#5791: Elektro

ele- eic de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linköpings
glektto-fbiogta

26 REPSLAGAREGATAN 26 L:

NYTT PROGRAM HVARJE

MÅNDAG

 

 

de ole ola

 

 

 

 
     
   

 

 

 

 

 

Inkomna Å

 

AAGDO(at-lidt:IlåillåiäIlålillårfllåtiIlåt!"9-5llåaållåälläosöw

 

 

 

 

 

 

PRÖGRAM

 

 

 

 

Fr. o. m. Måndagen den 3 t. o. m. Söndagen den 9 April 1911.
MUSIK: af Direktör c. MEGGERLE och Fru G. HJORTH.

l AFDELNINGEN:

I" Kinematografisk Veckorevy

visar lefvande bilder till dagshändelserna världen rundt.
Kmematografiska Veckorevyn vet allt, ser allt!

JZäs världsnyheterna

Domstolspresidenten van Maldechemsjordfästnin Br ssel
Fotbollstaflan mellan fransmän och engelsmän,gde :enade

segrade efter hård kamp (Paris).
Kapplöpning om Grand Prix (Nizza).
Parismoder: hårklädsel; visittoaletter.
Eldsvåda i textilfalzrik i Barcelona.

Från terränglöpningama i Bryssel (segt-arne).

2

i åder tidning!

 

 

Se dem å Elektro-Biografen!
Kappkörning vid Moskwa mellan trojkor, förspända dels
med hästar, dels med renar. Å

Roddöfning af Oxfords studenter i Bourne-End (England).
Magasinsbrand vid Rue St. Sabine i Paris.

Franska förstärkningstrupper till Marocko fullborda sin
utrustning i Toulons hamn.

"Per vinner en gris.

Våldsamt lustig Linköpingsbild.

3.

lLos

ha"uerreros

Häpnadsväckande prestationer.

Los Ouerreros är namnet på ett världsberömdt mexi-
kanskt akrobatsällskap - en man och tre kvinnor H hvars
rykte fullt rättfärdigas och förklaras af de prestationer filmen
Man har ju vant sig vid att knappast anse

här återger.

ligt.
den måste ses.
Kinematografi i färger.

ll AFDELNINGEN:

någonting omöjligt på detta område, men Los Guerreros,
akrobatik öfverträffar verkligen allt hvad man tänkt sig möj-
Detta sällskaps konst kan ej åskådligt beskrifvas -

4"Kineser- och cowboys.

Ur lifvet i amerikanska västern.

Den ufnfgie Ching Su lamnar det him-

Spännande äfventyrsdrama.

Mr Sanderson blir förtjust i vackra

melska riket för att försöka sin lycka i Nanny och lyckas locka :henne med sig

Amerika. Vid alfresan förmanar honom
hans fader 1att stadse lie-lighålla sin
hårpiska. Sonen reser, och vi åter-
finna honom i ett cowboyd-ilstirikt- i
vilda viastern. En elegant dandy, som
kallar .sig mr Sande-nson, har just kom-
mit till platsen och på dennes anstiif-
tan blir kinesen illa misshandlad tills
unga Nanny, jamtiei sin fastrmain, cow-
boyen John uppträder till hans skydd.

5.

ut plåt en promenad, men den tacksam-
me Ching har :ögonen opp-na och under-
rättar John, och följden blir en allvar-
sam saminanstiötning mellan de båda
rivalerna.

Emellertid uppsatt-es vid byns post-
kontor ett anslag, hvarå- uti-ofvlasi 5,000
1dollars till den som kan upptäcka -ocrh
.gripa en kand förbrytare, som begått
ett postråin och som antag-:es vara i

" for sluig och snart lar han fast.

.airtlacdrt

trakten. Mr Sainderson får se anslaget
och vidtager stina. försiktighietisåtgar-
der, men. den tung-ey kineisein .ärr honom.
Föll" 3,121)
detta skall lyckas. måste kin-eisen1 emel-
lertid offra sin heliga. hålrpiska.

Nu får Ching tillfälle att på ott stor-
satt visa sin tacksamhet mot
John och. N anny. De1 5,000 dollar-s han
erhåller i belöning sätter de.1 bålda alls-
kainde i stånd att bilda eiget hem.

Rikt på spännande situ; tioner. 

lll AFDELNINGEN:

ångelska boyscouls på öfning.

Intressanta bilder ur riddarpojkarnes lif.

I likhet med hvad fallet ar vid den fattats för deras rakning, en1 sardeles Reveljen går. f Exercis. Q Målti-
frmlska, ujppfoistnngjsanmalmen HLa grundlig uppfostran, dar allehanda den. f Sporztöfningar med hvilostiun-
- P 1 i, :ro ionivfiXl-ir m n- "i iir. 1 -öfnn- derna.. -- larm 71. i n i . f- " 4-
Flechei. erhåller die engelska buy- id tt v I 0( .eid I ilita a 1 u I t J signalen ljuderI . ForG

igalr. Film-en at-ergifver skilda moment ioljelsen. -- Anlagzgnrnlg; af forband a

scouts i den s.ii=izskilda. skolan, som upp-

Film d,Arte.
6.

Otain ar världens lön. Det gamlay
-olrdspråket upprepar sig; vid alla1 till-
fällen och på alla platser.

Vi föras till en duglig, straiisam
smeds bostad, dar lifvet hittills Igått
sin dagliga gång i lugn och lycka. En
på villoväignr kommen yirkelskamrat
låter smedieln rölna. välvilja .i :sitt hem,
mon blir offer :förr sin godtrfoigenhet.
Under det han .ar sysselsatt i sin in-
vidliggande smedja, blir han yaf skug-
gorna genom lönstiret, varsefatti hans

7-Paraddag i Rumänien.

Trupprevy inför kung Carol och drottning
Elisabeth ("Carmen Sylva").
Glänsande militärprakt.

Skuggorna på

ur detta skollif.
I ungdomens Vår! -

 

 

Ett hemmets drama.

hustiriu .ar honom otrogen och i raseri
skyndar han in ooh. drifver på dörren
den falske vännen och sin pl.iktflö=r1giat-
na hustru. Denna senare tar bittert
går-.ida sitt felsteig. Mannen, som hon
följt., ärr en drinkar-e och .spellalret Vid
ett tillfälle, dåW hon söker få1 honom
från krogen, kastar den brntale man-
niein ut henne på gatan. Af en handelse
passerar smeidon tunnlandigtl förbi, men
hans stackars villsetörda hustru tiyr
fiört-viiiaid från honom.

Charmant inspeladt.

lV AFDELNINGEN:

H 8.

ll

 

en sårad.

 

Film d,Arte.

rutan.

Smed-en, som. tirots allt icke kan
glömma den kvinna., han älskat., sitter
i hemmet och tanker tungiai tankar.
Han fingrar nervöst med revolweirln och
nästa ögonblick skulle kanske sett
honom som död man, då han blir återr-
kallad till verkligheten af sitt lilla
barn, lsom vaknar. De1 mörka tankarne
vika vid barnets jolleir, och dål den vil-
stoföl-da. hustrun djupt ångeirfulil värn-
dier åter till. honom, sluter han henne
rond i sina armar,

Ett gripande drama ur verkligheten.

Lehmans namsdag.

Dråplig skämtbild.

 

 

 

Linköping 1911. Östgörens Bokrryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain