#5801: Elektro

ale-testo

e Links
g lakt! 0 -

 

 

26 REPSLAGAREGATAN 26

 

 

Fr. o. m. Tisdagen den 26 (Annandag jul) t. o. m. Torsdagen den 28 Dec. 1911.

l.

11

3. lll Qiraiakl 9"lagar

Nytt program
Fredagen den 29 December.

  
 

nicole-:le

 

sings
giogra

 

 

 

 

 

PROQRIVV)

MUSIK.

l HVDEL

Veékans

Senaste serien,- diriffgkt anländ hit från Paris.

Se dem å Linköpin

 

gonde jägareregementet, som vattnar dem i floden Aube.

4.

 

sTÄwDI

PE Kom

nyheter.

gs Elektro-Biograf.

ara amanie vallaar aina hialai.

Intressant militärbild. -

Här får man bevittna med vilken färdighet franska kavallerihästar röra sig i det våta elementet.

 

G GTUH-

i Skt. års

ll HVDELNINGEN. i

lilliaaleiiralistaii

eller

Den vackra

Fälttelegrafisten är en av de måst underhållande och bäst spelade mexikanska bilderrsom visats.
Full av spännande äventyr, intriger och djärva bragder kommer den helt visst att omfattas med
tresse samt få blodet att cirkulera litet fortare hos åskådarne.

1. Dolores skickas till ränsen för att söka utspionera de
amerikanska truppernas ställning.

2. Castro misshandlar Dolores för att därigenom ådraga
sig löjtnant Harrys uppmärksamhet.

3. Harry går i snaran och blir Dolores beskyddare.

4. Dolores, den vackra mexikanskan, i fiendens läger.

5. Dolores lär sig telegrafera.

6. Den icke allenast vackra utan också falska mexikan-
skan, vilken ingen misstänker för spioneri, får gå variho-ii
vill inom lägret.

7. Overfallen på telegrafstationen. Den vackra mexikan-
skans verk.

8. Löjtnant Harry tillfångatagen.

9. Dolores upptäcker att hon älskar Harry.

 

exkanskan

10. Kärleken till Harry får vika för fäderneslandet.

11.
den tillfångatagne Hairy.

12. Harry dömd till döden.

 

honom?
14. En djärv plan för att rädda Harry.
15. Fälttelegrafen.
16. En modig kvinna.
i 17. .Telegrafeni arbete.
18. Svaret. i" i iår-"We(GeMo-.-.m
19. Fäderneslandet får vika.
20. Striden i urskogen.
21. Två tum från döden.
22. Räddad.

lll och lV HVDGLNINGHRNE.

 

 

6Hill-DA RASlVlll

 

 

 

 

Dramatiskt skådespel i tre delar och en epilog.

vHulda Rasmussona är ett verkligt folkskådespel, som i hjärta men dock väl valda och träffande

episoder skildrar en ung .kvinnas och dito mans
början fattas av motvilja för Huldas uppförande och
beklaga henne. Så är ock förhållandet med Huld
-Huldas fort lärda förförelsekonster. Aven honom

frestelser och slutliga fall. Änskönt man i spelets
lättvindighet att falla, måste man dock till slut djupt
as barndomsvän Åke, vilken  allt för mottaglig för
måste man känna met-.llidaiide med, då han efter ut-

ståndet straff tillika med Hulda genom aFöreningen för frigivna 7fångan väl) avreser till landet på andra

sidan Atlanten för att där börja ett nytt liv.

 

 

 

Skeppstimmerman Rasmusson ....... .. Herr Fred. Jakobsen a Bella,sångerska.derasinarkordering..Fru Eller: Korribeck
Hans hustru ............................... .. Fru Elna From l, v. Wilcke, direktör . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Herr Axel; Stroni
Hulda, deras dotter ...................... .. Frk. Emilie Sannom i Ake Mattson, kontorist., .......... .. Herr Joh. Poulsen
1:STA DELEN: 38. Hulda har blifvit varieténs dragningskraft
1 Hulda Rasmusson 39. Blomnians budskap
" " 40. (Biljett); 4
2 I Huldas hem. - .. .i , . . a .
Q " " - - " " D Du har svikit mig, men trots oerfahkan jag
3. Huldizikfgäågatr romanlasnmg framfor att skota nagot icke upphöra :m :Uska dig WW Ake.
4. Rasmussons inackordering. Sångerskan Bella. 41. Ake väntar på Hulda.
5. Sångerskan pyntar Huldas toilett. , 42. Overfallen. 
6. Sångerskan visar Hulda ett brev från Wilcke. 43. :En oväntad hjallpi
. i" i 44. artis pensiona e . i
7. (Brev), Kara Biznav - n - - - 45. Du är för god att vara min man och för fattig att
jag sänder" dig-harmed en ring, vilkenO jag Vara min älskare. -
hoppas .skall gorqa dig mildare lätiamd.  1:iter- 46. Huru Hulda älskar livet.
seende l eftermlhdag m vi fc e" 47. Detta .är för mycket för Åke, han avlägsnar sig.
8. Vad en sträng fader och en dålig moder kan inverka 48. Åke vid sitt arbete.
på ett ungt känsli t sinne. 49. På generalkonsul Bruhns kontor.
9. Huldas barndomsvän ke Mattson. 50. Huru förståndet viker för kärleken.
10. Sångerskans onda sådd börjar bära frukt. 51. (Brev): Kara Hulda! . I i I .k
11, Det första mötet med Wilcke. Lyckan har varit mig. huld. mjaguliar vunnit
12. Lyssna! Lyssna! 5,000 .knfti liggesriet. Folj mig till godeåfp. jag
13. En rar flicka, inte sannt? reser i a on . . in . ce
14. Huldas första kafébesök. ä u H
15. Separatkabinettet. I 3:D][: DELEN.
  förbjuden  52- I Monte Carlo.
17. Gå tyst. Tag skorna av. 53I Tunga tankar.
 Bet :örätgrpsåeget utför. 54. Detektiven.
- ag n - 55. vid romanen.
20. I Zoologisk Have. .. .. 56. Speldemonen.
21. Då det första steget är taget, gar nasta fort nog. 57. Ruinerad.
22. Bil-ett : A l - - - ,
( l ) Jag .måste tala med Eget i afton klbg I mm 58- (Tldnmgsåltröflldlågiyhos Generalkonsul Bruhn..
hem" Lat mlg veta Om N] kommer" - Polisen tror sig nu vara på spår efter den unge
. Vi Wilcke" . kontoristen Åke Mattson vilken för kort tid sel
23. Av den blyga Hulda Rasmusson finnes intet spar dan tillägnade Sig 33,000ka m kontorets kassa
. mera kvar" 59. Detektivens misstankar bliva till vissliet.
24- Kvinnohst" 60. Ake visar Hulda, att han begått ett brott för hennes
1 skull.
QZDRA DELEN" 61. Arresterad.
25. Hos Direktör Wilcke. .
26- FÖffÖfafen- f EPlLOCi. 4- TVÅ AR SENARE
27. Priset för dygden. ; I u I u
28. Förvandlingen. 62. Hulda livnar sig som soinmerska.
29. Ett ovälkommet besök. 63. Kreditoren. I i n I
30. Det är din egen sådd, som bär skörd. 64. Huldas symaskin tages 1 utmatning.
31. Hon är däruppe. i I 65. Ett smycke fran forna dagar.
32. Nåväl, mä hon vara död för mig. i 66. På pantbanken.
33. Hulda har glömt sitt hem, sina föräldrar och sin 67. Hulda möter sin forna kamrat. I
barndomsvän Åke. 68. Huldas gamla kamrater kanna medlidande med henne.
34. Hulda vill bli sångerska. 69. En glad överraskning.l u e
35. Hos artistagenten. 70. Var har de gjort av ditt guldglansande har? i
36. Wilcke betalar för att Hulda skall kunna bliva sån- 7I.- Jag har sålt mitt hår för att skaffa pengar till läkaren.
72. På Förenin en för fri ivna fangars väl. kes gamle
gerska. g g
37. Hulda som varietésångerska. chef hjälper honom till Amerika.

 

 

 

och biljettpris

 

 

 

W BILJETTPRISEIE

7. i
OBS..
IIIIIIIIIIIIIIIIIDBIIIIDI
Il

FÖRESTÄLLNINGAB:

PROGRAM 5 ÖRE.

Vardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m., Sön- och helgd. Matiné kl. 2 o. 3,30 e. m.
vtillnedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

i

 

 

 

Slutmarsch.
Detta program visas icke för barn. Se tider

er här nedan.

Läs nyheterna i Eder tidning!

Det är tju-

fallrnänt in-

Castros grymhet gör att Dolores tänker på att rädda

13. Han har ej gjort er något, varför vill ni då döda

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läktaren och lsta plats 50 öre,
2zdra plats 35, 3:dje plats 25 öre.

Linköping 1911. Östgöiens Bokiryckeri.

 

IIIMIIUIII

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain