#5795: Elektro

elc- aie sia

 

 

 

 

 

 

 

 

ammwml

 

 

 

 

i .ti-.intim"mgsI
Stektro-Qiiogm

- - 26 REPSLAGAREGATAN 26 z

NYTT PRQG RAM l-iVARJE
MÅNDAG

efe- -ale .sic-

 

 

 

 

 

 

lWW

 

 

Vvs-sa a i a i s i är i a ii är i s i a i ar ii as 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

 

 

Fr. o. m. Måndagen den 1 t. o. m. Söndagen den 7 Maj 1911.
ai Direktör C. MEGGERLE och Fru G. HJORTH.

MUSIK:

palatset.

Från cfii, chwyorltsbyggnad: trans-

port af en öl) tous järnbalk.

Leipziyeiwicssan - vackra mark-

iiadsbilder.
Parismocler: frisyrer.
Kejsar Wilhelm

Veckans n

En diplomuliiminut-[Wing i". Elyscc-

l AFDELNINGENz-

skeppet 7fDeutscliland"
haven).

llirircyyfio (Italien) liiirjodt of en
(rylrlow.

Ett iiiiiiralbesök hos australiske mi-
nisterpresideiiten.

Sporltfifliilymr (cykel) i Mont Va-

(Bremer-

 

onibord pa slag- lericii (Frankrike).

yheter:

Hjösättning af ett stort modernt
pasageiarefartyg i fia Cietat (Frankvv
rike).

Fran
gen tro;
clieii.

Dislmisrilrlt i Frankrike (Stampes-
låagatelle). f

fesillilrjlrelfr-Wla eid prins-re-
Limtpolds .OO-firade!! i Miin-

2- Vid Åre under Åre-veckan.

 

 

Andra serien.

 

 

Gharniania bilder af svenskt idreiis- och inrisiiii viiiieriid.
Bilderna äro upptagna med ensamrätt för Elektro-Biografen.

l. "Smaliny för Tännforsen".

2. En licsfvrirlty emuler genom
fjjffilldrifvoraa.

 Ett Wiaflfnifilrf skådespel: Tima-

forsca i. iiifrztcrdolu.
, .,

3.

4.

 

 

i. Tfm-istermr eid fattats botten.
 Vilda. renar som dragon-e.
(i.

på. hågen.

ll AFDELNINGEN:

Förtjusande bilder från Venedig.

Älrmfrig  ninja - öffuemlll; utom 10, Ifmf,fi-n3(,eif-.-

7. [In Skidor efter häst. f
8. Himllarm- och ilfttlfjället.

9. thermezzo.

Steridldcrsfollc
lnmloiifilrlerns bara.

och,

"fidrias drottning."
CSOZ A K Ai".

Världsmästaren il Jui-Jiisu.

Det har lyckats Världsfirman ))Kineto)) att få Jin-jitsukämpen Ozaka till att inspela en Kinema-

tografisk kurs ,

Bilden börjar med en. anatomisk
kurs af Ozaka., som visar  hvar de
olika känsliga musklerna. ligga, samt
därefter pa en medhjälpare demonstre-
rar sättet att genom grepp och presis-

ningar bedöfva dess muskler. Ozaka

i självförsvar (jui-jitsu)

af de lärorikaste kinematografbilder

och hans män öfvergå därefter till den som hittills "varit visade, utan ocksa

egentliga kursen, Iliii-.litsii, såsom va- genoiiigfiende

pen till själfförsvar. Denna del af
kursen är helt visst icke allenast en

lll AFDELNINGEN:

intressant genom sin
samiiiansättning af skämt oeli allvar.
Bilden a fslutas med en liumoresk.

Maier Dalai-usa.

De två makarna ila fram efter
kusten i sin automobil. Deras lilla
älskade dotter har nyss förut dött och
de förtviflade föräldrarna. söka i resor
skingra de dystra tankarna. Siri.
komma de till det lilla fiskläget, där
uppehåll göres. .En liten flicka, som
nyfiken kommer fram till bilen, finna.
makarna slående lik den döda dottern
och skynda att göra sig underrättade

om livem hon och hennes föräldrar
äro.

Flickans föräldrar äro ett fattigt
fiskarfolk, som genom tungt och

sträfsamt arbete slita för det dagliga

Ö.

 

 

"Den smärtfyllda modern".

brödet. Den stackars fiskarhustrnn,
som utom flickan har tva. små gossar.
älskar sina barn sa varmt en moder
kan göra det. och lion bäfvar tillbaka
för blotta tanken att behöfva skiljas
från någon af dem. Hellre då dubbel
arbetsbörda och dubbla bekymmer.
Da de bada främmande makarna.
allt mer fiistfide Vid den lilla flickan.
därför be att som ainlinitivdotter fa
iipptaga henne. fa de ett tvärt Hal-
drig" till svar. och den fattiga mo-
derii sluter sitt barn i sina armar. som
ville hon aldrig släppa det ifrån sig.

Fraiiiliiigariie mäste nöja sig med

 

detta besked och ga, men öfvertala

Lustspel.

dessförinnan barnets far att om möj-
ligt inverka pa modern.

Det iir en bitter strid med sig själf.
som den stackars kvinnan kämpar. A
ena sidan barnets lycka. a andra mo-
dcrsliiirleken. gariiets framtid måste
.flock gfi i först-1 rummet. och då. främ-
lingariia nästa morgon fitervända.I få.
de lof att taga barnet med sig. Den
främmande kvinnan märker dock de
själskval fiskzirhiistriin- genomgår och
rörd öfver hennesl själfumioffring
sjunker hoii på knä. inför hennes föt-

 

ter. 77Bclriall henne", säger hon, 77det;
vore oiniiiiskligt att beröfva. er ert
barn".

Frits senaste äfventyr.

Hufvudrollerna innehafves af den 5-årige Frits och 7-åriga Lillie.

jättekonstfilm.
7.

 

 

En gammal lärare lefver sitt lugna
lif med sin hustru. Mellan de båda
präktiga och älskvärda människorna
råder ett mycket. godt förhållande.
Läraren kan glädja sig öfver sina.
elevers tillgifvenhet. Han 
dem och de f örstfi honom och för att

glädja sin lärare äro de flitiga och
ordentliga. Hvar morgon gå barnen

med glädje till skolan och tillgifven-
heten lyser iir lärarens ansikte. när
han hälsar dem 77god morgon".

En dag strax efter lektioiieiis bör-
jan. kommer slwlinspektören. llnder

det läraren går ut för att mottaga ho-

nom, tecknar Jim, skolans npptzoigs-
makare, pa taflan en karrikatvr af
inspektöreii. Då. denne får se detta
blir han ursinnig. Han jagar elever-
na. och den gamle läraren ut nr skolan

Förra veckans största succésnummer pà Amerikas och ko

IV AFDELNINGEN:

BVSkolläraren 

Episod från en liten Siacl i fjärran västern.

och föreslar skolrädet att välja en an-
nan lärare. som kan tiikta de elaka
barnen, och den gamle läraren får sitt
afsked. Barnen äro olyckliga. öfver
hvad deras dumma tilltag har föror-
sakat deras älskade lärare. i De ga
alla hem till honom. Där sitter den
gamle läraren sorgsen i sin stuga.
Han tycker sig icke vara till någon
nytta längre på. jorden. Hans kall
var hans4 skola och han är för gammal
att börja ny bana. Rörd tager han
emot elevernas: 77Förlåt! Vi menade
ick-f.l så illa".

Den nye. läraren kommer. Elever-
na. ha beslutat att göra. allt som står i
deras makt för att få igen sin gamle
lärare. Undervisningen börjar. l det
läraren vänder ryggen till blir han

 

boinbarderad med äpplen, päron och

jättekonstfilm.
0

afaf.

allt möjligt som barnen ha med sig.
lrlaii straffar nägra :i f dem, men sa
snart han vänder ryggen till, blir han
pa nytt, boiiibarderad ooh till sist
maste han ge  ut ur skolsalen. Alla
barn med .lim i spetsen ga därefter
till skolrädet och bedja att få sin
gamle lärare tillbaka. Deras önskan
iippfvlli-FsI och alla barnen springa nu
till .sin gamle älskade lärare. Det
minsta af barnen. den lilla Greta, gif-
ver den gamle läraren papperet på.
hansI återanställning och så bär det i
väg till skolan.

Med kärlek och glädje höra de ånyo
hans ord och han uppmanar dem att
sjunga en psalm till ära. för den, från
hvilken allt godt kommer; barnen in-
stämma i sången med sådan innerlig-

 

liet och värme att glädjetårarna rinna.
från "den gamle mannens kinder.

niineniens förnämsta teatrar.

8" Majlminziialen i   Linköping I9ll.

 

 

Linköping 1911. Östgötens Boklryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain