#5800: Elektro

s

 

 

 inköpings 

atektto-fåtogtaj

26 REPSLAGAREGATAN 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ut
:v

Nytt program

vlllYÄRSDAlillilti.

 

 

 

 

PROGRAM

Fr. o. m. Fredagen den 29 t. o. m. Söndagen den 31 Dec. 1911.
1. i MUSIK.
l HVDELNINGEN.

Veckans nyhrzfaa-r.Y

Senaste serien, direkt anländ hit från Paris. Läs nyheterna i Eder tidning!
Se dem å Linköpings Elektro-Biograf.

la- Gm m.- uföm fa ete-

r - == alm Väldigt: erupiioner. m: .4.: =

Som bekant hade vulkanen Etna på Sicilien
för en tid sedan ett häftigt och förödande utbrott.
Då det är få dödlige här uppe i Norden förunnat
att åse en dylik naturkatastrof, ha vi satt oss i till-
fälle att återge en synnerligen åskådlig och prakt-
full serie fullkomligt enastående bilder från utbrot-

 

 

 

 

 

 

 

 

lavan strömmar nedför bergets sidor, förödande allt
i sin väg, huru människorna fly ur sina bostäder,
huru järnvägsspår rivas upp etc. - allt i av vul-
kanen lämnad stark, egendomlig belysning.

En film som måste ses av alla!

 

à
tet. Man ser huru massan av glödande materia
kastas upp med väldig kraft ur jordens inre, huru

9 

 

 

 

 

:IF :L :e :Håål-4: :E-l :: i

gå Kvinnolist gå

Kvinnans list övergår mannens förstånd.

Dråpligt skämtnummer. Skrattpjäs av rang.

n AVDELNINGEN.

:få

ln AvDeLNlNeEN.

har sanna andreman-r.

Spännande dramatisk handling.

I Denna till spel eeh handling mästerligt genomförda bild har med rätta blivit beteck-
nad som en ar de mäst märkliga filmskapelser som den amerikanska marknaden hittills
kunnat framrisa.

rv AFDELNINGEN.

 

 

 

 

 

 

 

anar Med se re f
ilaSSOHS

 

Ett Indian-drama där i levande bilder åskådliggöres en underbarwflykt.

l huvudrollen den amerikanska skådespelerskan Miss Marin Saire.

 

skott för att väcka cowboyernas uppmärksamhet.
Till slut höra de hennes signaler, och en av dem,
jim, signalerar till henne, att hon skall rida åt
vänster längs canons rand. Själv skyndar han åt
samma håll å andra sidan canon. Då de uppnått
en av de smalaste platserna, slungar jim den ena

En nybyggarefamilj drager genom Prärien. De
frånkoppla sina hästar från de tungt lastade vag-
narne och slå läger för natten. En indian, som
från fjärran ser dem, signalerar till den i dalen
varande indianstammen, att ett lättfångat byte är i
närheten. h May, en med nybyggarne varande ung

flicka, som icke anar indianernas närhet, rider ut ändan av sin lasso över till May. Hon fastgör
för att uppsöka nytt vatten till karavanens behof. densamma vid ett träd, jim gör sammaledes vid
Indianerna ser den unga flickan avlägsna sig från sin sida. May, som inser att någon annan rädd-

lägret, och beslut-ar att hon skall bli deras byte. ning icke återstår henne, griper resolut fast i las-

 
   
 

May hör hovar-ne av de analkande hästarne och
blir snart varse att det är indianer. Hennes unga
sinne säger henne, att de icke ha något gott i hå-

 

 

son och praktiserar sig över den svindlande av-
grunden bort till jim. jims revolver måste under
dessa ögonblick vara i ständig verksamhet, då in-

  

 
 

 

gen. Hon flyr undan på sin snabbfotade häst; ty- dianerna gång på gång försöka avskära lasson för
värr kan hon ej återvända till nybyggarlägret, då att störta May i djupet. Då May väl är över vid I
indianerna avskurit henne. från detta. Hon låter jims sida avskär han lasson och de å densamma I
sin häst ila vart hän den vill, då hon plötsligt i hängande indianerna störta idjupet. Under tiden I
fjärran upptäcker en del cowboy, som vallar en ha nybyggarne haft en svår kamp mot de anstor- I
en större hjord. Hon ändrar hästens lopp Och mande indianerna. Cowboyerna, under Mays led-
skyndar i riktning mot densamma. Hennes väg ning, bli en välkommen hjälp och giva dem en I
stänges snart av en gapande canon (en i marken lättvunnen seger över de nu mellan tvenne eldar I
löpande avgrundslik klyfta). Hon avlossar skott på kämpande indianerna. I
I Y I
a kr. a I
 I.
. III
.III

7Lehman som eskuldans haskvddara

Säsongens roligaste skrattnummer.

Se tider
OBSJ

Slutmarsch.
Detta program visas icke för barn.

8.
OBS V
O I

och biljettpriser här nedan.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 5 ÖRE.

u I. - Vardagar kl. 6 7,30 och 9 e. m., Sön- och helgd. Matiné kl. 2 o. 3,30 e. m.
W" till nedsattå biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.
Läktaren och 1sta plats 50 öre,

W  2:dra plats 35, 3:dje plats 25 öre. 

 

 

 

Linköping 1911. Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain