#5773: Elektro

Ks

 

 

 

 

 

 Linköpingsw
ateiitro-Sfoiegta

I 26 REPSLAGAREGATAN 26 =

 

 

 

 

 

 

 

 

NYTT PROGRAM HVARJE
MÅNDAG OCH TORSDAG

 

.t- ."- .I- -. -0-
. . . . .

 

 

 

 

m6när" 95 II i! II 95 II ä II 95 II åt II ä Il åt ll 95 Il åt "sexa--

PR ÖGRAM

Fr. o. m. Måndagen den 30 jan. t. o. m. Onsdagen den l Febr. 1911.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIK: af Direktör C. MEGGERLE och fru Cr. HJORTH:
l ÅFDELNINGEN:
Ei v :: :IE
l. o I .1.
Fran land och sjo

längs danska kusten.

l) .Potpourri af C. Meggerle.

 

Edinson film.
2.

, Direkt från Amerika.
En Linköpingsemigrants

äfventyr i Kanadas urskogar.

Denna spännande och intressanta bild är inspelad efter

en verklig. händelse. Af det rikhaltiga innehållet framhålla vi
sarskildt följande scener:

Vackra och intressanta naturscenerier. .. .Svenskffamenkanem Lmköpingsbon- H Emigrantef- - Ett

i I G D n besok i den frammande staden. - Hemlandstoner. - Emigrantens

Bilden visar nagra vackra fotografier fran de danska kuster- drom. Ä Frestelsen. - En röst från hemlandet. - Den svenska

na med glittrande sjöar, som skvalpa mot land inbjudande till Sångerskan. - Amerikanska skurkar. - Hvad den svenske emi-
ett luppfriskande bad i det salta vattnet. Slutligen se vi hur granten hörde om sig genom nyckelhålet. - Det svenska blodet
skyarna genomkorsas af framtidens fortskaffningsmedel ((Flyg- jäser. - Den modige svensken. - En mot sex. - Räddad. -w

maskinen-a .

 

En man med hjärtat på rätta stället, men så var han Qckså

 

 

svensk och därtill från Linköping. -- Ett igenkännande. - Odets
sallsamma utslag, hon var hans ungdoms brud.

[EE

 

EI

I. 1.

11 AFDELNINGEN:
MUSIK: 2) Skolmarsch af C. Meggerle.

   
  

  
 

 

Mafa? KINEMACOLOR. W

URBAN-SMITHS PATENT. f
(Kinematografi i naturens färger) är en af vår tids märkligaste uppfinningar.

3- I" Smekmånadens äfventyrI

-eller-

Den förlorade och återfunna vigselringen.

Efter den högtidliga vigselceremonien skall det unga paret naturligtvis ut på en bröllopsresa. De komma
då till en badort och förlusta sig bl a. med fiske. Under det att-de en vacker dag sitta i båten väntande på napp
tappar den unga frun sin vigselring i sjön. l samma ögonblick börjar ett häftigt ryckande i mannens metref och han
drar upp en pråktig fisk som herrskapet med all inöda kunna halla kvar i båten. Under stort jubel går det seger-
stolta paret omkring bland badgästerna med sin fisk och hamna till slut på restaurangen för att få litet inombords.

.4 Som af de öfriga gästernas miner synes gör dock fisken icke nagot-angenämt intryck påderas luktorgan. Men hofmästaren
tillkallas och fisken får vandra till köksdepartementet för att I.an-rattaos. Den ligger ej så lång tid härefter på det unga
parets .bor-d för att högtidligen afsmakas. Döm om deras gladje da de i fisken finna den för alltid förlorade ansedda
vigse ringen. -

 

"I-erv-

Ett muntert stycke.

 

lll AFDELNINGEN:
MUSIK: 3) Potpourri ur Vårmlåndingarna.

4illvierste Weslleys dotter-

äststölclen vid Nevadafallen.

Stort, spännande amerikanskt skådespel skildrande det fasansfulla lifvetiAmerikas
vildmarker bland fientliga indianstammar.

A.-B. KONSTFILM. AMERIKANSK SENSATIONSNYHET.
Aldrig har väl ett drama arrangerats i vackrare omgifningar än detta. Men det är också upptaget
I i YOSEMITDALEN och bättre bakgrundsmotiv kan man näppeligen finna
för en skildring som denna.

 

 

 

 

Öfverste Westley har en enda dot-
ter. Vid sina långa ridturer i skogen
åtföljes hon alltid af sin barndoms-
vän Roth Adams, en ung sergeant vid
faderns regemente, deras Vänskap öf-
vergår emellertid till kärlek och de
lofva hvarandra trohet. En dag un-
der deras Vanliga ridturer komma de
till "Nevada Falls". De binda has-
tarna vid foten af fallet och begifva

sina hästar, hvilka under deras borto-
varo stulits af en indian. Under de-
ras försök att finna dem gå de emel-
lertid vilse och blifva slutligen nöd-
sakade att tillbringa natten i skogen.
Då dottern icke återkommer sander
öfversten en skvadron på spaning ef-
ter dem, hvilken också slutligen fin-
ner dem. Vid återkomsten till lägret
blir sergeanten trots sin alskades bö-

tid krig mellan trupperna och india-
nerna. Vid en öfverrumpling "are öf-
versten och hans dotter nåra att tagas
till fånga af rödskinnen. Adams får
nu tillfälle att visa sitt mod och med
fara -f för sitt lif lyckas han radda
dem. Hans utnämning till löjtnant

följer och med den öfverstens löfte att W

som brud få hemföra hans dotter.

sigr till fots till 77Yasarmite Valley".
Då de återkomma återfinna de icke

ner arresterad.
i En månad senare utbryter emeller-

lV AFDELNINGEN:
MUSIK: 4) Dalmarsch af Ivar Widéen.

5 Franska armen na jaltmarsuh. 6 Ett fantasi och utstyiselstyckei

storslagna militär- och krigsunaer från Napoleons tm,  g S FS 

1. Tidigt på morgonen sätter sig infanteri och kavalleri
på marsch. e- 2. Styrbara ballonger och luftskepp sändes ut på
Utfördt af velever i lele Yane Huberts dansskola
i Paris.-

spaning. - 3. Spejare på velociped upptäcka det fientliga kavalle-
Kinematografi i färger.

riet, som uppställts i en dalgång. -- 4. Artilleriet intager hastigt
ställning och börjar anfalla. - 5. lnfanteriet rycker språngvis
Synnerligen ögonfägnande, färgrikt arrangement, utfördt
med verkligt parisisk grace och charme.

framåt. - 6. Angrepp på en by och intagande af en landtgard.
Första klass sevärdhet för alla åldrar.

- 7. Det afgörande anfallet. - S. Återtaget. - 9. Halt. - 10.
Ankomsten till lägret. Defilering förbi fanorna. - 11. Provian-
tering. - 12. l bivuak.
o o I - - .
vergl ven a sin Xus iru.
En munter bild, som visar hvilken slät figur en gift man gör, då hans hustru lämnar honom på egen hand.
Skämtbild. .

 

 

 

 

De intressantaste fälttjänstbilder man kan få se.

7.

 

 

 

 

 

 

:nunnnnnnnununnnnn PROGRAM 5 ÖRE. unnnnnnnnnnnnnnnnn

FöREsTÄLLNiNGAR; Hvardagar in. o, 1,30 0. 9 e. m. sam 0. Helga. Marine kr. 2 0. 3,30
e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

, " " " . Läktaren och 1=sta plats 50 2:dra plats 35, 3zdje plats 25 öre.

 Barn under 12 år 3 ,

I, 3, 7, 9 II ä) 7 i, 1, 7,

OBSJ Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
OBS.l Alla hvardagar kl.-6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.
II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!IllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

 

Linköping 1911. Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain