#5785: Elektro

gt

 

 

 

 

 

 Linköpings 
ehtre -

2::- 26 REPSLAGAREGATAN 26 z

err PROGRAM rivARJE
MÅNDAG ocH roRsDAo

 

 

 
 

:Biograf

 

 

 

 

 

 

 

Maos" ae u er n ae u e n e u as n a u är u ar u år 

 

 

 

 

 

lff Byggandet al världens slgrete ànuam.

Den 20 sistlidne oktober sjösattesli Belfast Hvita Stjärn-
liniens nya jätteångare ((Olympicw, tills vidare världens största
fartyg. jätten mäter 40,000 registertons, längden uppgår till 280
meter och höjden till 20 meter från kölen till öfre däck. Kost-
naden för den väldiga oceanångaren, som rymmer 5,000 per-
soner, belöper sig till ej mindre än 30 millioner kronor. Stör-
sta matsalen rymmer 600 personer. Inredningen blir i hög grad
luxuös. Filmen återger olika moment under byggnadsarbetet
frän det kölen sträckes ä den kollossalt långa bädden tills jätte-
skrofvet färdigt löper af stapeln.

Enastående sevärdhet.

Winona, en fager nybyggaredotter i vilda västern, har till-
fångatagits af Siouxindianer och hålles fängslad i en Wigwam
under bevakning af en gammal indiankvinna. Stammens höf-
ding, eSvarta Björnem, har fattat tycke för det vackra ablekan-
siktetk och beviljat henne en viss grad af friheti hopp om att vinna
hennes gunst; några rymningsterrdenser har hon ej visat.

Så en dag, när Winona skall hämta vatten i en närbelä-
gen bäck, möter hon sin förre älskare, jägaren jack Strong, och
denne förmår henne att fly med honom. Jägaren tager flickan
på sina starka armar och vadar öfver floden samt försvinner i
skogen på andra sidan. Det" dröjer ej länge innan indianerna
upptäcka Winonas flykt, och stammens krigare ge sig under
buller och gny ut för att infånga henne.

Rödskinnen följa de flyendes spär och öfverraska dem,
sofvande i skogen. jack fängslas och man vänder åter till in-
dianlägret.

MUSIK:

Alperna i snöskrud. - Sevärdhet af rang.

natten.

6.cut-.yta åkt-a

 

Lotta med 2 lockarnes

å Linköpings Etektro-Biograf.

 

 

Uppföres med garanterad ensamrätt

7ler och Stinas

 

 

Den sorglustiga

IPROGRAM

Fr. ofm. Måndagen den 13 t. o. m. Onsdagen den 15 Febr. 1911.

 

 

 

 

En natt i helgerna

Briljant nutidsbild, vida öfverträffande allt, som hittills framställts i denna väg, lustigt skildrande hvad som
kan hända några äkta män, då de för en gångs skull slå sig lösa för att deltaga i Köpenhamns nattlif.i

Grosshandl. Gummesen . . . . . . . ..
Handlande Kraft . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Manufakturhandl. Blomberg 
Fru Gummesen . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Fru Rosa Blomberg . . . . . . . . . . ..
Fru Karoline Kraft . . . . . .  . . . . . ..
Charles von Petersen . . . . . . . . . . ..

Champagne-Anna . . . . . . . . . . . . . . .

Tora Rullepölsa . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Blonda Mary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

"iKalle med pjäxan . . . . . . . . . . . . . ..

ilRödlöken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

ikNils med ögat . . . . . . . . . . . . . . . . ..

tPeter Lungpipa . . . . . . . . . . . . . . . . ..

abLånga Nyckeln . . . . . . . . . . . . . . . . ..

lzste Detektiven . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2zdre Detektiven . . . . . . . . . . . . . . . . ..

afStamgäster å Kneipen i Smedens gang.

eller

 

 

 

 

MUSIK: af Direktör C. MEGGERLE och fru G. HjORTH. l) Flottans Paradmarsch af Heimdahl.
i I AFDELNINGEN: i

2- Huru musklerna verka
på entiatlet.1

Ett synnerligen intressant :muskelspeL

Brottare och atleter erhålla helt begripligt genom den stän-
diga träningen en synnerligen utvecklad muskulatur, hvarom vår
bild gifver öfvertygande exempel. Vi se huru de olika arm-
ocårdryggmusklerna fungera, skulderbladens rörelser vid sittande
ro o. s. v.

 lnstruktivt.

I! ÅFDELNINGEN:
MUSIK: 2) Tranway galopp af L. Gobbarts.

3" Winona i "Svarta Björnens" vàlö.

En djårf befrielse ur indianhänder.

Vägen är lång, och man rastar ute i vildmarken. jack är
säkert bunden, men Winona har lyckats ställa sig sä hos vaarta
Björnena, att hon får vara fri. Da indianerna fallit i sömn, be-
friar hon den älskade, hvarefter de ånyo fly, inom kort förföljda
af rödskinnen, hvilka dock den ena efter den andre få bita i
gräset för jägarens och hans Bruds säkra lod.

Sex månader senare äro jack och Winona välbeställda
ägare till ett blockhus i vildmarken. :Svarta Björnenf gör nu
ännu ett försök att komma den hatade rivalen till lifL men detta
resulterar endast i att Winona räddar den lömske höfdingen från
en säker död.

Spännande, åfventyrsrikt amerikanskt drama.

åliläAFDELNINGEN:
3) Bondmarsch upptecknad af H. Behren.

4- vinterbileer från Schweiz.. 5f Mudets konsekvenser.

Åeller När benen göra revolution.
Verkligt tokroligt nummer.

IV AFDELNINGEN:

MUSIK: 3): Min jänta så rar.

Hvardagar kl. half 8 och 9 samt söndag kl. 6, half 8 och 9 e. m.
OBS.! Till dessa föreställningar äga barn icke tillträde.

Kontinentens hittills största bio raisuccesl

...eg-måga

Lustiga episoder ur lifvet i en storstad (Köpenhamn) efter kl. 12 på
Det stora succeslustspelet

näs eä vitt

eller

Vals af Lyn Udall.

 

och åanssalengema.

I hufvudrollen den framstående skådespelaren Fred. jensen.
PERSONERNA:

Hr Fred. jensen.
Hr Stribolt.

Hr Laur. Olsen.
Fru Magna Redöhl.
Fru Felumb Friis.
Fru Vict. Petersen.
Hr Carl Petersen.
Fru. Emilie Sannon.
Fru Agnes Lorentsen.
Fr. Rigmar jensen.
Fr. Camilla Hansen.
Hr Carl Alstrup.
Hr Ed. jakobsen.
Hr Holger Petersen.
Hr Lehman.

Hr Winther.

Hr. Ringheim.

Hr jakobsen.

FSHO

 

.SMI vplesm Jet 123210 vi

 

.laan sjesjA Lujoqqaojs j Je"

Illustrerad broschyr till ett pris af 5 öre säljes i biljettkontoret.
OBSJ Hvardagar kl. 6 och söndag kl. 2 samt 3,30 e. m. OBSJ

linkipingshesiilr

marknadsresan.

 

 

Stort skämt och raljeri på Linköpings gator och torg, i dess affärer, restauranger
och förnämsta biograf.

MEDVERKANDE: Per och Stina med Sina oxar, polismakten och torgfruarna, grabbar och jäntor och
en stor del af Linköpings öfriga invånare.

 

 

 

 

Linköping 191 .

Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain