#5777: Elektro

2))4

 

 

 

 

 

 

 

 

wåinköpingsw

Eickho-

= 26 REPSLAGAREGATAN 26 =

NYTT PROGRAM i-ivARJE
MÅNDAG ocH TORSDAG

."- -.- -.- -l- -0- -t- -"- -I- .I- -I- -.-
n I . . s . I n . . u

I ))k((

s&i)),éåàåkI .

 

 

 

Qiograj

 

 

 

 

   

av ((th az

 

 

 

mellan;"Hamnariiailaiasiasiaoow

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

  

   
   

 
  

 

 

 

Fr. o. m. Torsdagen den 8 t. o. m. Söndagen den 12 Mars 1911.

MUSIK: af Direktör C. MEGGERLE .och Fru G. HJORTH.
I AFDELNINGEN: i

1lli miii liini ämiirski.

Ett spännande nummer.

Icke hvarje kvinna vågar umgås med tre väldiga lejon på
samma ogenerade sätt som den unga och därtill synnerligen
vackra - dam vi här se i lejonburen - eller rättare iöknen, ty
det är till synes i ett ökenlandskap hon uppträder, nära de be-
römda pyramiderna. Hon leker med de stora bestarna som med
kattungar, stoppar händer och hufvud i deras gap, brottas med
dem och handskas med dem på ett sätt, som sätter åskådarens
nerver på ganska hårda prof. Men djuren finna sig utan syn-
nerliga protester i sällskapet med den unga damen, och synas
till och med för henne hysa mycket vänliga känslor.

Slutligen matar hon sina imposanta vänner, och det visar
sig då att hon mycket väl förstår att sätta sigirespekt hos dessa,
när de brista i den nödiga disciplinen.

Förstklassig dressyr och prima ögonfägnad.

 

 

2"yli-litenskapets nyckjullhei.

Amerikanskt skådespel.

3"Jliluray och inndy.

Excentriska. clowns.

De båda lika öfverlägset skickliga som komiska clownerna-
ekvillibristerna Muray och Kindy äro helt visst att räkna bland
världens förnämsta artister på sitt område. De prestationer af
de båda clownerna, som vår film återgifver, äro ägnade att väcka
ej blott beundran, utan äfven häpnad.

Lika roande som intressanta nummer.

mmmmmmmssmmmm

ll AFDELNINGEN;

4-1 På klassisk mark.

Ruiner af en af forntidens Italien rikaste
handelsstäder.

Pozzuoli är forntidens Putéoli, som var en af Italiens ri-
kaste handelsstäder och af hvilket ännu betydande lämningar
kvarstå. Bland de mera märkliga ruinerna märkas sådana af en
stor amfiteater, utgräfd 1838.

Af stort intresse.

5.Nellys Landtgànl.

Ett fattigt, sjukt barns historia.

, Dick och Nelly äro ungefär jämnåriga. De bo i samma
hus i den stora stadens rökiga arbetarekvarter, dit solen sällan
eller aldrig letar sig fram. Landet är för dessa fattigmans barn
liksom en saga. Genom barnavånners försorg får Dick tillfälle

 

 

att .en tid vistas på landet i snälla människors hem. Hans för-
tjusning är naturligtvis stor, men han finner det svårt att lämna
sin lilla sjuka lekkamrat, Nelly, och tager ett ömt farväl af henne.

Så kommer han ut på landet och bereder den enkle landt-
mannen stor lädje med sina barnsliga frågor. Kor och höns
äro för den li le storstadsparfveln m cket konstiga djur. Kyck-
lingarna bli dock hans synnerliga avoriter och han önskar så
gärna, att lilla Nelly äfven kunde dela hans glädje. Han beslu-
tar sig för att i miniatyr göra en liten landtgård åt henne, och
planen gillas af den enkle landtmannen. I

Vid hemkomsten lyckas han vinna modern för sin plan,
och de bereda gemensamt öfverraskningar åt den lilla sjuklin-
gen. Hvilken glädje det blir. Den lilla glömmer sjukdom och
allt inför den oväntade synen. Tänk, värkliga små kycklingar!
Det gamla leksaksfåret blir ohjälpligen distanseradt. Men en
rägnskur kommer och förstör i grund de gjorda anordningarna,
och i bitter förtviflan sjunker barnet ned öfver rästerna.

Våt och stelfrusen finner modern sin lilla flicka såliggan-
de, och det visar sig, att sjukdomen genom denna händelse ta-
ger en vändning tlll det värre. Den lilla får skiljas från sitt
glädjefattiga lif och gå till ett annat, där sol aldrig skall saknas.
Dick lägger i djup sorg en blomma på hennes kalla bröst.

Gripande bild ur storstadslifvets skuggsidor.

.-iiiAEDeLNiNGENL  c

sssssesässasssss

6- ett bloöigi uppror i Inöien.

Dramatiskt liffulla och medryckande scener. En hel garnisons underbara räddning.

Det är, som bekant, endast med stor möda som den eng-
elska regeringen genom sina trupper kan hålla infödingarna i
Indien - här sepoyerna - i schack. Dessa anse engelsmoan-
nen som förtryckare och begagna hvarje tillfälle att genom vald-
samma anfall söka skaka oket af sig. Här upprullas nu för våra
ögon händelseförloppet af ett sådant uppror, som säkert skulle slutat
mycket olyckligt för engelsmännen, om e] sepoyens hustru ingripit.

Allra först föras vi in i en af sepoyernas hyddor där hust-
run gråter i förtviflad oro öfver sitt sjuka barn. Mannen vagrar
att hämta den engelske militärläkaren, fxörblindadaf hat till. ut-
ländingarna, och hustrun måste till sist ofverge s1tt barnsvsjuk-
bädd. för att själf skaffa hjälp. Att börja med vägrar läkareneatt
följa kvinnan och vill inskränka sig till en ordinatipn paumafa,
men hans hjärtegoda fru vädjar till deras egna sma M. lakaren
skyndar bort och kommer tids nog att rädda barnet.

En sällsynt skarp

 

 

Omedelbart därpå bryter upproret ut. Första angreppet
göres på läkarens hus, som nu är beröfvadt sin försvarare, och
hans familj skulle säkert blifvit infödingarnas offer, om ej sepoy-
ens hustru i tid gifvit varning och fört de hotade i säkerhet.
Efter en spännande och lifsfarlig flykt lyckas den modiga kvin-
nan återföra läkaren till hans fru och barn, hvarpå kosan ställes

till fortet, inom hvars pallisader de flyende hinna i sista ögon- .

blicket, ty strax därefter rikta infödingarna ett ursinnigt angrepp
på befästningarna. Situationen blir alltmer kritisk för engelsmän-
nen, och man väntar att när som helst se fortet falla i angri-
parnes händer. Då uppträder ånyo Sepoyens hustru som en
räddande ängel. Med fenomenal vighet och beundransvärdt
mod lyckas hon osedd komma bort och skaffa undsättning af
ett regemente skottar, hvilka nu falla infödingarna i ryggen och
drifva dem på flykten. Garnisonen är räddad.

och vacker film!

sasasasasasasasa

lV AFDELNINGEN:

7"Det andra skottet.

En duell med fruktansvärda konsekvenser.

Under en parforcejakt sammanträffar löjtnanten haron de
Chamoneux och vicomte La Tour. De upptäcka af en händelse,
att samma kvinna är föremål för deras kärlek, och det-visar
sig snart, att den unga damen ifråga föredrager baronen. Vicom-
ten, som osedd blir vittne till de båda älskandes rendezvous,
svär att hämnas på sin lyckligare rival; under en bal .kommer
det till ett uppträde mellan de båda herrarna och ufoljden blir
en utmaning på duell. Tid, plats och vapen bestammas, 0th
duellen äger rum morgonen därpå i en skogsdunge utanfor
staden.

Duellanterna växla hvardera ett skott - bom. Så skjuter
löjtnanten och lyckas träffa vicomtens höga h-att. Nu ar det
den senares tur, han höjer sin revolver, men sankoer den igen,
förtretad öfver baronens lugna uppsyn, där han star och roker
cigarett framför den laddade revolverns mynning. (Jag vantar
med mitt skotta, säger han, atills baronen rökt slut pa sin ci-
garettv. (iGodtv. replikerar officeren, det andra skottet tillhor er
hur och när ni behagar). De båda herrarna skiljas. I

Under ett spelparti någon tid senare förlorar löjtnanten
allt hvad han äger och uppmanar då vicomten att använda sitt

 

 

 

 

 

PROGRAM 5 ÖRE.

andra skott. Eljest skjuter han sig själf en kula för pannan.
((Neji, svarade vicomten, sert lif tillhör mig och jag föredrager
att vänta med det andra skottetm

Tre år senare finna vi löjtnanten som lycklig familjefader
och då infinner sig vicomten för att tillfullo utkräfva sin hämnd.
Den infernaliske planen lyckas - nu röker inte längre den modige
officeren cigaretter framför revolvermynningen, han börjar gripas
af en fruktansvärd ångest för sin hustrus och sina barns öde.
Ett skott kallar in baronens unga maka; en gripande scen följer,
då hon kastar sig till vicomtens fötter, anropande denne om sin
rnakes lif. Skälfvande af rädsla döljer baronen ansiktet i sina
händer. Vicomten sänker sitt vapen. rNi darrade för mitt skott),
säger han, soch därmed förklarar jag mig tillfredsställdw.

Spännande och kraftfull från börjanv till slut.

8" :Petter som amma.

, Komisk scen af Prince.

En dråplighistoria om huru mister Petter rå-
kade illa ut, när han gaf sig ut på förbjuden
kärlekstig.

Ett skrattnummer af hög klass.

 

 

 

FÖRESTÄLLNINGAR: Hvardagar kl. 6, 7,30 0. 9 e. m. Sön.- o. Helgd. Matiné kl. 2 o. 3,30
-e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.
B" " t " . I Läktaren och lista plats 50, 2:dra plats 35, 3zdje plats 25 öre.
me  Barn under 12 år ,, l

I, I al N i I, D  i,

OBSJ Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.-

OBSJ

Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII-II

 

 

Linköping wii. Östgöiens Boku-queri. i

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain