#5809: Elektro

ala de ale

 

 

 

 

 

W

Linköpings
(elektro-

26 REPSLAGAREGATAN. 26

NYTT PROGRAM

ale-:lede-

 

 

:biogta

 

 

 

 

MÅNDAGEN DEN 23 oKroBER

:v

 

 

 

 

Im

 

PROGRAM

Fr. o. m. Måndagen den 16 Okt. t. o. m. Söndagen den 22 Okt. 1911.

1. MUSIK.
I HVDELNINGEN.

 

2Mnitepresie Stolypinsl

begravning.

En storslagen gripande begravningsprocession. - Lit de Parade. - Hans
genomborrade ordenskraschan m. m.

 

 

ammmmmmaamma

Iltapt-c-a

n Kate

eller

 

Djuriàngarens dotter.

Spännande kärleksdrama bland Afrikas Vilddjur. - Häpnadsväckande iaktscener.
Det är ett sensationsdrama av världsrang, ELEKTRO-BIOGRAFEN denna gång bjuder på,

inspelat med verklig livsfara mitt

Clarence är en ung våghalsig ainerikanare, som ispetsen
för hundratals infödingar infångar vilda djur för Newyorks zoo-
logiska trädgård.

l nervspännande scener se vi hur lejon fångasifallgropar,
leoparder i jaktnät etc. Allt i den mest bedårande tropiska
natur bland vildar och vilddjur.

.Helt oförmodat påträffar Clarence nu i urskogen en gam-
mal djurfångare och hans vackra dotter, men under underhand-
lingarna om samarbete, angripes den gamla av pesten. len
gripande dödsscen i sitt tält nedskriver han sitt testamente och
överlåter allt på sin dotter Kate.

Clareiices expeditionen drar vidare, och Kate är ensam
i sitt blockhus med sina leoparder i månadtals. Gripen av fasa
inför vildmarkens ensamhet skickar hon så det visitkort hon fått

Pav Clarence med en svart budbärare med bön om undsättning.

 

i Afrikas urskogar och vilda djur.

vildsvin, där det senare efter en förtvivlad strid faller offer för
skogean konung. Lejonen ha -nu fått blodad tand och de gå
lost pa Kates hydda. Bland sina leoparder ser man henne
skjuta.I skott pa skott genom gluggen, tills endast ett återstår. l
sin. fortvivlan släpper hon så lös leoparderna, och en ursinnig
strid uppstar mellan dessa och lejonen, som slutar med seger
fo-rvKates skyddslingar. Triumferande slita de ide döda lejonen,
nar Kate vågar sig ut.
.Emellertid har Clarence fortsatt sina jaktäventyr, och un-
der sina -strövtåg påträffar hans sällskap ett skelett i sanden.
Bredvid ligger ett hans eget visitkort. Det är genomskjutet av
en kula, vittnande om det slut Kates budbärare fått, och Cla-
rence skyndar sig att efterkomma Kates bön om undsättning.
De sista scenerna tilldra sig i Kapstaden. Hundratals
biirar med vilda djur inlastas på ångare och i en förtjusande

 

Men utanför och i grannskapet rasa vilddjuren. Vi få bl. scen bland almerna vid Atlant t "
a. bevittna en stridsscen mellan ett par jättestora lejon och ett varandra.O p ens S rand fmna de unga tu
Ett kinematografiskt mästervärk. - Utlandets största sensationsnummerl - Har man sett det en

gång, vill man se det flera gånger.

 

ewmwmwm

 

Iwwåilmäimå)

ll HVDELNINGEN. 1 i

Humoristiska avdelningen.

Överstens nya kalfaktor.

Vänner av ett gott skratt böra icke försumma att se denna skojfriska skämtbild.

lll, lV och V HVDELNINGHRNE.

 

 

 

 

NY" KONSTFILM!

ij en flotte dragonofficeren v. Osten och den-.berömde
- gentlemannaryttaren Ravenberg äro goda vanner, vil-
ket ej hindrade att båda älskade den vackra baronessan
von Marich. En afton, då von Osten, efter att med fram-
ång ha framfört sitt frieri till baronessan Marich, inträ-
der i klubben, förkunnande sin lycka, för bland andra sin
vän Ravenberg, finner denne att hennes slanka skönhet
ej så djupt ingripit i hans inre än att det ej kanI vara tal
om en övergående skönhetsdyrkan, utan en lidelsefull
kärlek. Varje annan som dyrkat henne skulle vid detta
officiella tillkännagivande uppgivit alla förhoppningar, så
var dock ej fallet med Ravenberg, som för sig själv tänkte:
wNu måste allt försökasw.

Redan under förlovningstiden gjorde Ravenberg allt för
att så ofta som möjligt korsa hennes väg och styrde all-
tid så till att han gjorde sin dagliga ridtur på den tid och
plats han visste de nyförlovade promenerade och intog da
vanligtvis tillsammans med dem sitt afive oiklock teaa i
den idylliska skogsrestaurangen. n u n I A

Dock, bröllopsdagen inträffade utan nagon :forandrmg 1
förhållandena, och Ravenberg måste med vald betvinga
sig i åsynen av det lyckliga paret. n

Efter den rosiga smekmånaden fordrar den gra hvar-
dagen sin rätt åter och den unga frun ser till-sin förar-
gelse att hennes man kan så försjunka i en tidning, att
han ej har ögon och öron för henne. Nu uppiuckras
marken för Ravenberg, och då han infinner sig med en
elegant rosenbukett för att lägga-densamma för hennes
fötter, röner han ett det mest hjärtliga mottagande och
aflirtens blommor blomma hastigta.

Kvinnor mäste behandlas som hästar, resonnerade Ra-
venberg, man får ej låta dem hahnågon egen vilja, och
han begagnade sig av ett tillfälligt sammanträffnande i
spårvagnen att tillsticka henne en lapp, vars. innehåll lod:

ajag kan ej längre uthärda. Om Ni vill aterse mig
levande, väntar jag Eder i afton kl. 5 vid damniens.

wHon säg, hon kom, han segrade-vf. .

Dock först under det v. Osten genom ett inträffat olycks-
fall liindras återvända till hemmet, blir Ravenbergs seger
fullständig och den pliktförgätna frun söker i Rav-eiibergs
stormande hjärtlighet ersättning för v.- Ostens kylighet.

l sorglös obetänksainhet går Maria v. Osten så långt
att hon besöker Ravenberg i hans bostad, tills hon genom
en tillfällighet betages lusten härtill vidare.

Helt oväntat besöker nämligen v. Osten sin vän, just
då hans trolösa hustru befinner sig i den äreförgätne
vännens armar, och i sista ögonblicket lyckades det Ra-
veiiberg undandölja henne, för att på omvägar föra henne
ur huset, halvt vanmäktig av skräck, varpa Ravenberg
med förbindligt leende einottager den av honom så skam-

 

 

 

 

 

 

Ö.
035.!

 

 

 

 

 

5Öllllålen E "rle

eller  Sgövläf EBM.

Modärn sedesskildring ur den förnäma Världen i 3 akter.
HUVUDPERSONERNA:
von Osten, löjtnant vid X" dragonregemente ................... .. Paul Bildt
Baronessan Maria von Mai-ich, senare hans hustru .......... .. Fräken Oeser
Ravenberg, berömd gentlemannaryttare .......................... .. Hugo Flink

- ((bäste vänt dödsvakan och rent mekaniskt upptager han

 

 

 

 

neLFöREsTÄLLNiNGsBiLDi

ligt bedragne vännen, tackande för den koncertbiljett, som
av v. Osten överlämnades till aftonens Cariiso-föreställ-
ning.

i Caruso-aftonen blir för Maria ett lägligt tillfälle att få
återse Ravenberg och till honom överlämna en biljett av

följande innehåll:
Vinner Du.

((Älskade!
Din Maries)

 

 

jag kommer i morgon till kapplöpningen.
ej därmed idet högsta prisetf?.

Pä kapplöpningsdagen har som vanligt samlats en dis-
tingiierad publik på banan, och en feberaktig spänning
ligger överallt i luften. Strålande av stolthet över den
älskades ståtliga gestalt, hälsar Marie honom, där han
iklädd sin prydliga kapplöpningsdräkt, sitter stolt på den
bildsköna fullblodskapplöparen.

Från tribiinen åse herrskapet v. Osten tämligen likgil-
tigt de olika löpningarne, tills sista löpningen för dagen
om Grand prix skall gå av stapeln och i vilken Ravenberg
skall deltaga, där stora förhoppningar äro fästade vid
honom.

Allt går väl tills sista hindret, en steiimur, där störtar
plötsligt Ravenbergs häst och ryttaren synes helt liggande
under densamma.

Genom kikaren ser v. Osten olyckshändelsen och skyn-
dar, utan ett ord, för att efterhöra vännens tillstånd. Hans
hustru sätter nu den av mannen vid hans avlägsnande
bortlagda kikaren till ögonen, för att söka upptäcka orsa-
ken till mannens hastiga bortgång. Till sin förfäran ser
hon nu huru tvenne sjukvårdssoldater lägga Ravenbergs
livlösa kropp på en bår och bortföra honom. Utan att
kunna tänka en klar tanke beger bon sig i väg mot plat-
sen för olyckshändelsen.

I det tillfälliga sjukruminet kan den tillkallade läkaren
endast konstatera. att döden inträtt genom ryggradsbrott.

Djupt uppskakad öfvertager v. Osten som den dödes

från golvet ett ur den dödes fickor fallet brev, dock hans
öga kan ej undgå att märka det stilen i brevet till ytter-
lighet liknar hans hustrus. Han ögnar därför igenom det-
samma och finner nu av dess innehåll, att den, som han
inom sig kallat för sin bästa vän, tillsammans med sin
egen hustru på det skamligaste bedragit honom. I

I samma ögonblick inträder hustrun, som nu tvingas
bekräfta sanningen av det förefallna. Som en rasande
störtar sig v. Osten över sin hustru, dock faller då hans
blick på den döde, och med en inajestätisk ätbörd visar
han ut henne. Hon går, nedbruten av alltdettaqförfärliga,

 

 

Slutmarsch..

Barn äga ej tillträde annat än i målsmäns sällskap. - Rätt
till ändring av programmet förbehålles. I

PROGRAMS ÖRE.

för att gå dit varifrån ingen återvänder.

 

 

 

 

 

 

 

 Vardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m., Sön- och helgd. Matiné kl. 2 o. 3,30 e. m.

 

 

 Barn under 12 är

I,

9,

till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.
Läktaren och 1:sta plats 50, 2:dra plats 35, 3zdje plats 25 öre.

77 a i! h 9 i! 9? i)

035.! Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.

088.!

Linköping 1911.

Alla vardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.
I!IEEE!!En!BHDIIIIIIIIIIIIFIUUDIIIIII!IIIIIIIIIDIIIDIIIIEIIIIIIIEII

Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain