#5781: Elektro

m .b  . i r I v- (2))4 et), LÄS

å eie:mora-.otogs.g

 

 

 

 

 

 

 

 

gicktro-taogra

= 26 REPsLAoAREoATAN 26 =

 

 

 

 

 

 

 

 

. NYTT PROGRAM HVARJE .
MANDAG OCH TORSDAG " v flit v -  frn f

 

..- ---- ------... ----- -.. --
. . - . . . n - n . .

 

 

 

 

VXGÅXDWLII åt ll å! ll ä II if ll 95 II å? II 36 ll å! ll år? ll 9! llåsOCan

Fr. o. m. Torsdagen den 23 t. o. m. Söndagen den 26 Febr. 1911.

ons-j T. o. m. Söndag konsertere dragspelsrirtnoserne Antoni Jaeonelli samt dreg-
== spelskungen oelr kompositören Michele Mettese från Italien med sina utsökt line. program.
i AFDELNiNoEN.

Scenerier från .lurabergemI

Storslagna alpvyer.

2." Lilly som dettektivA

I Spännande bild från storstadslifvet. -

Denna af två små artister i Paris ypperligt spelade bild, den basta i sin art som visats
i Linköping, har mottagits med lifligaste bifall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högst få göra sig en föreställning om den hårda kampen Den i lifvets skola tränade Lilly tappar icke så lätt hufvu-
för brödet i en storstad. Lilly såsom detektiv gör anspråk på. att det, det gäller att befria brodern och uppspåra falskmyntarna.
i mångt och mycket vara en kopia af två fattiga och föräldralösa Lilly Skyndar till restauranten. Här finner hon snart spåret och
barns öde i Paris. Natten tillbringa de i en asyl för hemlösa. falskmyntareparet skuggas af Lilly. Hennes möda krönes också
Om dagen säljer Lilly blommor och Fritz, hennes lille bror, tid- med framgång i det hon upptäcker deras verkstad-i ett skjul
ningar. Sällan eller aldrig förtjäna de mera än brödet. Döm utanför Paris. Nu gäller det att få polisen dit. Afven detta
därför om Fritz1 glädje, då han i en restaurant får ett 20 francs- lyckas för Lilly, och snart kan hon sluta sin broder Fritz i sina
stycke för sin tidning. Arm i arm vandra de arma små till ett armar, då han, låtom oss hoppas, för alltid lämnar fängelsets
konditori för att en gång i sitt lif äta sig mätta på gräddbakel- portar bakom sig.

 

ser. Här uppdagas det att 20-francsen är falsk. Ingen tror tras- - En mera rörande, spännande och af ett par barn bättre
vargens uppgift att han fått slanten, utan hamnar han i finkan, inspelad bild har aldrig tillförene utgått ur någon kinematogra-
där han får bli tills han bekänner hvem falskmyntaren är. fisk atelier.
ll AFDELNINGEN:
EXPRESS! Slagnummer från American Biograf! EXPRESS!
3-  Om Välfvallen
eller

 

Anal-kistan och fabriksägaraln.

Dawson är en låg natur och drinkare. Hans stackars smyger han sig till sofrummet. Här ser han direktören sittai
hustru får nästan med våld förmå honom att gå till sitt arbete. en stol, alldeles förtviflad, medan hans dotter ligger hopplöst
Förmannen klagar på honom för att han ständigt kommer för sjuk i sängen. Trots alla sina pengar, kan han ej få sin dotter
sent, och gräl uppstår. Direktören kommer med några af sina frisk. Här är lägligt tillfälle till hämnd. l detsamma reser sig
vänner för att visa dem fabriken och vänder sig med några vän- den- lilla flickan och kryper till fadern för att trösta honom.
liga ord till arbetaren. Men denne, som hatar välklädda män- Arbetaren låter revolvern sjunka och betraktar fadern och dot-
niskor, slår honom till tack för hans vänlighet. Han blir af- tern, och plötsligt blir det klart för honom. att guldet icke alltid
skedad.. Nästa dag beveker honom hans hustru att gå till verk- är lyckligt för människan. .Direktören ser tillfälligtvis upp och
staden för att ånyo söka arbete. Men han blir afvisad. Han upptäcker arbetaren, men han ser på hans ansiktsuttryck att en
drifver sedan omkring på gatorna, och en gång, då han är druc- inre förändring genomgår honom. Han reser sig upp och går.
ken, uppsöker han direktören i hans privatbostad för att härn- fram till arbetaren, fattar hans hand och lofvar honom ar-
nas. Han kommer osedd in i villan, och med revolvern i hand bete. -

4- Akta sej. för vargen!
En glad skämtbild. --
in ltror-:LNlNoraixhl

5- :Dukes död i ifagoma.

lEneas och drottning Didos vackra kärlekssagal

Den frejdade hjälten fEneas har förlist på kusten af Afrika  jarba, konung af Numien, sänder vid samma tid ett gif-
och blir jämte sina män tillfångatagen af amazonerna från Kar- termålsanbud till Dido, som dock afslår detsamma. Sändebudet
thago, dit fångarne föras och ställas inför stadens drottning, hotar af denna anledning med krig och inom kort belägrar den
den sköna Dido. IEneas talar med värme för sin och sina mäns försmådde konungen Karthago. Han-s angrepp värja sig dock
sak inför drottningen, som gripes af den ståtlige mannens ord amazonerna manligt emot.
och uppträdande, gifvande order om fångarnes frigifvande. Trött har .ÅEneas slumrat in, då i drömmen hans fader vi-

Dido förälskar sig häftigt i ÄEneas, och vid en lysande sar sig och befaller honom att lämna Karthago hvilket lEneas
fäst, som hon gifver till hans ära, tillstår hon sin kärlek för honom. äfven gör. Dido som snart upptäcker sin älskades flykt, får då

Men lEneas äfventyrsälskande män gilla icke det dådlösa hon hinner stranden, endast se ett segel i fjärran. Förtviflad
lifvet i Karthago, utan längta ut till nya strider och kämpabrag- låtervänder hon till sitt palats, som hon låter sticka i brand, då
der. De lyckas öfvertala sin anförare att följa sig för att bygga hennes upproriska folk stormar det. Själf omkommer drottning
ett nytt fartyg för återfärden öfver hafvet. Men Dido, som blir Dido i lågorna.

underrättad om planen, smyger sig ned till stranden och lyckas I .
genom sina kärleksord få sin älskare att vända åter till henne. . Ett storslaget: tidstroget drama-

lV AFDELNINGEN:

Öllor ooh Stinas Linköpinoshosiilr.

Ingen får försumma se de nya synnerligen komiska scenerna, bl. a.:

Per och Stina akaautomobil.

OBS." Visas endast t. o. m. söndag.

7- En utflykt i Berner-Alperna. 18- Herr Lechat är rädd för

Det är underbart vackra scenerierlfrån fjordar och fjäll,
som lupprullas. Än medfölja vi den snabbt framrusande turist- 
ångaren, än färdas vi fram på deslingrande landsvägarna, än
åter stå vi uppe på sätern bland wkossornaw. Öfver allt sol, i
ljus och storslagen natur, som förklarar turistens entusiastiska oskyldig flirt med jungfru"-

beundran. Stormande muntert!
Stämningsbilder af rang.

 

 

Rysliga följder uppkomna på grund af en liten

 

 

 

 

 

 

nunnnnnnnnnnnnnnnu PROGRAM 5 ÖRE. - nnnnunununnnnnnnun

FÖRESTÄLLNINGAR: Hvardagar kl. 6, 7,30 o. 9 e. m. Sön.- o. Helgd. Matiné kl. 2 o. 3,30
e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

I

I

I

I

" " " . Läktaren och lista plats 50 2:dra plats 35 3:dje plats 25 öre. I
 Barn under 12 år n a, n 35,, n u I n n 15 n I
OBSJ Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre. g

I
I

OBSJ Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.
II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

 

Linköping 1911. Ostgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain