#5804: Elektro

v

 

 

 

 

 Linköptngs 
traktorn-:Biogas

26 REPSLAGAREGATAN 26

 

 

 

 

 

 

 

 

v Nytt program , V
:v Måndagen den 11 December.

 

 

 

PROGRAM

Fr. o. m. Måndagen den 4 Dec. t. o. m. Söndagen den 10 Dec. 1911.
1. MUSIK.

v nvnELNrNeEN.

2- Iakvtlopp vid Kalmar.

Vackra naturscenerier.

3. Pounards världsmästerskap

I eller, llur tjuven blev förste marathonlöpare.

När upptäckten sker eftersättes han, men han själv råkar

En trasig usling går förbi en klädeshandel och utbyter sina komma in i en större hastighetstävlan, som pågår i grannskapet.

kläder mot en skyltdockas utan att märka att ett plakat med en Hur tävlingen slutar, vad pris tjuven får och slutlig belöning ger
jättestor siffra angivande priset sitter på ryggen. bildserien själv en god idé om i en rad tokroliga scener.

Skrattretande. Roande.

ll HVDELNINGEN.

liv nnriknrok finne nr av drl anv.

Ett historiskt drama från upprorstiden i Mexiko.

Mexiko, som alltid varit skädeplatsen för inbördes Med tanatisk livlighet deltager hon i deras planer och
oro och tvistigheter, och histqrien vet att förtälja om görande, dock först och främst med den avsikten att
ett där fört skräckregemente, som man måste gå till få släcka sin hämnd.
det mäktiga zarriket i öster för att finna motsvarig- Och ögonblicket härför kommer. Kännande över-
het till stens svaghet för starka drycker, sänder änkan Tala-

På blotta misstanken, utan möjlighet att försvara mentez en förklädd spion till hans huvudkvarter. Spio-
sig ha personer kastats i fängelse, ja dömts till döden. nen nästlar sig in hos översten och de somna båda

Familjen Talamentez leva i lugn och ro, vitt skild på ett hotell, där översten övernattar.
från alla politiska stämplingar, men av- någon anled- Bud gär till insurgenternas läger med budskap om
ning väckes misstanken till liv att familjefadern kon- var den hatade motstandaren befinner sig. Innan in-
spirerar med insurgenterna. Dråpslaget kommer: Tala- surgenterna dock hinna sätta sig i besittning av hans
mentez och hans två vuxna söner arresteras och föres person vaknar översten och finner till sin fasa att in-
inför den spritälskande översten i mexikanska armén, surgenterna överumplat och intagit staden.

Cephis. Med sedvanlig myndighet och i sitt omtöck- Feg, som han är, söker han sin räddning i flykten,
nade tillstånd dömer generalen de tre männen till dö- men änkan Talamentez är beredd därpå och får honom
den, vilken dom omedelbart gär i fullbordan. inom kort i sitt våld. Nu är det hon som dömer och

Talmentez maka, vorden änka, svär inför Cephis domen är kort och gott: Skjutasl - Eden att hämnas

 

 

.att hämnas sin makes och sina söners oskyldiga blod de oskyldiga är infriad. .
och förenar sig i denna avsikt med insurgenterna. -

Intressant, spännande!

lll och lV HVDELNINGHRNE.
. l  I O
- 5. i b i I I
 Med stora omkostnader ha vi åter lvokats erhålla en Svooeslvlml

 

Honopoldrabmat och heltimmesbilden

Ödets f lek.

.Modernt samhällslirama i 3I rlelar ooh 5ll avdelningar.

Liksom de flesta modärna samhällsdramerinne- ensam, övergiven och glömdl Utstött av sin stränge 
håller även detta både ljusa och mörka tavlor; ljus fader skall hon just i vågorna dränka sin skam och .,
och skugga äro blandade med mästarhand, och för- vanära, då hon i sista stund räddas, blott för att snart - .
fattaren förstår att med färgerna på sin palett på ett dö hos främlingar, s:dan hon givit livet åt sitt barn. 1
i sanning oefterhärmligt sätt både tjusa och skaka, Och Så kOmma förVCCklingar av SällSamt Slag; 
väcka hos åskådaren sympati och medlidande, tårar ödet för detta barn under annat namn in i faderns
och vrede, Hur tjusande och väl berättad är ej hi- hem, och genom denne yngling lider den nu till
storien om den unge officeren, som under manövern hög värdighet komne officeren straffet för sin ung-
inkvarteras hos den rike köpmannen och vinner den doms brott. Sällan torde man få se ett kärleksdrama,
unga dotterns oerfarna hjärta. Under härliga som- där kärleken vid sjutton år skildrats i varmare, mera
mardagar och ljusa juninätter svärma de båda unga Smekande skiftningar, och de hårda slag, som drabba
tills slutligen uppbrottsordern kommer, den älskade den skyldige, kan icke den berömdaste romanförfat- i
drager bort, och hon, som skänkt honom allt, står tare bättre skildra.

 

 

Det är i korthet sagt ett drama av sådan skärpa, klarhet ooh styrka, att den ej kan
tillräckligt beskrivas i ord q den mäste ses!

Enligt rikscensurens bestämmelse få barn under l5 år icke se denna bild.

 

Beskrivning à 5 åre i kassan.

 

 

 

7. Slutmarsch.

 

Vid föreställningarne medverkar ett framstående musikkapell.

 

 

 

 

 

unnnnnnnnnnnnnnnnnn PROGRAM 5 ÖRE. unnunnnnnnnnnnnnng
I .
I .. .. .. . , I
- Varda ar kl. 6 7,30 och 9 e. m., Son- och helgd. Matine kl. 2 o. 330 e. m. n
g  tål nedsattä biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettprfser. E
n .
I - Läktaren och 1:sta plats 50 öre, I
= W  2:dra plats 35, 3zdje plats 25 öre. I g
I
:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIDEIIIIIIIIIIII

 

Linköping 1911. Östgötens Boktryckerv.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain