#5771: Elektro

:26 REPSLAGAREGATAN 26

NYTT PROGRAM rivARiE
MÅNDAG ocH ToRsDAo

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 fr v

 

 

 

Awllällålllällällällällåfllällällåillsoooww

 

 

 

 

 

 

PRÖGRAM"

 

 

 

 

Fr. o. m. Måndagen den 23 it. o. m. Onsdagen den 25 jan. 1911.

MUSIK: af Direktör C. MEGGERLE och fru G. HJORTH: l) (Espana i Spanien). Vals af E. Waldteufel.
l AFDELNINGEN:

1" Kungl. Svea liänkàis ZE-àis-iuhileiim i lllnlhm samllälliiill.
2 Få ostronfiske i Limijorclen.I

Särdeles intressant serie från de stora ostronbankarne och ostronfisket
i Limfjorden, Danmark.

. , Två älskande.

Kärleken gör blind.

Jack är upp öfver öronen kär i ((sköm Lucy, och hon å sin sida besvarar hans kärlek i

lika hög grad. Detta gifver

anledning till en hel del muntra situationer. De båd "lsk d " i " " " i 0 " " 
Vaknandet är dock litet Obehagligt. a a an e se intet, hora intet, tanka icke pa annat an sig sjalfva. Upp-
Z En munter skämtbild.
ll AFDELNINGEN:
Musik 2) (Mia cam. Poika af L. GfHeam. "

Mega?

 

KiNEiviACoLoR. 

URBAN-SMITHS PATENT.
(Kinematografi i naturens färger) är en af vår tids märkligaste uppfinningar.

4- koNsTANTiNoPEL,

" Härliga österländska naturscenerier.

Ofver Gyllene Hornets blågröna vatten går färden till Konstantinopel, Turkiets hufvudstad, med hvilken
ingen stad i världen torde kunna täfla i fråga om naturskönt läge. l synnerhet den del af Konstantinopel, sorn först
möter oss på vår färd, är förtjusande vacker genom strändernas amfiteatraliska höjning, mångfalden af kupoler och
minareter samt den litliga hamnen, där alla nationers flagga vaja. Stadens inre gör dock ej samma intryck. Gatorna
äro på några undantag när trånga och slingrande samt illa upplysta och boningshusen låga, oansenliga. Staden äger
också en mängd salutorg och basarer, där österlandets alster äro hopade och där det utvecklas ett synnerligen bro-
kigt folklif, som väl återgifves på våra bilder. Ofver Galatabron komma vi till förstaden med samma namn och så

vidare ut i de vackra omgifningarne.
rande österländsk prakt.

Till sist få vi också bevittna en lång .sultanprocessiom utvecklande en färgskim-

 

lll AFDELNINGEN:
Musik: 3) ((Troiiska ögon). . Rondo af Carl Hems.

Hvardagar kl. 6 e. m.
I På särskild begäran:

"aaaaaaa
Similainl. i  

Amerikanskt lustspel.

 

 

Skalkaktighet, sprudlande lefnadslust, ungdomlig lycka
och glädje andas ur hvarje scen af denna älskliga bild.
Man formligen fattar intresse och känner sig glad vid åse-
endet af de tre lyckliga studenterna .och deras älskliga
kärestor. Klara, som plötsligt ser sig på den öfverblifna
kartan, vet dock att hjälpa sig genom att själf köpa och
sätta en gyllene ring på sitt finger. Visserligen är den
falsk, men hennes lilla list lyckas och snart är den utbytt
mot enI äkta, och glad sällar hon sig till de andra tre
lyckliga paren.

 

 

 

aaaaaasa

 

 

Hvardagar kl. halt 8 och 9 e. m.

Enär en mängd1 personer ej1 hunnitP erhålla "biljetter"
att se denna bild vis-as densamma t. o. m. onsdag.

 Till dessa föreställningar äga
-. barn icke tillträde.

oonunnunnnnnannnunnnunnnnul
o ,, , ,, oo
gv Jallefilml Sallefilml 9

En natt i
Köpenhamn

i Bondfångarcklor.

(Nutidsblld från det mörkaste Köpenhamn.)
Förevisas med garanterad ensamrätt endast å

Linköpings Elektro-Biograf.

 

Det är långt ifrån sällsynt, att obevandrade landtbor
under besök i storstäderna falla offer för listiga vampyrer,
eller s. k. bondfångare. Trots alla varnande tidnings-
notiser inträffar det så godt som hvarje dag, att dessa
samhällets snyltgäster göra enY kupp, som inbringar dem
tusentals kronor, hvilkettyder på att ännu mycket är ogjordt
för att inpränta tillräcklig försiktighet hos allmänheten. Vi
hoppas, att denna biografbild, som verklighetstroget af-
handlar en del finurliga tricks, hvaraf boindfångare bruka
begagna sig, i någon mån skall bidraga härtill.

Utförlig beskrifning à 5 öre pr st. fås i biljettluckan.

Visas endast för vuxna!

nlanINDIENIUIIUIGDIIIIUIUEIIIBD

oQUDIIIUIIDIIIDUIJIDEIUDIIDDUUIJEIIIIDDIIIDIJDD

o.47min

oUnunnnuuunnnnnnnnnnunnnndO

iv AFDELNiNoeN:
MUSIK: 4) Polska från Helsingland.

Assyriens

undergång. I

Den siste konungens död.

Sardanapolos var, enligt grekiska historieskrifvare, den siste
konungen i Assyrien, en af forntidens mäktigaste eröfrarestater,

hvars ursprung, historia,I kultur och religion näraisammanfallla-

med Babyloniens. r

Den grekiske historieskrifvaren, som har sin berättelse ur
persiska källor, omtalar Sardanapalos som en lastbar vallusting,
som endast tänkte på sina egna nöjen. Folkets utkorade Ara-
bace och Belesys i Ninive förebrådde honom ocksa upprepade
gånger att han försummade sitt rike, men utan resultat. Konungen
företog i stället utfärder med sina talrika hustrur och anordnade
fäster, där glädjen var allena rådande; vid ett sadant tillfälle
upphöjer han högtidligt en slafinna, pa hvilken han kastat sina
blickar och funnit behag i, till sin drottning.

7. I I! ligga

Det är orostider, men konungen föredrager alltjämt det
glada hoflifvet framför krigarlifvets vedermödor och när därför
folkets utsände komma till honom med en begäran att kalla till
strid, kastar han det honom räckta svärdet till golfvet. Uppre-
tade af konungens veklighet och försummelse besluta Arabaces
och Belesys en sammansvärjning mot konungen, som dock får
reda på densamma genom sin favorithustru, hvilken råkar få höra
de sammansvurnes rådslag".

Skrämd vid underrättelsen och uppmanad af sina hustrur,
drager då konungen - till sist mot fienden, men förlorar slaget.
l förtviflan sätter han eld på sitt palats och innebrännes tillsam-
mans med sina hustrur. 

Elden sprider sig och i aska ochguiner ligger det fordom

så stolta Ninive.

efter sista modet.

Meterhatt och tunnbandskjol. V

Lea vskall möta sin man vid stationen, och kläder sig enligt nyaste fashion i en kollosal hatt och en tunnbandskjol.
Den besvärliga dressen försätter henne i flera obehagliga situationer och hon bereder mycken fröjd åt andra -men ingen åt mannen.

En dråplig illustration till modetokeriet.

 

 

 

PROGRAM 5 ÖRE.

 

 

 

FÖRESTÄLLNINGAR: Hvardagar kl. 6, 7,30 o. 9 e. m. Sön.- o. Helgd.I Matiné kl. 2 0. 3,30 "
e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 ochI 9 e. m. vanliga biljettpriser.
I Läktaren och lista plats 50, 2:dra plats 35, 3zdje plats 25 öre.

 Barn under 12 är n

7, v I? h 9 77 II I I,

OBS.! Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
OBS.l Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast lO öre. .f
II IIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIEIIIIIII!IIIB!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIIIIII

 

Linköping 1911. Östgötens Boknycken.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain