#5778: Elektro

av). . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se! QWW o - :35 K 0 gräs.

:26- REPSLAGAREGATAN 26 =

NYTT PROGRAM HVARJE
MÅNDAG ocH TORSDAG

."- -..- -l- -"- -.- -l- ..- -I- -.- -I- -.-
- . n n a u n u . . I

    

i Q), LÄR .

 

Å ål

 

 

ete-

"tth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WosuaummuanxuamHallmans-w

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM i

         
 
 

 

 

 

Fr. o. m. Måndagen den 6 t. o. m. Onsdagen den 8 Mars 1911.

Musik. af Direktör c. MEGGERLE och Fru o. HJORTH.
l AFDELNINGEN:

n tripp genom er m.

Denna förtjusande film visar oss några af de vackraste

och intressantaste partier från Tysklands hufvudstad. Vi se
några af Berlins finaste gator och torg med dess rörliga trafik.
Kejsar Wilhelms monument visas oss från alla synpunkter. Sedan
fortsätta vi till en af Berlins mest berömda parker med dess ståt-

liga alléer, till ett annat stort monument. Fontåner utkastande sina
vattenstrålar, och vackra blomsterplanteringar i förtjusande träd-

" gårdar. Till slut visar bilden .oss det gamla Berlin med dess

gammalmodiga byggnader och affärshus och många andra gamla
partier,V som i förening bilda en sammansättning af de mest in-
tagande och intressanta taflor.

Senaste Edison-nyhet!

 

 

24 Ett lyckans styibarn.

Målarens son. I

Det nygifta, unga konstnärsparet 1lefver1 i stilla lycka. Att
få ett barn är deras högsta önskan, och den lyckan beredes dem
i sinom tid. Sköterskan, som det lilla barnet anförtrotts åt,
snafvar en dag i en trappa, med det sorgliga resultatet, att den
lille för all framtid blir krympling. Moderns känslor för barnet
undergår ingen förändring, men fadern plågas af. att ständigt se
den stackars krymplingen i sin närhet. Han blir sänd till ett
aflägset gymnasium, där han lider mycken spott och spe af kam-
raterna för sina lyten. Kärlek till konsten har han dock årft
efter fadern, och han ägnar sig med ifver ät att teckna. Så kom
mer ferierna och gossen återvänder till hemmet. Här undergå
faderns känslor gentemot sonen en plötslig förvandling, när han
en dag öfverraskar gossen, sysselsatt med målning. Han ser i
honom den blifvande store konstnären och slutar honom ömt
i sina armar.

Vackert och rörande drama.

Äu AFDELNiNoEN=

Yl;-.Albfyi&oI:FU.

Påsken firas.

KONSTFILM.

3.
Charmanta natur- och folklifsbilder.
1. Den grekiska kungafamiljen på Korfu. 2.
KONSTFILM.
4.

Gripande handling.

Den unge mycket anlitade läkaren har gift sig med en
förtjusande vacker flicka, som håller mycket af sin man, men
ännu icke funnit sig till rätta i familjelifvets lugn. När därför

den :unge ståtlige grefven vid det närliggande godset kommer -

på besök och inbjuder det gifta paret till en storjakttillställning
ett par dagar senare, blir den unga fruns glädje stor, men däm-
pas genom mannens förklaring, att de icke komma att deltaga.

Dagen för jakten är inne. Läkaren har måst resa bort på
ett längre sjukbesök. Den unga frun är ensam hemma och fal-
ler för frestelsen, då grefven plötsligt uppenbarar sig och ber
henne följa med på jakten, under förklaring, att hennes man
aldrig skall få veta något därom. Snart är den vilda jakten i
full gång. b

Sjukbudet visade sig ej tarfva någon längre tid, och snart
är läkaren åter hemma, där han mötes af underrättelsen om sin
frus flykt. I vagn följer han j-aktsällskapet i spåren och upphin-

Fängslande, omväxlande.

JAKTHORN ET. i ,

Praktfufla natur- och jaktscener.

 

 

ner det utanför jakthyddan, dit damerna redan dragit sig tillbaka.
På sin fråga efter hustrun får han det svar, att hon icke är med,
och i vredesmod- slår han grefven i ansiktet.

Duell är oundviklig, men .på vägen till duellplatsen faller
grefven af hästen och skadar sig svårt. En af grefvens tjänare
finner honom på vägen och skyndar att blåsa nödsignaler, hvilka
till slut höres af doktorn och hans sekundanter som redan länge
väntat på motståndaren. I hast begifva de sig åt det håll, hvar-
ifrån signalerna ljuda och finna till sist den skadade. Vid åsy-
nen hvem denne är, utkämpar läkaren en svår kamp med sig
själf, men plikten segrar öfver vreden och han skyndar att bringa
den nödställde hjälp.

Man och hustru sammanträffa senare. Det kommer till
förklaring, som slutar med att hustrun ber sin man om förlåtelse,
och lofvar bättring för framtiden.

Storslagna jaktbilder.

lll AFDELNINGEN:r

5- Äktenskapet: nyckjutlhet.

Amerikanskt skådespel.

jack Taning står i begrepp att gifta sig med den kvinna
han älskar Ellen Browny. Då får han af sin fader uppdrag resa
till Transwaal för att reda upp en guldgrufveaffär. Ett gripande
afsked från den älskade och han anträder den långa färden.

Två år senare återvänder han till hemmet -- som han
hoppas - lyckan. Den senare uteblir dock, ty Ellen, som ej

hört något af honom, har nyligenglft sig med William Cassie.
Genom en olycka under en ridt blir jack tvungen att en tid vår-
das i Ellens nya hem, och nu flammar den gamla kärleken åter
upp. Den äkta mannen, förtviflad öfver att se hustrun allt mera
fjärma sig honom, låtsar sig vara förälskad isin kusin, den
vackra Alice, och tack vare denna list lyckas han återeröfra sin
hustrus hjärta.

6- fru Pettersson åker rullslridskur.,

Den roligaste bild som visats.

lV AFDELNINGEN:

ROJADALEN.

Från Col di Tenda tillWVentimiglia.

En underbart vacker färd med storartade naturscenerier och många prof på mänskligt snille.
Man beundrar och förvånas. .

7effekt-ngar på vjl,

eller

 

 

 

 

cåfjualjgaQ :Jodie med EiEam ocli seEamlqa .sudda med väelåar-

dinEan på seinföpingsmanöver.
Stort utstXr-selstycke i många afdelningar med kolingskadrilj, boston,

maskerad och annat treflig-t. I
Handlingen utspelas vid Linköpings hamn, i Trädgårdsföreningen och uti stadens förnämsta balsalong.

Strixy båda förnämsta medarbetare, tjusiga jocke med
kikarn och schaviga Ludde med väckardinkan, ha för en
liten tid lämnat Albert Engströms idylliska Grisslehamn för
en manöver till ((lilla Stockholms eller vår egen goda
stad Linköping. Huru de båda celebra männen kommo
hit är en historia för sig. Alltnog: de ha kommit. En
morgon innan ännu tuppen hunnit gala kklockan sjua vak-
nar jocke bland vedtrafvarne nere vid hamnen. Det går
fort att göra toilett och så måste jocke ut på upptäcktsfärd
efter sin halfbror Ludde. Denne har funnit Morfeus i en

"bastant lår bredvid kjupitera och sofver där oskuldens 1
I I ljufva sömn. Men jocke har medel att väcka kollegan med.

Så bär det af öfver isen under järnvägsbron där
saltomortalerna äro lätta att göra. På vägen uppåt staden
göres besök i Neumans tapet- m. m. handel, där lämpliga
mordverktyg kanskaffas för de tusende nymornade tusen-
fotingar som1 hota att fördärfva dagen förjjocke och Ludde.

 

 

 

 

 

PROGRAM 5 ÖRE.

Om en stund få vi härefter se hur de båda äfven-
tyrarne på sin manöver kommit upp till utsiktstornet ivår
härliga trådgårdsförening.- Det är förenadt med kullerbyttor
och andra äfventyr, men vi hoppas att resenärerna få nog
för mödorna genom det härliga panorama som här visar
sig för deras häpna blickar. Och Där göres ett
fynd. En biljett till en maskerad.

jocke och Ludde äro handlingens propaganda trogna
och så gno de allt hvad tygen hålla till - maskeraden.
De se nog litet för naturliga ut, men de öfriga maskerad-
besökarne -.- idel Linköpingsungdom i charmanta dräkter
- tro dock att de ha att göra med ett par ((utklåddaw.
Detta är särskildt fallet med den oskuldsfulle unge tambur-
majoren, som därför icke alls lägger hinder i vägen då
äfventyrarne vid afskedet byta ut sina något luggslitna ha-
biter mot de varma och sköna pälsverken.

 

 

 

FÖRESTÅLLNINGAR: Hvardagar kl. 6, 7,30 o. 9 e. m. Sön.- o. Helgd. Matiné kl. 2 o. 3,30
e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.
1 Läktaren och 1=sta plats 50, 2:dra plats 35, 3:dje plats 25 öre.

 Bgnf ljuda-.12 år ,,

OBSJ Till föreställningarna efter

7, I I! I) D fl D I,

kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.l

OBSJ Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde-för endast 10 öre.

IIIIIIIIIIIIIIIII

 

Linköping 1911. östgöiens Bomckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain