#5794: Elektro

t

Q;  i I

 

 

 

 

 

 

 

äwmwm

 

å Mitt-Linköpingsm
l atektto-

z 26 REPSLAGAREGATAN 26 I

NYTT PRQG RAM HVAR] E
MANDAG

 

 

i  X 
JA

:Biograf

 

 

 

 

WWW?

 

 

 

NAseoioällåttIlåfllåiHälla-tillätNääIlåtllååIlåtllåkoåaw-

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

 

 

Fr. o. m. Måndagen den 24 t. o. m. Söndagen den30 April 1911.

MUSIK:

af Direktör C. MEGGERLE och Fru G. HIIORTH.

I AFDELNINGEN:

Festen i
Nandschuriet.

Hvem har icke med rysning läst i tidningarna om de
förfärliga ödeläggelser pesten orsakat i Mandschuriet och
andra trakter af Kina och i östra Sibirien! Hela byar och
städer ha där förvandlats till griftegårdar af den hemska
sjukdomen. Endast i ringa mån förmår läkekonsten hindra
farsotens härjningar, sedan den väl fått insteg. Hufvudvik-
ten måste därför läggas på Iåtgärden för att hindra den
sprida sig till andra platser. Ofverallt i hamnar, som an-
löpas af fartyg från Ostasien, vidtagas också de sorgfälli-
gaste anstalter härför. Deras besättningar isoleras i afskilda
baracker1 och själfva fartygen och lasten genomrökas med
svafvelsyrlighet, som snart tager lifvet af alla råttor och
möss ombord. För denna desinfektion betjänar man sig
vanligast af s. k. Claytons-apparater, och våra bilder visa
f huru ett par sådana, monterade på sanitetsbåtar, arbeta.

Mycket lärorikt och intressant.

--

 

 

 

25 automobil genom
Savoyens alptand.

En intressant färd genom det växlande af sköna
naturscenerier rika landskapet i sydöstra
Frankrike.

3- Ett misslyckadt frieri.

Mr och Mrs Lawson äro hederliga borgare, icke utan
insikt om rikedomens betydelse för den wsociala ställnin-
gene. Mrs, Lawson, som är den mest apraktiska) och den
af makarna, som styr, har därför beslutat, att. deras unge
son skall gifta sig med en rik flicka. Ett utmärkt tillfälle
att sätta denna plan i verket erbjuder sig också, då genom
förmedling af en väninna en rik arftagerska af hennes släkt
gör familjen ett besök. Unge mr Lawson är emellertid väl
bråd af sig, och den rika missen inte särdeles giftaslysten.

Mycket muntrande!

ll AFDELNINGEN:

Barnhusbarnen,

lnspeladt af American biograph (A. B.)

Mrs Weston, en förmögen änka, mister i en tärande
sjukdom sin enda dotter. Med barnet har också lifvets
solsken försvunnit ur Mrs Westons lif. Dag ut och dag
in står hon vid den dödas nu tomma säng.

l de fromma klostersystrarnes hem för föräldralösa barn
anländer en man med två moderlösa flickor. På barnens
rop efter mamma svara systrarna att deras mamma är i
himlen. En dag då barnen äro ute i trädgården, skynda
de ut genom den öppna porten, de vilja till sin mamma.

Alla som de möta fråga de efter vägen till himlen, men
ingen kan visa dem den vägen. Slutligen komma de till
Mrs Westons villa. De finna den sörjande kvinnan i träd-
gården. aAr detta inte himmeiriket, här är så vackert, och
är icke vår mamma här? Mrs Weston skakar på hufvudet.
De båda små taga hvarandra i famn och gråta bittert. Då
tager fru Weston dem in och lägger dem i sin döda dotters
säng. Och en stråle af hopp och lycka lysa ur de tres
ögon.

lll AFDELNINGEN:

satt-.emb annu

Senaste nyhet!

5- Stationsfärestanderskans hjältedåd.

Vi äro vana vid att se amerikanarne göra djärfva om
dödsförakt vittnande och under verklig lifsfara tagna bio-
grafbilder, men en sådan djärfhet i utförande och kine-
matografering som i vår sista Edisonbild har väl aldrig
tillförne existerat. Att på taket å ett frambrusande express-
tåg utkämpa en tvekamp, låt vara att den icke försiggår
på allvar, så mycket värre, är väl höjden af oförvägenhet.
Och att sedan krypa ned mellan vagnarne allt under det
expressen brusar fram med full fart, och afkoppla de tre
sista vagnarna, är väl något af det mest nervretande som
kan tänkas.

Kort öfversikt af innehållet:

Bently och Johnson, tva järnvägsmän, ha båda ett godt
öga till Grethe, den vackra stationsförestånderskan. Då
johnson uppdagar att Bently har företrädet, beslutar han
att rödja honom ur vägen. En dag då båda tjänstgöra
vid expressen och mötas på taket af det frambrusande tå-

 

 

get, uppstår mellan de båda rivalerna en fruktansvärd tve-
kamp, som slutar med att Bently faller afsvimmad ner på
vagnens tak. Johnson får plötsligt en grym idé, han af-
kopplar de tre sista vagnarna. en af dessa ligger Bently
afsvimmad. Då tåget just arbetat sig upp för en brant
sluttning, stanna vagnarne ett ögonblick samt rusa därefter
med rasande fart nedför sluttningen, ett ankommande tåg
till mötes. Bently vaknar och inseende sin fara gör han
allt för att blifva sedd. Det blir Grethe som från en min-
dre station mottager följande telegram och genom en hjälte-
modig handling räddar Bently undan en säker död.
Telegram!

Tre vagnar tillhörande tåg nzr 26 äro i rasande fart
körda här förbi. Å taket å en af vagnarne är Bently. Om
de icke häjdas eller införas på ett sidospår, sker en fruk-
tansvärd sammanstötning med den analkande kontinental-
expressen.

IV AFDELNINGEN:

Ö" :fire-veckan

Gharmanta bilder af svenskt idrotts- och turisttif vintertid.

Från den så uppmärksammade Qch af 1,000-tals turister från Sverige och utlandet
besökta Areveckan den 2-8 dennes

 

Vinterns största idrottsevenemang Å

har vår utsände fotograf hemfört en längre serie alldeles ypperliga bilder,
hvilka säkerligen skola tillvinna sig största intresse.

Bilderna äro upptagna med ensamrätt för Elektro-Biografen.

Stockholmståget kommer till Åre.

Are i vinterskrud. .

Med bergbanan upp till östra platån.

Efter det stora yrvädret. Bobsleigh-
banan renskottas.

Stockholmsturister på skidor.

w PQN-

 Petter som

6. Världsmästaren Saglchows uppvisning i
konståkning på Aresjön.
7. l bobsleigh-backen. Förberedande täf-
y lingar.
8. l svängen.
9. Kullkörningar. n
lO. Siesta på Grand Hotell Ares verand.a

tjurfäktare

eller

:Det kan stundom vara nog med försöket.

Ett roande skämt.

 

 

 

IIIIIIIIIIIIIIDIII

PROGRAM 5 ÖRE.

 

 

 

FöREsTÄLLNINGAR; Hvaraagaf m. 6, 1,30 0. 9 e. m. sön.. 0. Helga. Marine kl. 2 0. 3,30

e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.
Läktaren och lista plats 50, 2:dra plats 35, 3:dje plats 25 öre.

 Barn under 12 år v.i
OBS..!
035.!

I, 7 I" I) i I) I, I,

Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast lO öre.

 

Linköping 1911.y osfgöeans Boktfyckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain