#5798: Elektro

vv
-q

---

 

 

MSI-inköpta?
Eickho-

26 REPSLAGAREGATAN 26

NYTT PROGRAM
MÅNDAGEN DEN 1 DECEMBER

sia of: efe-

 

 

 

95mm

 

 

 

 

vt-

 

PROGRAM

Fr. 0. m. Fredagen den 1 Dec. t.

o. m. Söndagen den 3 Dec. 1911.

1. MUSIK.
l HVDELNINGEN.

N

-Enf

 

efter ämO! ut

Den unge dragonkaptenen skall ut på fältmanöver
till sin unga hustrus stora sorg. Ocn det värsta av allt:
hon får enligt order från översten att (ringa officerare få
medtaga sina hustrun, inte ens besöka honom. Efter ett
ömt farväl beger sig kaptenen iväg och i vackra bilder se
vi ett rörligt militärliv upprullas inför våra ögon.

Men unga frun beger sig efter, smyger-sigill i man-

 

H bredvid anar oråd och misstankarna bekräftas, då han fin-

nens rum och överraskar honom där. Oversten irummet
Roligt kärleksraljeri med char-mant spel.

088.! Enligt riksoensurens bestämmande får denna bild ej visas för barn under 15 är.
 v

àrcl i styrloart luftskepp.

Intressant och underhållande stereoskopisk bild.

och timer

åragonfäqtet.

ner utställda till borstning på morgonen ej blott kaptenens
stövlar utan även ett par små damskor.

Gud] Amor i egen person uppenbarar sig nu, och
efter mycket parlamenterande utvärkar han nåd för sina
skyddslingar. 1 en pikant slutscen se vi sedan den lille
skälmen se om och militäriskt bevaka de unga tu i alkoven.

 

ll HVDELNINGEN.

john är en ringa daglönare hos Ethels far, men vinner ge-
nom sitt behagliga väsen den unga flickans kärlek. Men man
kan icke leva på bara kärlek, och för sitt bifall till de ungas
förening göra Ethels föräldrar till villkor,
"skaffa sig medel att försörja en hustru. Med glatt mod ger
sig denne ut i vida världen wpä jakt efter lyckanw och tager
hyra som matros på ett skeppA Den jakten blir långvarig, och
under de år, som gå7 komma stora förändringar för den vän-
tande Ethel.

Hennes hem drabbas av svåra olycksöden. Fadern blir
fränrövad sin sista egendom, och när han vill försvara den emot
tjuvarna, blir hans arm bruten, sä att han blir oförmögen till
arbete. Med fattigdomen häller även sjukdomen sitt inträde i

I 00

Ett v farväl eller StJ

att john också skall ,

omannens brud.

I hemmet, och modern nedlägges pä ett svårt plägoläger. Inför
detta skriande elände, och då som ett sista slag ett rykte sprider
sig, att johns skepp förlist med man och allt, giver Ethel slut-
ligen efter för faderns böner och skänker sin hand ät en väl-
burgen friare, som under tiden infunnit sig.

Men ryktet om johns död är osant, och en dag kommer
han oväntat tillbaka och finner Ethel utanför hennes nya-hem.
Det blir en smärtfylld förklaringens stund. Men det ord, Ethel
inför altaret givit, vill hon ej bryta, och de älskande skiljas för
alltid. FW Ethels make, som händelsevis kommit att bli
vittne till skilsmässan, visar sig rätt uppfatta förhållandet, och
vill genom sin godhet mildra det ödets slag, som ej kunnat

 

undgås.

 .Toto skaffar huset vatten. .

Muntrande skämtbild. Skrattpjäs av rang.

lll och lV HVDGLNINGHRNE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan rikscensuren nu godkänt nedanstående bild, men den icke
får visas för barn underf15 år och då en mängd personer icke kunnat

få biljetter till hittills givna föreställningar uppföres t. oi. m. söndag
tisgmaf (tisgmaf

fåtä fälttåg -

nn TISTHRNA

  

 

 

 

 

 

 

(De lite Djaevle).
Kinematograiiskt drama af HERMAN BANG.

 

 

 

 

HUVUDPERSONERNA:
Far Cecchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Einar Rosenbaum.

Fritz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Robert Dinesen.

Adolphe . . . . , . . . . . . . . . . , . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Carl Rosenbaum.

Aimee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Edith Buemann.

Louise . . . . . . . . . . . . . . . . . . H.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tilley Christansen.

Greve Laube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Aage l-lertel.

Grevinnan Laube . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Antoinette Winding.

hiarffdennawbild medH rätta blivitwfkallatf

Biografernas drottning

i l fråga orn djärvaoch spännande situationer, handlingens kraft och uppfinningsrikedom
( samt detaljernas utmäjslade form står denna bild ouppnådd.

Här skildras cirkusartisternas liv på och utom cirkus, deras vänskap och trogna kamratskap,
deras djärva och underbera trics, vilka ofta, och såsom i denna historia är fallet, sliita med en fruk-
tansvärd katastrof - här det dödsbringande hoppet från cirkuskupolen utan skyddsnät. Som en röd
tråd löper genom det hela en kärlekshistoria mellan cirkusartisten och den förnäma grevinnan.

Hela Europa uppmärksammar och talar om denna film, vars framställ-
ningskostnad uppgår till 15,000 kronor.

Under hela förra veckan har denna bild givits för fulla hus och press samt publik
har enhälligt vitsordat dess sällsynt stora värde.

Uppföres med ENSAMRÄTT å Linköpings Elektro-Biograf,

endast för personer över 15 år.

 

 

 

 

 

- 1
m
l-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutmarsch.

Vid föreställningarne medverkar ett framstående musikkapell.

o  I Då två av de ovannämnda bilderna icke få visas för barn under 15 år,
O O

 

 

 

 

äga barn icke tillträde till de när-maste föreställningar-ne. Allmänheten har
DIDUIIIIIIIIIIIUIHD
I

nu ett ypperligt tillfälle att se hur rikscensuren ingriper.
 till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

PROGRAM 5 oRE.
w BILJETTPBISER-z w

Vardagar kl. 6, 7,30 och,9 e. m., Sön- och helgd. Matiné kl. 2 0. 3,30 e. m.
DIUIIDEUUHIIIIEEEIEDIIIDDDUUDDDDDEUIIUEEQEBBEDDIDEEIIIIIIIIIII

 

 

Läktaren och lzsta plats 50 öre,
2:dra plats 35, 3:dje plats 25 öre.

 

 

Linköping 1911. östgötens BOktrycker-i.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain