#5790: Elektro

Linköpings-rä
alektto-fbiogra

1 26 REPSLAGAREGATAN 26

  

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

err PROGRAM HvARjE
MÅNDAG ocH TORSDAG

.l- -[- -- .J- -I- -l- .0- v... -"- ...- -.-
. I . i s s . . s . s -

 
 

  
 

NVIIYV

 vflvv 
Sås-(Tar I

 

 

 

 

 

 

 

foxxäfllåéIläiIlqåflllåéllåtllåfllåltllålfllåfllålllåsäfåéaårf,1

 

 

 

 

 

 

PR 0 GRAM

 

 

Fr. o. m. Torsdagen den 30 Mars t. o. m. Söndagenvden 2 April 1911.I
MUSIK: af Direktör C. MEGGERLE och "Fru G. HJORTH. " i

q i AFDELNINQEN. 1 .Vw ,  
Det andra-(elementet.

 Ett naturvetenskapligt bildkåseri.

vatten tätt befolkadt af infusionsdjur. Genom att låta vattnet
genomspelas af ett visst slags, nämligen ultravioletta, ljusstrålar,
dödar man hastigt infusioner och bakterier och gör vattnet oskad-
.ligtför hälsan att förtära. ., , . . , . , . . -
14l-lvilkenQ väldig roll spelar Aicke fört öfrigt vattnet i hela
naturen, och hvilka skiftande scenerier gifver det icke där upp-
hof till. Hvilken konstnärlighet får icke sitt uttryck isnöflingan,
som faller till marken eller i isblomrfian på ditt fönsterV en frostig
vinterdag! Hvilket majestät hos det brusande hafvet, och hvil-
ket befriande lugn öfver snöhöljda vidder! Vår film upprullar
er rik växling af sådana taflor.

H "Mycket instruktiV bildserie!

Rödskinnets dotter.

Verklighetsdrama, inspeladt af äkta Siouxindianer Missouriflodens stränder. .

Utan att tillfråga sin dotter, den vackra indianflickan med
det poetiska namnet sDen gyllene morgonrodnadem, bortlofvar,
fadern och höfdingen xDen enslige räfvem dotterns hand åt
Siouxindianernas höfding sPanterklps och gifver denne som
tecken på hans blifvande makas kyskhet en örnfjäder.

Den un a indianflickan är dock ingalunda nöjd medva-
let af make. on älskar den ståtlige, modige krigaren aOrnögaw
till hvilken hon brådskande skyndar och delgifver sin faders be,-1
slut. Ornöga hängifver sig ej åt förtviflan vid underrättelsen,
men inom honom mognar så småningom en plan, som han be-
slutar sätta i verket. sDen gyllene morgonrodnadenw skall en-
leveras. . .
I nattens mörker och tyst som endast en indian kan smyga
fram närmar han sig sDen enslige räfvensn läger. Med ett eröfrade unga indianflickan :lDen gyllene morgonrodnadenw och
språng är han midt ibland de sofvande indeanerna, lyfter sin i löfprydd kanot går deras färd mot kärlek och lycka.

Storartadt iscensatt drama. Spännande, Vackert.

  ÅAI?ennionaint eller en ninigt afnniyr.

1Bland de 11många kyskänlitbildelr som visas tillhör denna säkerligen den allra roligaste kategorien. Kärleken naturligt-
vis med i spelet och förorsaka-r denjfruktansvärdaste katastrof 1Å ett eljest lugnt .och allvarligt skolhem1 för unga män. i

 öfverdadigt komiskt.
v  i ; ii och iii AFDELNiisioiiRNa;Å I

 

jord, vaden, luft och eld voro enligt de gamlas åskådning
de fyra ((elementa eller grundämnen, af hvilka världen var upp-
i byggd. Nu har vetenskapen sedan länge visat, att de tre första 1
ingalundaP äro enkla ämnen, utan sammansatta af enklare, Och 2
attl elden licke-lär nägotifsärskildt" ämne alls utan en process.A
Hvad vattnet beträffar är det, som nu allom bekant är, en ke-
misk förening af syre och väte och kan medelst en sådan appa-
rat, " som här visas, lättiuppdelas i dessa beståndsdelar, likasom
dessa också kunna återförenas till vatten.

Men i regeln är vattnet icke ((rents, utan innehåller äfven
en hel del andra saker, bl. a. en massa mikroskopiska växter
och djur af lägre och högre ordning; och särskildt är skämdt I

2.

älskade i sina armar och flyr snabbt som vinden med sin dyr-
lbara börda ned till Missouri strand, där en kanot ligger inbe-
redskap. i . I "

, Men höfdingen och hans krigare ha vaknat och äro ögon-
blickligen redo att sätta efter kvinnoröfvaren. i De se hans kanot
ute ypå floden och börja en vild jakt efter honom, likaledesli
kanoter. De paddla utför1 floden, men förföljarna vinna på dem
allt mera. sOrnögaa låter då kanoten landa och försöker fly,
men xDen enslige räfvem med sitt folk 1är snabbare. De upp-
hinnas och en brottningskamp .uppstår mellan wPanterkloa och
aOrnögaa. sPanterklow besegras och blir tvingad att lemna
ifrån sig höfdingevärdighetstecknet. n .

Efter kampen aflägsnar sig sOrnögas med den af honom

 

 

3.V

 

 

 

 

. 1 1 i NYHET!
.; ensamrätiiför 1Eålakino;-ZBiogi-aten.. Å . -1 ff,
I i Le-lh-àrs stora succes. I f i i

i G  We n

,. af U 

 

   
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xusispel i trevakier, speladi at
eliiiruppen vid .ftarhus .cl-heatet.

 

 

 

 

Musiken af Fr. Lehàr, arrangerad till.
i bilden af SOPH. P. NlELSENL

Hufvudrollerna utföres af:

  

Renée, grefve af Luxemburg .... .. Hr Aage Fonss.

Angéle Didier ......................... .. Frkn Marie Niederman.

Furst Basil1 Basilowitsch.. Hr AAlfred Cohn.

Juliette Wermont . . . . . . . . . . . . . . . .. Frkn Jenny Roelsgaard.

Armand Bissard ................. Hr. Aage Schmidt.

Grefvinnan StazavKokozow ...... .. Fru M. Helsengren.
Regie: Hr Gunnar Helsengren.

, Renée, grefve af Luxemburg, är skuldsatt upp öfver
öronen men sorglös och munter, fastan kreditorerna hänga
efter honom jämt och samt. I.

Första gången vi se grefven af Ileuxemburg, ar han
på karneval i Paris som gäst hos mal-aren Armand och
dennes fästmö, juliette. Som själfva Prins Karneval kom-
mer grefven inburen till sina vänner i det fattiga Ikonst-
närshemmet. Glädjen blir emellertid kortvarig, enar for-

Medan vigseln äger rum, har fursten ett staffli
placeradt mellan brud och brudgum. Officielt måste
grefven för Angéle uppge sig vara baron Reval.

Genom ödets nycker blir grefven utan samband med
giftermålet förälskadioperasångerskan. Han har ej minsta
aning om att den sköna, stolta afröken Didiern är hans
hustru. i

En tid gär allt sin gilla gång, tills en vacker dag
hela hemligheten uppdagas af grefvens förtrolige vän,

dringsägarna, ssom ha något otaldt med grefvena, infinna sig.

Men, när situationen ter sig som morkast,"kommer,
som ske plågar, då det gäller lyckobarn i allmanhet, en
räddande ängel grefven till hjälp, i detta fall i skepnad af
furst Basilowitsch, som ti-llbjuder honom en summa pa

målaren Armand.

Fursten, som haft godt hopp om att hans plan skulle
lyckas, kan ei förhindra förtroligt möte mellan grefven
och grefvinnan.

500,000 francs, så framt han vill gifta sig, d. v. s. .endast
pro forma, med en betagande operasångerska-,u froken
Angéle Didier. Det är nämligen sä, att furstenlsjalf lidel-
sefullt älskar-fröken Didier men är af hög ubord för att
kunna äkta en ofrälse. Nu är hans tankegang att först
låta den fattige1 grefven1 vigas med! henne,- och. så efter tre
månaders. förlopp själf giftafslg med ((grefvinnana: Ett
oeftergtfligt- villkor är, att grefven och Angele icke fa
W hva-Indra eller ens lära känna hvarandra till namnet.

Armand och Juliette komma tillstädes. Det är. två
.äkta konstnärsnaturer, som ejl tänka på annat än dans
och sång.

, Till slut presenteras vi för nfurstens svaga sidan,-
en äldre grefvinna, Staza Kokozow, som han tidigare lof-
vat äktenskap men hvilket "löfte han sedermera frångått.

v Grefven af Luxemburg vet att reda ut tråden. Nu
är det furstens tur att-komma bakom skärmen.
Stackars gamla Basilowitsch! Lycklig-e grefve Renée!

 

 

OC

Två städning-ar. e Mellan första och anilra andningen två" minuters paus.

 

 

1Framförandet varar öfver en half timme.

i Konstiilrn.

 

 

 

 

 

i långfilm.
. I  Ä 1ivAi-"oiafuviNoi-:N=I Y i 1 - N -1 
5. på  . 1 I de nya boningarna äro bina snart hemmastadda och

hugga med friska krafter in på sin för en stund afbrutna verk-
Hur de nyttiga striåv varelserna byta om bostad.

samhet.
Biodling är för dem som syssla därmed af störeta intresse
och lämnar därjämte efr-l icke föraktlig inkomst, helst om den ut-
öfvas i större omfattning. Vår bild visar en rationellt skott bi-
gård och dess rekrytering med vilda bin, I ,= 1 V.. ; rf
Dessa senare drifvas medels rok 4 ur sina bonoi ga-mia v
träd, tunnor och hvar de nyckfulltfslagit upp sina l:bopalamq och
uppsamlas ,med blotta händernaiqukgar o. Det ahr..1s.yriner-1
ligen intressant att se med hvilken säkerhet den med biens lif
förtrogne mannen sysslar med sina sinaI bevingade-skyddsljngar.
En1 främling skulle helt visstkomma-tamligen snoplrgt fran ett
sådant företag. i. K .

7Ps in r ensris.

.  AVåldsamt, lustig -fLAinköpingsbill-dm 

 var giåmlä :på har våra på cirkus ii ridhuset år Äutelpå vift med sin-lina kvartett) och-nar sia-nnatnfràm- "
l

 

 

Bilder af största intresse.
jöjGe-neralrepeiition å en
australisk cirkus.

.Mari här bevittna en högt uppdrlfven dressyr af ele-
fanter, lejon, tigrar och andrabestar.

Mycket klara och liffulla bilder.

 

 

   

och vunnit en finjlitengriskulting.1 Men WPer döljer icke fön1 ett modefönster. för att :beundra de upp" och nedvända1

sin lille nyförvärfvade bekanting i en säck eller korg, som papperskorgarne Oeh blomsterrabatterna. dar. Nu .passar

" . andra bönder för sed hafva, utan han tycker att en gris ynglingen pa och byter ut de tva fyorfotinga-rne. i Tabla.

i kan vara lika godt Åsällskapsdjur;-H sgni en,ull-lund..ochy så,M 4 150,5 , Ferkgtnmergater och far fatt pa sin griskulting. Men
promenera de båda gladeligen nedåt staden. i Vid Hörbergs V4manga .afventoyr med halsbrytande saltomortaler ofver plank i
raksalong bindertflåei: sin fyrbente vän vid en takränna un- pch grindar atersta maa-:Wade bada sata vännerna helt ffun-

. derl det han själf förWW ett;:,ögo-nblick aflägsriar 1.lirryng- nitlithvarandrnwi fridy,ochnfro.  .2 

kf ling är nu framme ochtispelar. ett,Ispfrattn1 ungmö .   .il :i .vw

, i
.nylac-

 

 

n-

 

 

 

 

 

 

[nili-ii:i:ii:i:ii:7riurini:ii:ii:i:i:ii:ii I PROGRAMWS ÖRE. I unnnnnnnnnnnnnnnng
FöREsTÄLLNiNoAR; .nuvardagar ki. 6, 1,30 0.19 e. m. sön.- q. Yringa. Manne in. 2 0. 3,30
Weini. nu nedsatt; stuntnisse-kl; 61; manen-9 [giaiigaibrijlenpriser.1
" I " . i I" (if f Eäktaren ochiflista, plats: 50", 121:drahip,latsåää, 3zdje plats 25aöre.
 Barn under 12 år -15 .is z n n , i n n 1 n h ii I? n
OBSJ Till" föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med aldre.
OBSJ Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

I! DIEIlllllllllllnllnnnnnnn n. ,. . . .

   

 

 

y"linköping3:19lvl. WitÖstgötens) Boktryckeri.

. WN .-

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain