#5779: Elektro

.I

 
 
 
 

 

 

 

ole ole ole

 

 

 

 

 

 

 

Linköpings 
Qi ektt o -

== 26 REPSLAGAREGATAN 26 =

I NYTT PROGRAM HVARJE
i MANDAG OCH TORSDAG

-- -o- --- -s . s s u . s s
I -----.- -.- -- -- --
. s . . s s n . u u

 

 

 

:inom

 

   

 

 

 

 

 

 

 

NecasllåtIl!!Häll!!Ilåtllåillfåållåéllä!llåillääosvvwp

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

        

 

 

Fr. o. m. Torsdagen den 2 t. o. m. Söndagen den 5 Mars 1911.

Musik: af Direktör c. MEGGERLE och rm o. HJORTH.
l AFDELNINGEN:

lSommarens glädje. I

Hos en svensk skollofskoloni.
Ljusa sommarbilder från Åhus skollofskoloni
sommaren 1910.

Speciellt upptagen serie för Elektro-Biografen.
Utomordentligt intressant.

1. Ähus skollofskoloni. 2. l sömnens armar. 3. Klockan
7 på morgonen: Tuppen har galit. 4. Morgontoalett idet fria.

5.--Flaggan i topp. 6. Pojkarnas morgonhad. 7. Kaffetåren den
basta är. 8. Flickorna i dans. 9. Vägornas vildinnor. 10. Ge-
mensam middag. 11. Lekar och nöjen. 12. Bref från far och
mor. 13. En festdag i skogen. 14. aLefve somm arena.

12" fot-ru Settings ost.

En bedröflig historia om hvad stark ostlukt kan åstad-
komma i ett hem.

En af de gladaste bilder som kan få ses. 4

ll AFDELNINGEN:

i Ett ögonblicks förvillelse.

.Dramatisk scen af Beissier.
UPPTRÄPDANDE;

Den äkta mannen .................. ..

   

André de Marly...
Hustrun......... .

Barnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

I Leon Lamberts hem råder stor fattigdom. Hans lilla
tjänstemannalön räcker ej till det nödvändigaste, och hans vackra
hustru Jeanne arbetar visserligen för en syatelier, men förtjänsten
är ringa. Stämningen i hemmet är under sådana förhållanden
tryckt och enformig; enda solstrålen är makarnes lilla dotter Maria.

En -dag då Jeanne aflemnat ett arbete i atelieren obser-
veras hon af en rik lefveman, André de Marly, som följer efter
henne och söker vinna hennes bevågenhet. Jeanne känner sig
smickrad af den elegante herrns uppmärksamhet och anser sig
ej göra något illa genom att mottaga en violbukett och envbiljett
af kurtisören.

Spännande drama.

.............. .. lee Didier.
.............. .. Lilla Maria 1From-et.

.............. .. Mr Karlmos.

,, Tréville.

Olyckligtvis upptäcker mannen vid hennes hemkomst bref-
vet, och ehuru dettas innehåll bestyrker hustruns trohet, jagar
han henne ur huset. Hemlös och gripen af grämelse öfver
mannens handlingssätt beger sig den olyckliga kvinnan ner till
de Marly. När lilla Maria kommer hem från skolan, finner hon
att modern är borta. Hon blir otröstlig, och slutligen tager
mannen henne med sig ut för att söka efter modern. De bege
sig till Marlys hem, och här återförenas efter en häftig scen
man, hustru och dotter, medan tillbedjaren med filosofisk lugn
begrundar sitt misslyckade eröfringsförsök.

lll AFDELNINGEN:
Bilder från vilda Västern.

4.

En strid mellan cowboys

F eller -V

Hykomlingens triumf. ,

Ett röfvareband huserar där ute i Västern och har bl. af

stulit hästar från nybyggarne i Skogshemmet. Man lefver i stän-
dig fruktan för röfvarne, och för att göra sluthärpå lofvar ny-
byggets pärla, den fagra Annie, hjärta och hand åt den som kan
tillfångataga bandets anförare. Samtidigt utfärdades en kontant
belöning af 500 kr. Nybyggets unge män bege sig omedelbart
ut på jakt efter röfvarhöfdingen, men det dröjer ej synnerligen
länge .innan de låta locka sig i ett bakhåll, bli afväpnade och
skymfligen återsända hem.

Emellertid har en ung predikant anländt till nybygget.
Han tjusas af den vackra Annie och beslutar att äfven han söka

 

 

 

vinna priset. Någon häst finnes ej, utan han beger sig af på
en istadig äsna. .. t i

Efter växlande äfventyr råkar predikanten slutligen falla så
att säga midt i röfvarekulan. Han försöker omvända de vilda
männen, men dessa blott begabb-a den till synes menlöse and-
lige. Men plötsligt förändras situationen. Pastorn lyckas få
tag i de vapen, som de npprymda stråtröfvarne lagt ifrån sig,
tvingar därpå med pistolen i hand en af dem att bakbinda de
öfriga, hvarpå han drifver hela skaran framför sig till Skogs-
hemmet, där han mottages med allmän beundran och glädje
samt mottager den utlofvade belöningen.

Spännande Vildmarks-roman.

5" åkvilibristtruppen JIes SDaoli.

Öfverlägsna prestationer.

lV AFDELNINGEN:

6- Tyska kronprinsen på4 världsresa.

Med pansarkolossen "Gneisenau". ,

7"1:7iioliinrtjàr på vi

 

 

I eller .-

djusrjga (Jocke med Eiliarn ocli scEanga aeudde, med väcliar-

dinäan på åironjaingsmanöver.
Stort utstyrselstycke i många afdelningar med kolingskadrilja boston,

maskerad och annat trefligt.
Handlingen utspelas vid Linköpings hamn,Å i Trädgårdsföreningen och uti stadens förnämsta balsalong.

Strixy båda förnämsta medarbetare, tjusiga Jocke med
kikarn och schaviga Ludde med väckardinkan, ha för en
liten tid lämnat Albert Engströms idylliska KGrisslehamn för
en manöver till ((lilla Stockholms eller vår egen goda
stad Linköping. Huru de båda celebra männen kommo
hit är en historia för sig. Alltnog: de ha kommit. En
morgon innan ännu tuppen hunnit gala ((klockan sjua vak-
nar Jocke bland vedtrafvarne nere vid hamnen. Det går
fort att göra toilett och så måste Jocke ut på upptäcktsfärd
efter sin halfbror Ludde. Denne har funnit Morfeus i en
bastant lår bredvid ((Jupiterf) och sofver där oskuldens
ljufva sömn. Men Jocke har medel att väcka kollegan med.

Så bär det af öfver isen under järnvägsbron där
saltomortalerna.äro lätta att göra. På vägen uppåt staden
göres besök i Neumans tapet- m. m. handel, där lämpliga
mordverktyg anskaffas för de tusende nymornade ltusen-
fotingar som hota att fördärfva dagen för Jocke och Ludde.

 

 

I

 

HEIIEEIHDH

IIIDEEEEHUEIEREEEE

 

 

PROGRAM 5 ÖRE.

 

Om en stund få vi härefter se hur de båda äfven- I

tyrarne på sin manöver kommit upp till utsiktstornet ivår
härliga trädgårdsförening. Det är förenadt med kullerbyttor
och andra äfventyr, men vi hoppas att resenärerna få nog
för mödorna genom det härliga panorama som här visar
sig för deras häpna blickar. Och så... Där .göres ett
fynd. En biljett till en maskerad.

Jocke och Ludde äro handlingens propaganda trogna
och så gno de allt hvad tygen hålla till - maskeraden.
De se nog litet för naturliga ut, men de öfriga maskerad-
besökarne - idel Linköpingsungdom i charmanta dräkter
- tro dock. att de ha att göra med ett par ((utk-läddas.
Detta är särskildt fallet med den oskuldsfulle unge tambur-
majoren, som därför icke alls lägger hinder i vägen då
äfventyrarnc vid afskedet byta ut sina något luggslitna ha-
biter mot cle varma och sköna pälsverken.

 

 

 

FÖRESTÄLLNINGAR: Hvardagar kl. 6, 7,30 o. 9 e. m. Sön.- o. Helgd. Matiné kl. 2 o. 3,30

e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6,N7,3040ch 9 e. m. vanliga biljettpriser.

Läktaren och l=sta plats 50, 2:dra plats 35, 3zdje plats 25 öre.

 Barn under 12 år n

7! ) I, i! 7 i, 9, 7,

OBSJ Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
OBSJ Alla hvar-dagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

EUEEDEEEDEHIEHU

 

II BHDHBDIEIIIDDIEEIHEIIIIDDEIIDBIEIIIIEHBEDHEUIIEHEIIJIEIIIIIIIIII

Linköping 1911.

Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain