#5772: Elektro

Linköpingsw

aiektro-

= 26 REPsLAoAREoAfAN 26 == q

NYTT PROGRAM HvARJE
MÅNDAG ocH TORSDAG

-- -.- -t- .8- -I- -"- . - ."- -"- -I- -.-
. . . . . - . - . . .

 

 

 

:Biograf

 

 

 

 

 

1 rv 
av (4

 

 

;N)oo.-Lllä ll!! "95 IHF Ilål lik ll 95 ll 96 llåi Il!! "saw-f

 

 

 

 

 

 

 

PRÖGRAM

 

     

.å

av (a

 

 

 

Fr. o. m. Torsdagen den 26 t. o. m. Söndagen den 29 jan. 1911.

MUSIK: af Direktör C. MEGGERLE och fru GÅ HJORTH: 1) Potpourri af C. Meggerle.
I AFDELNINGEN:

Bilder från Sicilien.

Underbart vackra naturbilder från den- vidt besjungna
Medelhafsön.

2- jack johnsons öjverman.

Little Willie som boxare och brottare.
Muntrande sportbild.

Willie är aliten till växten men stor till sinnesa, och han
klarar gladeligen såväl i boxning som brottning sin dubbelt störfe
motståndare, hvilken slutligen mäste erkänna sig besegrad och
lämna Willie ensam på valplatsen. Publiken jublar.

"Fenomenal sportact." I

3. Robinets nyår.

När björnarna1 uppvakta I januari.

I Enlglad skämtbild, huru den stackars Bobinet ansättes af
sina fodrlngsägare den 1 januari och huru han till sist lyckas
skrämma björnarne på flykten genom att låna ett lejon.

Muntert.

11 AFDELNINGEN.
MUSIK: 2) Skolmarsch af .C. Meggerle.

Wasa KINEMACOLOR. 

URBAN-SMITHS PATENT.
(Kinematografi i naturens färger) 1är en af vår tids märkligaste uppfinningar.

4.

KONSTT-lNTlNOPEL.

Härliga österländska naturscen erier.

Öfver Gyllene Hornets blågröna vatten gär färden till Konstantinopel, Turkiets hufvudstad, med hvilken

ingen stad i världen torde kunna täfla i fråga om naturskönt läge. l synnerhet den del af Konstantinopel, som först
möter oss på vår färd, är förtjusande vacker genom strändernas amfiteatraliska höjning-mångfalden af kupoler och
minareter samt den lifliga hamnen, där alla nationers flagga vaja. Stadens inre gör dock ej samma intryck. Oatorna
äro på några undantag när trånga och slingrande samt illa upplysta och boningshusen låga, oansenliga. Staden äger
ocksa en mängd salutorg och basarer, där österlandets alster äro hopade och där det utvecklas ett synnerligen bro-

kigt folklif, som väl återgifves på våra bilder.
vidare ut i de vackra omgifningarne.
rande österländsk prakt.

, 1. l ll .,J
,. . . .

lll AFDELNINGEN:

Ofver Galatabron komma vi till förstaden med samma namn och så
Till sist få vi också bevittna en lång sultanprocession, utvecklande en färgskim-

 
  

Y i.  fililk-rc-:Ll I i" 11:: 1 1

ri

MUSIK: 3) Potpourri ur Värmländingarna.

Amerikansk konstfilm.

Amerikansk kon stfilm.

 

 

5" V Wiel Eranlen.  

:Drama från Jtlperna.

lEtt mera spännande och bättre speladt drama än aVid branten; är en sällsynthet. Säkert är att den nya världs-

firman simpa) med denna bild har slagit ett kinematografiskt rekord.

Vi vilja icke betaga åskådaren nöjet att själf se

och med stigande spänning och intresse följa bilden från början till slut, säkra som vi äro-satt hvar och en-med lätthet

skall förstå bildens innehåll, ha vi därför afstått från att beskrifva densamma.

1v- AFDELNINGEN:
MUSIK: 4) Dalmarsch af IIvar Widéen.

amalgam" gasa
"llenum "lama klyllnr.

En sällspordt fager båtresa från St. Chely vid floden
lTarn till Rozier i Sydfrankrike.

 

 

 

 

aaraauaaaa sam

 

 

 

PROGRAM 5 ÖRE.

7" .Marys första bal.

Ett par "onämnbara" till oriktig adress.

john och Mary, hemligt förlofvade, skola på bal tillsam-
mans. Det är Marys första bal. john är ute för att handla en
del toilettförnödenheter, bl. a. ett par underbenkläder, och sam-
tidigt köper han en present till den älskade. Hemkommen skall
han sända Mary presenten med bifogadt bref: aAlskade, bär
dem för min skulla, men budet råkar taga miste på paket och
öfverantvardar i stället - de onämnbara till Mary! Hennes
fasa och förtrytelse, när hon får se paketets innehåll, är gränslös,
Och på balen är John abara lufta för henne. Men så klarar saken
upp sig, och slutet blir godt - allting godt.

Våldsamt skrattretande "lustspel".

 

 

 

FÖRESTÄLLNINGAR: Hvardagar kl. O, 7,30 o. 9 e. m. Sön.- o. Helgd. Matiné kl. 2A o. 3,30
4 e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

 Barn under 12 år

91

9,

Läktaren och lista plats 50, 2:dra plats 35, 3zdje plats 25 öre.

7, 7 i! 1) 1 J! I, 79

OBS.! - Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.

OBSJ

Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast l0 öre.

l

 

Linköping 1911. Östgötens Bokhycken.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain