#5811: Elektro

ef:- eie de

 

 

gaethQ-gkggra

26 REPSLAGAREGATAN 26

 

 

 

 

 

 

 

NYTT PROGRAM
TORSDAGEN DEN 12 OKTOBER

Am

Fr. o. m. Torsdagen den 5 Okt. t. o. m. Onsdagen den ll Okt. 1911.

"vu-

 

 

 

1. MUSIK.
l HVDELNINGEN.
En briljant bildserie av
2.

Veckans nyheter.

(Paihé Journalen.)
3" Max Linder pà bättringsvägen

hans komiska öden där-under.
ii avnELniNaEn.

513m l Tauernalperna.

Bland de för sin natuiskönhet berömda alpländerna har
även det österrikiska hertigdömet Salzburg att frauivisa scenerier,
som icke skämmas för sig. Föievaramle bildserie för oss till
den där på 753 meters höjd över havet belägna sjön Zell och
dess synnerligen måleriska omgivningar, bland vilka märkes den

 

 

4. m

väster om sjön belägna köpingen Zell. För övrigt föras vi upp
pa ansenliga loppar,"vai-1tran vi skåda som på en reliefkarta
Tauernalpernasv snokladda toppar, bland vilka Grossglockner,
soni reser sig till nara 4,000 meters höjd.

Härliga naturtaflor.

Eli

 

 

oOUÄIQIIUUIIUUDHDDDDDUUDIJDDHEEEJUEEHIIIDEEZIEEILIEEIDIIIJEIFJEHEIEIDUQ

En gripande framställning ur livet. - Lärorika interiör-er från den mondäna Världen.

 

Bilden, soiu utmärkes av ett utomordentligt omväx-
lande och medryckande innehåll, återger en img flickas
och hennes familjs liv från den dag, när hon - en dam
ur de högsta samhällslagreri g gripes av lusten att ägna
sig ät livet pä scenen som dansös, och till den dag, när
hon - nu en firad varitédiva - lyckas rädda sin familj
från ruin och undergång

Trots faderns förbud följer flickan sin åtrå attägna
sig ät scenen. Hon blir en framstående dansös, ochi
denna sin egenskap återkommer hon till fäderuestaden
för att där uppträda. Hon vill besöka sitt hem, mendör-
ren är för henne g den i familjens ögon sjuiiknakvinnan
- obarmhärtigt stängd. Ryktet om att den vackra och
firade flickan uppträder på varieté, när hennes förra um-
gängesvänner, som icke allenast betrakta henne själv som

ntstött ur deras samhällsklass utan även visa hennes fa-
milj vanvördnad för hennes skull. Modern skriver nu till
henne och ber henne lämna staden. Trots att detta för
flickan medför eiiiplikt för kontraktsbrott av 10,000 mark,
beslutar hon att resa.

Emirielertid har hennes far rakat på obestånd. Han
v står en dag inför fullständig ruin och vill göra ett slut på
allt genom att skjuta sig för pannan. Räddningen kom-
mer dock f från den utstötta, utestängda dottern. Hon
har pängar och det som fattas skaffar hon genom att
sälja sina juveler.

Hennes kära äro räddade. Själf äter-tager hon sin
dans på varietéseenen. f aSom i går, så i dag ochi
morgon . . .

 

2-

 

nnnmnnnnnnnnnunnnnnn
0096 f Habo
O
Ö
Ö
aUnnnnnnnnnnnnnnnunnunnndo

QQBDDEEJIDDEIIIDEDBIJDDEHDEDDWDUBEGUBHDDDUEDEIEDDUIDEDDÖQO

iii avneLNiNeEN.

Emm-:nanm mm

  

 

v immun-Il-

ste-i: KIHENRCOLOR. .steg-te

URBAN-SMITHS PATENT.

I (Kinematografi i naturens färger) är. en av vår tids märkligaste ujajnfiiininga
I ...mn- I

dum

6- iii liiiliilii slilll ll hiliiiii i Eiiiliii.

 

Den stora flottre v yin

enastående lyckade bilder.

xt:

 

i samband med konungaparets kröning Visas här i

IV HVDELNlNGEN.

Hjärta och plikt.

Ett gripande drama ur en läkares liv.

mera, han har avsagt sig sitt läkarekall och lever endast för
sonens minne.

7.

Långsamt, med avinätta steg, kommer ett sorgligt tåg-.frän
den berömde professor Lenhards klinik. Professorn själv foljer
den lilla vagnen och en liten patient ligger däri. Hans egen
lille son är det, som bringas hopplös från hospitalet hem till
hans boning. . I

Blek, med slocknande blickar, ligger den lille i vagnen.
Piofessorn kan icke dölja för sig, att allt hopp är ute om hans
lille sons vederkvickande.

Ett glädjeskrik skär genom luften, det är en liten arbetare-
son, höljd i trasor med famnen full av nyplockadeo blommor.
Han är pä väg till sin moder med sin nytörvärvade fangst. H-an
stannar framför det sorgliga tåget, besinnar sig ett ögonblick
och lägger sin fångst i den dödsdöindes vagn." En strale av
sällhet utgår från sjuklingens ögon. Urnsjukskonterskans och
professorns ögon faller tår efter tår ned pa de sina.

Vår scen för oss till en arbetarefamilj. Den lille pojken,
som gladde professorns döende son, kämpar im själv med dö-
den. Fadern är hos piofessorn och vill intala honom att ingripa,
för att rädda sonen. Men nej, han vill icke. Dä kommer mo-
dern med den lille i sina armar. Läkaren gör ännu en avvär-
jande rörelse. Nej, jag vill icke taga befattning med något.
Ofrivilligt kastar han en blick på den lille, han studsar till, då
han i honom igenkäniier den, som bringade hans son en sista
glädje. All hans viljekraft och energi vakna åter till liv vid
denna syn. icke en minut, icke en sekund är att förlora, om
den lille sjuklingens liv skall kunna räddas.

l rasande fart bär det av till operationssalen. Allt göres
i ordning till den hastiga operationen. Under professorns er-
farna hand xiker dödens skugga från sjuklingens läger i -- g
och professorn har återbetalt sin skuld till den lille arbetare-
sonen.

Det är natt. Professorns son har andats ut.I Fader-ns
kamp med dödsängeln var härd men fruktlös. Nu ligger han
bruten vid den dödes bädd, livet har inget värde för honom

v nFDELNiNeEN.

 

 

Systrarna Silvere.

Ett akrobatnummer utan motstycke.
Ett frieri pà nålar.

Genomroligt skämt.

Som EXTRANUMMER visas torsdag, fredag och lördag
III

ll l. lnsiiin.

riörer m. m. Vidare bilder tagna utanför Insjöns post-
kontor, då de med väldiga postsäckar lastade kärrorna
köras till stationen. Särskilt nöjsam är också den tavla,
som upprullas, då den till flera hundra personer uppgående
personalen . strömmar ut från affärslokalerna, för att efter
slutat arbete bege sig till sina respektive hem. Det hela
är en serie av anslående värkan och värd att ses av alla,
ty över allt råder ett liv och en rörelse, som man annars
endast är vari att finna vid de stora utländska affärshusen.

 

 

 

 

 

 

 

 

lO.

ll iiilli lins im 

Denna films visar oss en serie inträssanta exteriörer i

   

och interiörer från Skandinaviens största efterkravsaffär,

firman Åhlén 8: Holm, lnsjön. Man får här en klar före- i
ställning om arbetet inom de olika avdelningai"iia,nfrån
chefens privatkontor till packsalar och expeditioner, tar se,
huru breven öppnas och adresser skrivas medelst elektri-
ska inaskiner, huru varorna packas och förses med ytter-
omslag, kartonger tillvärkas, katalogen tryckes och falsas,
varor hemköras, uppaekas och märkas, olika kontorsinte-

en

På grund av denna films längd givas uyssnämnda tre dagar

--lll

 

 

föreställningar endast kl. 6 samt 8,30 e. m.I

Slutmarsch.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

à----iii=iii:-:.---l

 

 

 

 

 

 

 

 

p-a
u-A

vi...

 

 

 

 

 

 

 

Ilnuununununnnnnn  5 
" " - vardagar ia. 6 7,30 .ich 9 e. m. sön. Och heiad. Manné in. 2 0. 3,30 e. m.
 till nedsattä biljettpriser, kl. 6,, 7,30 och 9 e? in. vanliga biljettpriser.
I I I I L"kt ch l:sta lats 50, 2idra Iats 35 3:d"e lats 25 ö e,
Biliellprlser. 8.... ua.. n.. a  0 P 3 P , i p ,, f

i? H 77 ) H 7 H I, 9,
035.1 Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre..
085.! Alla vardagar kl. 6 äga barn och skolungdoin tillträde för endast 10 öre.

EUEQEDEIQQUEEEEUDDEUDGBEIIIUEEIDBEDIIDEGEBEIIDIIEEIDHIIIUIIIIIIIII

 

 

I

E
D
I
fl
E
IJ
D
U
El
a
E

 

Linköping lvli. Östgöleus Boklryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain