och den som ej varit där får nu en den allra bästa
föreställning om klivet i Möller. De unga vackra sjönym-
fer som till slut (rexponerak sig framför kinematografkame-
ran vinka så bedårande och ropa:

Välkomna till oss!

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-t .1,12 I mig, -j i  I." " Q; f -I-j,;y.i,j- 4:31? -1 -1 ...JH .i
9- Ett b " k. l " t
- yX jO Såven yr.
2:: Muntrande skämtbild. I
10. Slutmarsch.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.
nnnnunnnnnnnnnnnnnn PROGRAM 5 ÖRE. nnnnnnnnnnnnnunnn:
E
n u n - Vardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m., Sön- och helgd. Matiné kl. 2 o. 3,30 e. m. n
g till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

I I i, - . Läktaren och 1zsta plats 50, 2zdra plats 35: 3::iie stats 25 öre. g
g Barn Under i2 år n n i, 7 r n : "J I n 15 o, 
U I 035.! Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre. D
g 085.! Alla vardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast lO öre. g
EEEEEEDEF?EEZZBEDDDDDDDDUDHDDIJDDDDDUDDDUDDDDDDDDDDDUDEDEUEEEIIID

 

Linköping 1911. Ostgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain