#5774: Elektro

ale. ale sic-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinköpings
Elektro-

26 REPSLAGAREGATAN 26

NYTT PROGRAM HVARJE
I MÅNDAG OCH TORSDAG

- - ..-- .-- --- ...I -.- . , .

V Ill

 
  
 
 
 

 

 

 

ale-:teste-

 

 

Såiogtaj

 

 

 

 

 

 

 

 

-fweliarnaualiauailaiiallmänna-Ds-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr. o. m. Torsdagen den 2 t. o.

PR 0 GRAM

 

 

 

 

m. Söndagen den 5 Febr. 1911.

 

 

MUSIK: af Direktör C. MEGGERLE och fru GQHJORTH: (På grund af programmets längd utgår

mellanaktsmusiken).

l AFDELNINGEN:

mig ll mä Il mig

1- lie berömda vailenlallen vid Kiimmel
imm

Underbart vackra naturscenerier från ett af världens mest
storslagna vattenfall. Bilden visar fallets alla tre afdeiningar
det ofre med en fallhöjd af ej mindre än 380 meter. ,

Storslaget!

 

 

 

 

mm Il mig? ll mm

 Kainsmärket.

Under förklädnad och antaget namn skaffa " " I -
ttàlååre och hanstll systleri tillfträde till en adelsmans sdàtfndåfvgl:
vare sin upraga e örställ " " ," ",
dennessränskap Och förtroende. ningskonst, llyckas tillvinna sig
n i Iottsher-n, som ej ägnar en tanke ät illdåd " i -
snarjd i den intelligenta damens garn. Äfventyrårgili :lägga
sin kri-r for hans .unga dotter, dock ej med odelad framgång
-Honn ar hemligt forlofvad med en ung adelsman, med hvilken
irikra-ktaren som rival rakar i konflikt. Det går dock slutligen
daihan, att forlofnmgen slas upp. I sin förtviflan utmanar den
forsmadde rivalen pa duell, hvilken slutar med att äfvent raren
faller får motstandarens klinga. y
"ä Iden dödes skiilderblad finns ett akainsmärker H
hade .nämligen vjd aftjänandet af ett straff blifvit brännmlärkt aalf
myndigheterna sasom fruktansvärd bandit. Genom detta blir den
loistiga kuppen rojrd och äfventyrerskan körd på porten. Hon
angrar bittert att ej ha gjort battre bruk af slottsherrns tillgifvenhet.

ll AFDELNINGEN:

 KINEMACOLOR. W

URBAN-SMITHS PATENT.

(Kinematografi i naturens färger) är

3" Smekmånadens äfven-tyrQ

-eller-

Den förlorade och återfunna vigselringen.

Efter den högtidliga vigselceremonien skall det unga paret naturligtvis ut på en bröllopsresa. De komma
Under det att-de en vacker dag sitta i båten väntande på napp-
l samma ögonblick borjar ett häftigt ryckande i mannens inetizef och han

då till en badort och förlusta sig bl a. med fiske.
tappar den unga frun sin vigselring i sjön.

drar upp en präktig fisk som herrskapet med all möda kunna hålla kvar icbåten.
stolta paret omkring bland badgästerna med sin fisk loch hamna till .slutypa restaurangen för att få litet inombords.
Som af de öfriga gästernas miner synes gör dock fisken icke nagot angenamt intryck på deras luktorgan. lMen hofmästaren

tillkallas och fisken får vandra till köksdepartementet för att "an-rättas. Den ligger ej så lång tid härefter på det unga
Döm om deras gladje da de i fisken finna den för alltid förlorade ansedda .

parets bord för att högtidligen afsmakas.
vigselringen.

ät

ståtar-r "vw

läm
WEB

M

Några medlemmar af en indianstam bege sig till nybyg-
garebyn på andra sidan territorialgränsen för att göra uppköp.
Bl. a. passera de förbi ett hus, bebodt af en ung nybyggare som
nyss till sin glada öfverraskning fått besök af sina längre öster-
ut boende anförvanter, hustru och dotter. De sistnämnda befinna
sig utanför huset, och flickan bär en stor vacker docka på armén,
då indianerna komma. En liten indianflicka7 som ständigt miss-
handlas af modern, har alldrig förr sett en docka och blir så in-
tresserad af denna, att nybyggardottern skänker henne den.

Indianerna aflägsna sig, men senare finna vi dem på by-
torget, där de komma i gräl med ett par nybyggare. Resultatet
blir att ett af rödskinnen får bita i gräset. 

 

  muntert Stycke. .

 

Den lilla indianflickans offer.

LT: Tragedi från indianterritoriet i Förenta Staterna. :fl-l

  
  
   
       

en af vår tids märkligaste uppfinningar.

Under stort jubel går det seger-

lll ÅFDELNINGEN:

f Sadianstammen

stttåsgaan.

lågmäl
Ewwål

Indianerna skynda hem och berätta hvad som händt. Höf-
dingen gräfver upp stridsyxan för att häinnas, och snart äro alla
stanimeiis krigare på väg mot nyhyggarebyn, sedan de först ut-
fört deu sedvanliga krigsdansen.

Den lilla indianflickan, som fått sin docka sönderslagen
och under stor sorg begraft henne på indianskt sätt, inser att
nybyggaredottern, hennes enda välgörarinna, är i fara ochl skyn-
dar att varna hennes familj. Nybyggarna rusta sig och mottaga
de framsmygande fienderna med varma servetter. Anfallet till-
bakaslås, men ett af detsammas offer blir den lilla indianflickan,
som får sin sista hvilostad vid sidan af sin älskade docka.

Spännande drama.

lV AFDELNINGEN:

EXTRANUMMEIE

 

EXTRANUMMER!

 

På mångas begäran visas ännu några dagar den allmänt omtyckta spännande bilden

5- En Linköpin

gsemigrants

äfventyr i Kanadas urskogar.
V AFDELNINGEN: I

6- Dykareskalbaggen uch dess larv.

Synnerligen intressanta interiörer från en
skalbagges privatlif.
Skalbaggen, en tum läng, är liksom larven mångdubbelttörstorad.

Dykareskalbaggen lefverfi kärr och stillastående vatten,
där han lifnär sig med insekter, grodyngel och dylikt. Liksom
larven är densamma synnerligen glupsk ooh anfaller ofta djur
som äro större än han. Filmen visar bl. a. huru larven, som är
beväpnad med fruktansvärdt hvassa, krökta käkar, - genoinbor-
rade af en i munhålan mynnande kanal, genom hvilket offret ut-
suges - anfaller en salamander, som efter en våldsam strid
måste ge tappt.

 

Enastående djurbilder.

 

7- Artisterna Zairas.

Sorslagen Iluftakrobatik. Y

Bilden visar ett namnkunnigt artistpar iarbete. Deras
prestationer äro förstklassiga och bör ses med stort intresse.

Vacker konst..

8- Jtiäcipuimi.

Skämtbild.

 

 

Linköping 191 1.

Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain