#5792: Elektro

ngråi

 

 

2)"1 sr shit-1

 

 

elc- eia sia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektro-Shqgm

= 26 REPSLAGAREGATAN 26 =

NYTT PRQGRAM HVARJE
MÅNDAG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅACQDCskillåållåéllåéllåéllåållåéII95llålållåällåéllsooseN

 

 

 

 

PR ÖGRAM

 

    

E

 

 

 

Fr. o. m. Måndagen den 10 t. o. m. Torsdagen den 13 April 1911.

MUSIK:

l AFDELNINGEN:

af Direktör C. MEGGERLE Och Fru G. HJORTH.

-1- Automobiltàflingen à Värtan.

l Svenska inoto-rklzub-bens hastighets-I
- taflan 1å Stora Vartan deltogo 23 vag-
nar. Skal-skilth 1u-tinarkte sig prins W il-
helm med sin Benzvagn, hvilken utom
täilan .gick 1 kilometer på 36,6 sekun-
dell".

2.

Prins Vilhelm bäst.

 

 

Filmen återger fortraffligt den span- I frisk nordisk vinte-rstamning.

nande tiiflingen å den jämna banan,
hvarjamte man på .köpet får se ett fler-
tal isjakter och skridskoselglalre kryssa
omkring på isen. Åskådarne yaro sar-
deles- talrika och ofver det ihel-a hvilar

Nordiska idrottsbilder.

Till sist har man nöjet att återse
Slöirinlandshartigparelt, hartigen- i sinÅ
bil och prinsessan Maria till fot-s på

i-s en .

Hans och Greta.

Borta är bra men hemma är bäst.

Lilla Hans och Greta sitta surmulna
hemma. Ingenting ar dem till lagsiq
Hans har fått för sig att han måste utt
i .stora världen och han öfvertalasr sin
lilla syster att med honom fly från hem-
met. De smyga. sig sakta ur hemmet
och ut på landsvägen. Efter en tids
vandring, hvilken for deras små fötter
betecknar 7Hårigt ut i vzäirlden", kom-

3.

 

Mr Peok har lange saknat sin spelaf-
ton med sina .gamla vanner, men så-
som en gift man må. han lyda fruns pa-
rlofll, 7lNo more" (icke mera). Men
Peck fålr en dag lof att gå tilly en sjuk
vlän. Kl. 10 yar du har igen., sager mrs
Peck. Men just vid den tiden ar det
H högt tryckH och Peck kan ej komma.
Mrs Peck anar oråd och beslutar att

sPÄNNANDE!

Omby

ma de till en landtgåird, där de knacka
på. och begara arbete. Detta beviljas.
.af den 1humornstiske bonden, som har
Åhjartligt roligt vid ålsyn-en af de små
barnens förena-de anstnangningar att
skxöta oxar och plog. De små. .reda sig
dock yflöirtraffligt och visa sig afven- kun-
na såvxal .så som troskai.

Men i hemmet har man saknat rym-

Lustspel.

lnspelat af American Biograf.

uppsöka sin man. Hon börjar pål Pecks
forna stamkafé. Peck ar just dar. Han
här sin hustru-s rost och skyndar ut
bakvagen. Då mirs Pie-ck slutligen kom-
mer hem, ligger hennes man i djup
sömn, men innan han gick till sangs
ställde han. klockan fram ett par tim-
mar. "Kvinnat var har du varit intill
denna serna timma". Mrs Pech ser på

ll AFDELNINGEN:

lingarna och polisen sattes i rörelse for
att återfinna dem. Det  ingen vida-
re svårighet att f-öllja deras spålr och :le
tviå .gendarmerna få. afven de: ett godt
skratt åt de båda barnens ansvarsfulla
arbete. Die 7ihaktas" vederborligen

Woch återvfiöiras till hemmet, som de nog

hela tiden saknat. M-en pengar ha de
fdrtjanat ojch det läro de stolta öfver.

tta roller.

 

klockan och blir forskrackt. Nåja, sä.-
ger Peok, om du l-ofvair att hädanefter
icke -fiöirhjulda mig att besöka en sjuk
viän, så, må detta vara glömt. Och
darvid blef det ock. Men annu. i dag
kan mrs Peck ej förstå. var tiden blef
af den kvällen hon var på jakt efter
Peck.

SENASTE NYHET!

4flnclianöfverfallet på -diigensen.

Strid mellan indianer, cowboys och amerikanska trupper.

Stort spännande drama från indianernas vilda härjningar på prärien.

Öfveirste Gordon och hans vackra dot-
ter Bella vfanta på p-ostvagnen, som
skall f-öra dem ofver przarien. Just som
de skola åstan få de veta, att fientligt
sinnade indianer åtro i narheten, hvar-
fölr man råder dem att taga med sig en
eskort af cowboys. Några cowboys
förklara. sig villiga att följa med. In-
dinnernaq se triumferande polstvagnen

5- Barnet som ireds

komma och fiolja efter den igenom ber-
gen.

På slätten angripa indianerna. Från
båda håll växlas skott, och Bella ta-
ges till fånga. En cowboys rider i sporr-
strfiick till trupperna for att få hjälp;
de Öfrigla förrfoljai indianerna. Dåi Jim
uppnår trupper-nas kvarter och förkla-
rar hvad. som inträffat, biegifvler sig en
kapten med en afdelning soldater i

lll ÅFDELNINGEN:

Amerikanskt nutidsdrama.

John Harris och hans unga fru, lefva
tillsammans ett synnerligen lyckligt
familj-elif, ytterligare forljuifvadt af lil-
la Mary, enda barnet och forlaldrarnas
afgud. Men så tror sig fru H. ha fått
anledning att misstänka sin makes tro-
het. och frånden stundenwar diet slult
med den husliga sallheten. Haftiga
scener hiöira till ordningen, for dagen,
och slutligen iiytta de båda makarna

6.

ifran hvarandra, medan skilsmässa for-
bereder-s.

Lilla Mary, som lider mest af den nya
ordningen och som därtill .ärr en myc-
ket föirstånldig flicka, uppg-or snart en
plan :att åter sammanföra flönaldrarna.
Hon skrifvlerr ett bref till -foraldrarna,
undertecknadt 77Svarta Hanidenn, den
beryktade Äfiö-rlorytareligan. och medde-
lande att hon befann sig i nämnda

lV AFDELNINGEN:

Ett oförväget rytteri.

vag att få tag på. indianerna. Emel-
lertid Ihar en. annan cowboy nått fram
till indianernas läger och lyckats be-
fria. llirclkan. Han far nu. åistad med
henne allt hvad tygen hålla, men india-
nerna vakna -ocxh .forfolja de Iliyende.
Kaptenen får genom sin kikare syn
på J ack. som flyr med den unga flic-
kan7 och kommer i sista minut-en den
modige räddaren till hjlalp,

mäklare.

bands våld, men att hon på vissa vill-
kor skulle frigifvas. Fru Hfanris, som
först mottager brefvet, blir utom sig
och sänder bud på mannen. och hjälper
till att verka tnöstlos. Men just under
de varsta lsorgeutbirotten anläder lilla
Mary, som genom sin knepigt uttankta
list vunnit sitt syfte-m ål: att förena de
två., som enligt den gudomliga lagen
icke skulle af människan åtlskiljas.

Italienska kyrassierer.

 

folja det sedermera på de halsbrytan- Bland .annat se vi ryttare, som rida
de ridter, som .gon-es Iofver hinder och i upp och ut for branta trappor. Som
den svårast-e terräng. Det fordras ner- afslutning synes en afdelning a-f lifre-
ver .aifstål och goda hästar för att kom- gementet eskortera sin konung på.1 en
ma helskinnald från dylika ofningar. utflykt.

En bild som alla böra se!

Lotta Back w

eller

Hvad en flickslgna kan ställa till. - Mgcket pulslostig och skraltretancle skämtbilol.

 Långfredagen ingen föreställning.

Det frejdade italienska lifregeinentet
.ar säkerligen ett bland varlden-s skick-
ligaste till hast, och var bild talar i
detta hänseende battre an ord. V i se
regementet i full parad rycka ut och vi

 

 

 

 

 

 

Linköping 1911. Östgöfens Boktrynkeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain