#5780: Elektro

Wassfm Fara

1-1 sin

 

 

 

 g
j,

 

 

  

 

 

 

 

www

 

 

 

 .Enköpings
Etetttto-

:26 REPSLAGAREGATAN 26 4z

NYTT PROGRAM HVARJE
MÅNDAG OCH TORSDAG

0- - -- ."- ."- -f- --.. .u
-." ".- ".- "l "H . r - . . .

ale alc- ale

 

fbtogta

WWW -

 

 

 

ä

meä w

 

 

 

 

f -Xstffllåfllåållåtållåällåfllåfllåållåållåållällämef

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM i

 

Fr. 0. m. Måndagen den 27 Febr. t. 0. m. Onsdagen den l Mars 1911;

MUSIK:

af Direktör C. MEGGERLE och Fru G. HJORTH.

l AFDELNINGEN:

L MOSKWPL.

Bilder från en världshistorlsk stad.

Moskwa är hvadstorleken beträffas den tolfte i ordningen
af världens städer och var som bekant fordom hufvudstadi
ryska riket, käjsarnas kröningsstad och före Petersburgs anlägg-
- ning (1703) deras enda residensstad. Folkmängdssiffran upp-
skattas f. n. till 1,350,000, understiga1 de Petersburg med ett par
hundra tusental,

Våra bilder föra oss omkring i stadens olika delar, hvar-
vid vi fä tillfälle göra bekantskap med de mest sevärda platser-
na. Särskildt stadsdelen Kremlj är af stort intresse, där templens
lökformiga kupoler tilldraga sig uppmärksamheten på långt håll.

Moskwa har drabbats af ett flertal allmänna olyckor, sär-
skildt omfattande eldsvådor. Den sista större olyckan daterar
sig till 1812, dä fransmännen under en tid besatte Kremlj och
därunder stack staden i brand.

Millionstaden i hjärtat af Ryssland.

.oil-em år

ITELEGRA-MI! DAGSBILD

För sportens vänner.

2" Autumnlliltätlingen

Göteborg- Stockholm..

Prins Vilhelm som bilist.

Med stort intresse har följts automobiltäflan mellan Göte-
borg och Stockholm och i hvilken bl. a. härtigen af Söderman-
land deltog. Vi äro i tillfälle att visa starterna från Lorensberg.
Den sista startaren som synes ä bilden är prins Vilhelm. Vidare
ser man när de täflande bilerna jaga landsvägen fram utanför
Mölndal och slutligen åter-gifter filmen de tätlaudes passerande
af Borås. t "

 

 

Briljanta bilder som alla måste se.

ll AFDELNINGEN:

i öknen.

Förvildad i Sudan.

Kapten Drake och löjtnant Wells, officerare i Brittiska
armén, få plötsligt meddelande om att de blifvit kommenderade
till tjänstgöring i Sudan. De unga, ståtliga männen äro rivaler
om öfverstens dotters hand. Kapten Drake blir dock den lyck-
lige, och med hämnd i hjärtat ser löjtnanten sin kamrats lycka.

Förberedelserna till färden ske höfligt, afskedet äger rum
och de två soldaterna med sin eskort befinna sig snart ute i
öknen, där sanden ligger fotsdjup och gör framkomsten ytterst
tung och besvärlig. Vid en oas göres halt och Linder uppehållet
här kommer ett uppträde till stånd mellan de unga krigarne,
hvarvid. kapten Drake sårad faller till marken för rivalens hand.
Genom förräderi från vägvisarens sida blir lägret kort efteråt
anfallet af en vild karavanstam, som nedgör eskortcn och tager
löjtnant Wells till fånga. Denne lyckas senare att fly och an-
länder i siuom tid tillbaka till generalens hufvndkvarter, därhan
meddelar sin kaptens död och framlämnar hans svärd.

 

Kapten Drake är emellertid icke död, utan kommer efter
arabernas öfvcrfall åter till sans, men ensam som han är i den
öde öknen förirrar han sig och vet snart icke hvar han är hemma.

Fem år ha förgått. Den förr så ståtlige kaptenen har un-
der sitt ensamma ökenlif förvildats och förslöats. En soldat-
karavan påträffar af eu händelse den stackars mannen och till-
fångatager honom Aefter en vild jakt. De finna att han är en
hvit man liksom de själfva, men hvem ärhan? Eusoldatknapp,
som hittas bland hans trasor, upplyser om, att han måste ha
varit soldat.

l så fall, skall han igenkänna sin gamla kära flagga? Det
rycker till i hans ansikte, han är en af dem, han är brittisk
officer. Fyra veckor senare är karavanen i Kartum, där kapten
Drakes äterfinnande offentliggöres Löjtnant Wells förräderi
kommer i dagen och hans tillämnade förlofning med generalens
dotter "går om intet. Kapten Drake uppträder på platsen i tid
att afslöja sin rivals usla handlingssätt.

 

Ett spännande soldatdrama, inspelat på ökensanden.

l-ll ÅFDELNINGEN:

Fårglagd

I!

konstfilm.

mumies roman.

Drömmen tillbaka till Faraos dagar.
(Efter Theophile .G-autiers berömda roman.)

UPPTRÄDANDE:

Miss California . . . . . . . . . . . . . . . ..
Hr Paul Franck . . . . . . . . . . . . . . ..
Hr Joubé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

En rik engelsman, lord Evendale, som bland staden The-
bis ruiner päträffat en underbart väl bibehållen kvinnlig mumie.
fördjupar sig till den grad i betraktandet af densamma, att han
liksom i en dröm tycker sig se den sköna egyptiskan lifslefvande
framför sig. Själf tycker han sig vara skalden Poäri. Huru som
helst förälskar han sig vansinnigt i den af hans hjärna skapade
drömbilden. Den sköna egyptiskan hette i lifstiden Tahoser.
Hon har pä grund af sin skönhet blifvit kallad till Faraos hot.
Tjusad af hennes behag vill denne behålla henne i sitt palats.
Men den sköna Tahoser flyr för att söka återfinna Poéri, utan
hvars kärlek hon ej kan lefva. Emellertid förråder Moses, israe-
liternas lagstiftare, för Farao den skönas tillflyktsort, i gengäld
hvarför han erhåller löfte om Israels befrielse ur träldomen.

Farao, som ej kan trösta sig efter Tahosers flykt, beslutar
Sig för att göra henne till drottning af Egypten och sänder henne

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .. Mumen
. . . . . . . . . . . . . . . . .. Lord Evendale
. . . . . . . . . . . . . . . .. Farao

som ett tecken på kunglig rang och värdighet en gyllene lotus-
blomma.r Alltjäint drömmande ser lord Evendale Tahoser ryckas
ur sina armar.

Farao dukar under af ett fälttågs ansträngningar och Ta-
hoser blir drottning öfver Egypten. Men hon kan ej glömma
skalden Poéri och dör af sinnesrörelsen, då hon återser honom.

l detta ögonblick upphör lord Evendales dröm, men han
bevarar minnet däraf och beslutar att göra slut på en tillvaro,
som hädanefter förefaller honom odräglig. Då får han besök
af en gammal vän till hans familj, lord Gover, som i sällskap
har sin dotter Ellen, hvilken är en lofvande afbild af den sköna
Tahoser.

Ofverraskad och intagen af Ellens skönhet, glömmer lord
Evendale sin dröms Tahoser och gifter sig med den unga en-
gelskan. "

 

Ett storslaget och tidstroget drama, utfört .af framstående sceniska förmågor.

5.

När man "passerar linien".

Sjölif under ekvatorn.

Alla känna de sedvänjor och upptåg, som förekomma om-
bord på ett fartyg, när detta passerar tlinienk, d. v. s. ekvatorn.
Neptunus själf med sin treudd tronariall sin härlighet på däcket,
tillseende att. de stackars syndare, som nu för första gången
passera linien, bli vederbörligen behandlade. Det är ingen sär-
deles mild behandling de mäste underkasta sig, såsom framgår

 f i: Sällsynt sevärdhet.
IV AFDELNINGEN: Y

6- garijolkel.

Negerstam i egyptiska Sudan. Z

Kinematografien gör för hvarje dag allt större landvinnin-
gar. Nu har en af denna konsts experter trängt in i Central-
Afrikas innersta delar. hvadan vi äro i tillfälle att visa omväx-
lande scener från en af Barifolkets byar. Barifolket besitter en
viss grad af bildning, samt idkar jordbruk, boskapsskötsel, fiske
och jakt. Männen gå mästadels nakna, liksom de ogifta kvin-
norna; de gifta kvinnorna bära .ett getskinn öfver gördeln. Bland
filmens taflor må nämnas en kuriös vagga och en lika egendom-
lig förvaringsbod, barnen vaktade boskapen, tillverkning af gry-
tor, whähetv, en oaptitlig rätt, samt en synnerligen komisk bild,
där stammens höfding och hans gemäl utstyrt sig enligt euro-
peiskt mode för att taga emot en vetenskaplig expedition. Höf-
dingen är klädd i cylinderhatt och damunderkjol samt gemålen
i stor hatt med plym och f- en näsdukl.

Intressanta "folkbilder".

 

af den ypperli-ga framställning af en dylik :tdöpelseaktw vi här
äro i tillfälle att visa. Och det intressanta i dessa bilder för-
minskas ingalunda därigenom, att de järnväl upptag-a en del
egendomliga lekar af de negrer som tillhöra besättningen och
som till sist bli mera grundligt än för dem själfva behagligt
fullfjädrade.

tigtaanälsoam
isstag pà person

eller .
Rammelbuljong och mässingsoppa
Y i egen matsal.
Högkomisk fars i flera akter.

åätläiäiimläii

 

 

 

 

Linköping 1911.

Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain