#5776: Elektro

Linköptngs ert-.e

Etektro-

= 26 RePlsLAGAREGATAN 26.;-

err PROGRAM HvARjE
MÅNDAG ocH TORSDAG "

-I- -"- ...- -0- -I- -.- -0- -"- -I- -..i -I-
a . I . . . . - - . .

 

 

 

:Biogra

 

 

 

 

 

 

 

AACQOOFIIåFIlåtfllåillåiIlåtillåfIlåéllåiällåållåillråkosavx-

 

 

 

 

 

 

 

PR OGRAM

 

 

 

 

Fr. o. m. Måndagen den 13 t. o. m. Onsdagen den 15 Mars 1911.

MUSIK:

af Direktör c. MEGGERLE Och Fru G. HJORTH.

.l AFDELNINGEN:

Lange Volga.
En mycket intressant färd uppför floden

Volga till den gamla kejsarhufvud-
stadeny Moskwa.

21 Petter firar sin julafton.

En friluftsfäst med vefterspel.

Petter är ungkarl af öfvertygelse, men vill dock äfven han
ha roligt på julafton. Han bjuder därför till en villa, som han
finner lämplig, ett antal bekanta, man slår läger på taket, mat,
dryck och - julgran skaffar man sig genom skorstenen, och så
börjar kalaset, hvilket dock får en brådstörtad afslutning. Mera
tala vi ej om på förhand.

kw Tokrolig tillställning.

u AFDELNINGEN;

I" .Amerikansk konstjilm. -i

 

 

3

[ pF röken Årybigga.

I Briljant spelad kärlekshistora.
Fröken Arbigga är ett riktigt naturbarn, sin mosters förtviflan. Och då den förnäme godsägaren, fängslad

af hennes skönhet, gör henne till sin maka, blir det synbarligen ej bättre.

Ideligen försyndar hon sig mot etiketten,

och uttråkad på allt ger hon sig till slut ut på en utflykt med mannens brorson.
Men rendez-vouset aflöper högst illa för denne, och botad för sitt egensinne återvinnes hon till sin man,

som så gärna tillgifver henne.

4.

En modig lejontämjerska.

Ett spännande nummer.
lcke hvarje kvinna vågar umgås med tre väldiga lejon på II nerver på ganska hårda prof. Men djuren finna sig utan syn-

samma ogenerade sätt som den unga och därtill synnerligen
vackra - dam vi här se i lejonburen - eller rättare iöknen, ty
det är till synes i ett ökenlandskap hon uppträder, nära de be-
römda pyramiderna. Hon leker med de stora bestarna som med
kattungar, stoppar händer och hufvud 1i deras gap, brottas med
dem och handskas med dem på ett sätt, som sätter åskådarens

nerliga protester i sällskapet med den lunga damen, och synas
till och med för henne hysa mycket vänliga känslor.

Slutligen matar hon sina imposanta vänner, och det visar
sig då att hon mycket väl förstår att sätta sigi respekt hos dessa,
när de brista i den nödiga disciplinen.

Förstklassig dressyr och prima ögonfägnad.

 , lll VAFlylliLwlflINGEN:l 1 X ,  I!
. . .

Napoleons kurlr.
Episod från den store kejsarens tåg från Elba till. Paris.

. Keisar Napoleon lämnar Elba med sina 600 grenadierer H gossen bli placerad i en korg på en äsnerygg och slipper sålun-

för att återeröfra sin krona, som hans förenade fiender beröfvat

i honom. Han har hunnit utanför Grenoble och måste taga denna
lstad innan han kan komma vidare. Befälet i staden föres af en
hans trogne anhängare, öfverste Labedogere, och det gäller att
få ett bud till honom. En soldat förkläder sig och beger sig
åstad, men lyckas ej komma förbi militärvakten vid porten.
Konungen har nämligen befallt, att mgen främmande får släppas
in i Grenoble.

Värden i det hus, där Napoleon bor, märker den dyrkade
gästens nedslagenhet och erbjuder sig att bringa skrifvelsen till
Labedogere. Käjsaren mottager hans anbud, och medtagande
sin unge son beger sig värden åstad. Genom list lyckas nu

da in i staden, men en af vakterna stöter på skämt sin bajonett
i korgen, så att gossen får ett svårt sår i armen.

Han ger dock ej ett ljud ifrån sig, utan väntar tåligt tills
han får tillfälle att osedd lämna sitt gömstàlle, då han skyndar
att öfverlämna den viktiga skrifvelsen i Labedogeres händer.
Sedan den lille kurirens sär förbundits, underrättar öfversten sitt
regemente om att käjsaren befinner sig i närheten, och snart se
vi regementet med öfversten i téten och gossen som vägvisare
sk nda att möta Napoleon, som trupperna hälsa .med ropet:
(f, ed med kungen! Lefve kejsarenb)

Slutligen fäster Napoleon med egen hand Hederslegionens
kors på den lille hjältens bröst.

Spännande historiskt skådespel.

IV AFDELNINGEN:

6" i MORMORS JUL.-

När längtan efter barnbarnet blef för stark.

Den gamla furstliga damen testamenterar vid sitt barnbarn
jacques födelse allt hvad hon äger till den lille nyfödde världs-
medborgaren. De unga föräldrames tacksamhet och glädje är
naturligtvis stor, ty furstinnan äger en betydande förmögenhet.

Fem år förflyta. jacques harI växt upp till en vacker och
hurtig gosse, som är mormors allt i allo. När den gamla da-
men vid sina besök därför upptäcker att modern icke ägnar sitt
barn nog tillgifvenhet, utan ofta hårdhet, tager hon resolut sitt
parti och bryter med sina anhöriga.

Den lille jacques insjuknar - till stor del af längtan efter
mormor f- och föräldrarne blicka med förtviflan på sitt sjuka
barn. Modern inser först-vid sjuksängen huru kär hennes gosse
är henne och allas hans önskningar och infall utföras utan pro-
test. Lille jacques, som på julafton fått ett par näpna små
kängor, tvin ar t. ex. mor och far och sköterskan att taga af sig
på fötterna ör att ha nöjet se den långa raden af skodon.

 

 

På julaftonskvällen, då alla samlas till fäst, sitter den gamla
mormodern ensam i sin våning med sina minnen. Tankarna gä
stundligen till hennes älsklingsbarn, som hon, trots misshällighet
med föräldrarne, ännu sända lmånga och roande julklappar.

När den gamle vännen, som skall afhämta julklappspake-
terna, kommer, tränger längtan att, om ock blott för ett ögon-
blick, få återse barnet våldsamt på, och under intryck af denna
sin längtan följer hon med samtidigt som julklappsbäraren.

I sin lilla säng ligger jacques, drömmande om julen och
all dess härlighet. Mormodern sätter sig tyst vid bädden, och
då gossen efter 1en stund vaknar, sluter han med ett jubelskri
sin kära gamla mormor i famn. Nu är sjukdomen glömd, och
då föräldrarna sedermera inträda med julklappar till sin gosse,
möter dem en vacker tafla.

Försoning kommer till stånd, och lille jacques får hädan-
efter ständigt vara i sin mormors närhet. -

, Ett Vackert drama ur ett barns lif.

 i otgckug kar-lek

f eller
Lurade på konfekten.
En oerhördt muntrande och skoifrisk episod ur två unga mäns lif.

 

 

 

PROGRAM 5 ÖRE.
FöREsTÄLLNINGAR; Hvardagar kl. 6, 1,30 0. 9 e. m. sön.- 0. Helga. Marine kr. 2 0. 3,30
e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser. .

P" " " I Läktaren och lista plats 50 2zdra plats 35 3:dje plats 25 öre.
 Barn under 12 år n I , ,

OBSJ Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
OBSJ Alla hvardagar1 kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.
II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

 

7, i I! 71 7 I) 9,  99

 

Linköping 1911. Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain