#5784: Elektro

St

 varv  V47th I
.4023)(4

 

 

 

 

 

 

  

. fi

 
 
 
 

 

 

Linköpingsä
cktro -

1.Tu-"m- 26 REPSLAGAREGATAN 26 =

NYTT PROGRAM HVARJE
MÅNDAG OCH TORSDAG

 

 

 

    

Qiogra

 
 
 

 

 

 

 

  
 

sal-"sv a 

 

 

 

...Maos-AI ål ll å ll JF IIÅ ä ll i ll ä ll i ll i ll ä Ill ä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM.

 

 

 

 

Fr. o.-m. Torsdagen den 9 t. o. m. Sönagen den 12 Febr. 1911.

MUSIK: af Direktör C. MEGGERLE och fru G. HJORTH. I) Ålte Kameraden. Marsch af; C. Teike.
I AFDELNINGEN:

l. Salzburg.

Vacker naturbild.

2- Amor som tandläkare.
Ett amerikanskt lustspel.

Det har kommit en ung, vacker lärarinna till traktens skola,
och hon föreställes för traktens unge män, cowboys, bland andra

den något tafatte men sympatiske och präktige Tom. Så får den
unga damen en graslig tandvärk, och de unga männen göra sitt

A bästa för att komma till hjälp. Det saknas hvarken hoftång eller

hammare eller andra bräckjärn men det hjälper ej. Slutligen
erbjuder sig Tom att afskaffa tandvärken. Hans anbud mottages
men den metod han använder håller på att bringa honom i dö-
dens vald. Allting ordnar sig emellertid, tack vare att han gjort
det godkända anbudet skriftligen, och skolan torde få se sig om
efter en ny lärarinna.

En humoristisk idyll från Västern.

ll och lll AFDELNINGARNE:
MUSIK: 2) Tranway galopp af L. Gobbarts.

gllg

95 "bg

 

counnnnnnnununnunnannnunnnnuunnnnuumnnb y

099 99 09 IsVENsK scz-:leK KoNsr l BILD. 9909 00
.Q Å c r.
I I I
g 3 I 7 I l l l 1 I! g
99 0

o . . of

ot I to
i . i q,
I .
g Skådespcl i tre akter och sex tablåer af E
g August Blanche. g
n ,
g lnspeladt af framstående artister vid Stockholms främsta scener.. E
I " ............. ............ .l ....... .. . " t . .

oo . fäååsiåhåaålåffååfi ..................................... .. Såå. itäåiiiåf äåilifåäf ååiåaieate... g
4 Q Dahl, brukspatron ........................................ .. Hr lvar Hedqvist vid Dramatiska Teatern. 99
01 jaget, haradshofding ...... ....................... .. Hr Alb. Lavén x s s .o
bo Gesaller, bondfolkI och kroggaster I I I O U i Q
n Handlingen tilldrager sig 1 Stockholm och omgifnmgar pa 1840-talet. i On
9 l Illustrerad beskrifning till ifjårnbäraren" tillhandahålles I II
999 i i biljettkontoret å 5 öre. I g
. v .-
05:19 Unnnnnnnnunnannunnan-nunnnnnmunnnnnnnnH9 47mm!!6

4- Frits som fiskare.

Komiskt.

 

lV AFDELNINGEN:
MUSIK: 3) Min jäntasså rar.4 Vals af Lyrz Udall. i .

Glimtar från Italien.

l ballong från staden Viareggio till Matanna och de Apuaniska alperna
mellan Apenninerna och hafvet.

5.

l. Viareggio.

2. Den fagra Massaciuccoli-sjön.
3. I ballong Öfver dalen.

6

 

 

Den sorglustiga

.Per och Stinas

eller

H 4. Matanna och de Apuaniska alperna, berömda

för sin carraramannor.V

W Linköpingshzsiik

 

 

marknadsresan.

Stort skämt och raljeri på Linköpings gator och torg, i dess affärer, restauranger
och förnämsta biograf.

MEDVERKANDE: Per och Stina med sina oxar, polismakten och torgfruarna, grabbar och jäntor och
en stor del af Linköpings öfriga invånare. I
Händelsen tilldrager sig i våra dagar.

OBS. !

Från och med nu har Linköping börjat bli skådeplat-
sen för auppskakande olyckshändelselw med vältande pota-
tislass, kullkörda torgskjul, prygel och raljeri, hvilka inom
kort skola låta tala om sig i hela vida världen. Men först
får Linköping se sig själf och därför strömma nu folk i
massor till Elektro-Biografen.

Det börjar ute vid Beigsvägen, där en bonde kom-
mer körande till staden med ett lass potatisJ framfördt af
ett par flegmatiska oxkreatur. Sedan bondens fästmö upp-
hunnits och lyckligt och väl instufvats i lasset laga stads-
lifvets faror och vedermödor sin början. Ute vid Humle-
bergstullen trillar hjulet af vagnen. Bondpojken och hans
fästmö i skön blandning med potatissäckar rulla af lasset
och göra en mer eller mindre ljuflig bekantskap med ma-
kadamen. Framkomna till Köttorget möta de stadsbesökande
en ny malör. De trygga och beskedliga oxarne köra näm-
ligen ikull ett par torgtält ochl dessa jämte torggummor och
torgbesökande och. åkande o. s. v, rulla omkring i vild
carambolage till dess polisen gör slut på eländet.

Så småningom hinna vi fram till äggmammorna, nå-
gra ungmör af suspekt utseende. Här råkar den stadsbe-
sökande bonddrängen i förtjusningen att återfinna sin fäst-
mö, som polisen skilt honom från, trampa ner snart sagdt
alla äggkorgarna. Stort rabalder.

 

 

 

 

Köp biljetter i nd!

Den första skämtbild som tagits i Sverge.

Förtjusningen öfver återseendet skall naturligtvis firas
med en finare middag på wGrandw. Men vår vän Per och
hans rödkindade flamma äro icke riktigt vana vid hur det
tillgår här uppe. Trots hofmästarens whär är upptaget)
slå de båda sig ned vid det dukade bordet och den lukul-
liska måltiden begynner. Början går ju bra, men huru det
hela utvecklar sig måste man sev för att förstå. Ty .det är
ej nog med att servisen krossas i småbitar och hofmästa-
ren får den goda efterrättstårtan i pplanetem. Per och
Stina komma naturligtvis snabbare än hvad som är lämp-
ligt ut på gatan.

Så gå de då för att få sig en uppfriskande stund efter
alla vedermödorna. Och det blir naturligtvis till samma
plats dit nu i dagarna hela Linköping lustvandrar, till den
plats där man alltid har nöje och vederkvickelse efter ar-
betsdagens mödor: Linköpings Elektro-Biograf. Här vet
Per hur han skall komma in trots köbildningen och så få
vi se hur naturbarnen uppfatta bildernaåduken: Det sorg-
liga dramat med det lustiga slutet. I

Färden ut ur biografen blef för Per rätt ödesdiger
och så skiljes han från sin älskade Stina. Men de träffas i
dock åter och nu få oxarne bli vittne till en glädje, hvil-
ken är lika hjärtlig som uppriktig.

 

 

 

 

Linköping 1911.

Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain