#5789: Elektro

Linköeings
alelatm-fåiogm

I 26 REPSLÅGÅREGATAN 26

NYTT PROGRAM HvARJE
MÅNDAG ocH ToRsDAo

- . I . - . . . . u .

 

 

 

ale ala-ale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅAr-sodållåfllällåillålllåéllå!lli?llåillälfllåtillåkwvw

 

 

 

 

 

 

PRÖGRAM

 

PWW

 

 

 

Fr. o. m. Torsdagen den 23 t. o. m. Lördagen den 25 Mars 1911.

MUSIK:

af Direktör C. MEGGERLE och Fru G. HJORTH.

yl AFDELNINGEN:

I" Vandringsminnen från X Palermo.

Förtjusande vackra scenerier från den konstsmyckade staden.

sUccEs!

. sUccEs!

2"Då revolvrarna profvades.

Storslaget amerikanskt drama som talar för sig själft.
Inspeladt af American Biograf.

3" Bland glittrande snö Ioch blànande vidder.

 

Med jungfrau-banan uppför alperna.

Hänförande vinterbild från bergen.

ll AFDELNINGEN:

4- Straffången 99

eller

Tågsammanstötningen vid New Wales Golorado.

(Drama, hämtadt ur lifVet). i

Guvernörens lilla dotter Clarie har varit på besök hos sin
gamla farmor och återvänder i sin sköterskas sällskap till hem-
met. Det är några timmars järnvägsresa mellan de båda plat-
serna, hvarför det gäller att passa på expresståget. Med detta
skall likaledes straffången 99, en ung man, som af någon hand-
ling kommit i kollision med strafflagen. Fastlänkad med sin
vaktare kommer han af en händelse att sitta i samma kupé
som lilla Clarie, hvilkens nåpna ansikte han redan fäst sig vid
ute på perrongen.

Expressen kör med våldsam fart och passagerarne betrakta
det växlande landskapet utan att ana, hvilket hemskt öde som
väntar dem.

Genom misstag har ett motgående tåg blifvit afsändt från.

en närliggande station. Kollisionen är oundviklig. En banvakt
söker förgäfves göra sig bemärkt. Med ursinnig fart rusa tågen
mot hvarandra. Död och spillror hvart ögat vändes. à

De sårade bäras ut på banvallen, bland dem Claries skö-
terska. Själf ligger barnet bland spillrorn-a, hotadt att omkom-
ma af eld och rök. Straffången 99 vaknar upp från sin bedöf-
ning och finner sig fri. Vaktaren är död. Men bredvid ser

 

 

han till sin förskräckelse barnet, som nyss leende betraktadt
honom och hela världen. Skall han begagna sin frihet och fly
eller skall han rädda barnet. Hans bättre natur tager öfverhand
och han staplar ut på banvallen med flickan i sina armar. Hans
ädla handling gär spårlöst förbi, man igenkänner straffången och
skyndar att sätta honom i säkerhet. I

I hemmet har fängelseguvernören varit allvarligt orolig
öfver sin lilla Claries långa dröjsmål, som till hans stora förfä-
ran blir utförligt klargjord vid sköterskans och dotterns ankomst.
Med tårar af tacksamhet sluter han sitt barn intill sig.

En månad går. Den lilla Claries har godt hjärta och hon
muntrar upp fångarne med smä blomstergåfvor, då hon i sin
fars sällskap en dag besöker fängelset. Men hvem är där? Det
är ju mannen, som räddade -henne vid järnvägsolyckan. Beslut-
samt skyndar hon till fadern och omtalar hvad hon sett. Det
konstateras lätt att fången befunnit sig på tåget och då hans
brott är af mindre allvarlig art blir fribrefvet genast utskrifvet.

Hvem som är glad, det är lilla Clarie. Hon stormar bort
till fångcellen, hvars dörr den förbluffade vaktaren måste öppna.

Straffången 99 blef en bra karl!

Gripande verklighetsskildring, som ingen bör underlåta att se.

lll ÅFDELNINGEN:

 

.

TESTAMENTET.

Slrama från de? underjordiska iom-len.

Sherlock Holmes

Testamentet.

På dödsbädden.
Testamentsstölden.
Bouppteckning.

Arflös.

Ett besök hos Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes i arbete.
Förbrytare-kungeu.

Damen med masken.
Förföljclsen.

11. Sherlock Holmes upptäckt.

:OPUNFNHPPJNt-t

 

 

sista bragd.

19. Bill meddelar att förbrytarekungen, Doktor Morse, Sherlock
Holmes dödsfiende, är i verksamhet.

20. Sherlock Holmes på sin vakt.

21. En lyckad list.

22. Oga mot öga.

23. Sherlock Holmes blir tvingad att lösgifva Morse och åter-
lämnar testamentet.

24. En humoristisk poliskonstapel.

25. l förbrytarnes källare.

26. Sherlock Holmes blir lurad.

27. Den falska grevinnan.

28. Falluckan.

29. Morse förfäder sig.

30. En misslyckad list.

31. Morse föres bakom ljuset.

32. Sherlock Holmes öfverlistar Morse.

33. Den falska poliskonstapeln.

34. Genomskådad.

35. Sherlock Holmes sista bragd..

IV AFDELNINGEN:

12. En strid på landsvägen.

13. Bortförd.

14. l förbrytarnes våld.

15. Testamentet i Sherlock Holmes besittning.
16. Förbrytarekungens hotelse.

17. Sherlock Holmes i knipa.

18. En objuden gäst.

6.

Tvärs öfver Folarhafvet.

Intressanta scenerier från en lshafsexpedition.

Man inskeppar sig i den nordnorska hamnen på expedi-
tionsfartyget, vinkar farväl åt Wänner på strandena, och så vän-
des stäfven mot Polarhafvets ogästvänliga ismassor. Snart får
man i sikte den vilda Björnön med dess rika fågellif -- storm-
svalor, borgmästaremåsar o. s. v. - men vidare går färden.
Man passerar väldiga, tusenåriga isberg, som ligga där likt flytande
fästningar. Så ser man framför sig Spetsbergens karaktäristi-
ska profil i stämningsfull belysning. Men man landar ej här,
utan går alltjämt längre upp i köldens regioner.

 

 

Nu är man inne i isen, och det går endast med svårighet
framåt genom de vakar som kunna beredas i isfältet. Expedi-
tionens medlemmar göra små utflykter, därvid de ömsom fara i
båtar, ömsom släpa dessa öfver isen.

Nu är man vid Frans Josefs land7 mälet för färden, och
här får man se midnattssolen i all sin glans.

Storslagna polarbilder.

7- Robinet som poliskonstapel.

Högeligen muntrande. - Ett godt skratt förlänger lifvet. - Urkomiska situationer.

I. 038.!

 

 

 

PROGRAM 5 ÖRE.

Nytt program pà. Söndag. "H

 

 

 

FÖRESTÄLLNINGAR: Hvardagar kl. 6, 7,30 o. 9 e. m. Sön.- o. Helgd. Matiné kl. 2 o. 3,30
e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

 Barn under 12 år

21

Läktaren och lista plats 50, 2zdra plats 35, 3zdje plats 25 öre.
15

9,

7, 7 D i) i 71 i, H

035.! Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
0138.!l Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

 

 

Linköping 1911.

Östgötens Boktryckeri. - f

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain