#5770: Elektro

anaöwgsg
athkYQ - säg sta I

= 26 REPSLAGAREGATAN 26 ":-= -
NYTT PROGRAM HVARJE

I MÅ DA t N 
WWW] . 90911 c, ,

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

NAÖDO(kfllåillåållåållåfllåållåfIIfållålfllällåilläfoovf

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

PRÖGRAM

Fr. o. m. Torsdagen dent19 t. o. m. Söndagen den 22 jan. 1911.
MUSIK: af Direktör C. MEGGERLE och idfru G. HJORTH: 1) ((Espana i Spanienv. Vals af E. Waldteufel.
I AFDELNINGEN: b

Sommar-sol.

Amerikanskt lustspel.

Skalkaktighet, sprudlande lefnadslust, ungdomlig lycka och glädje andas ur hvarje scen af denna älskliga
bild. Man formligen fattar intresse och känner sig glad vid åseendet af de tre lyckliga studenterna och deras älskliga
kärestor. Klara, som plötsligt ser sig på den öfverblifna kartan, vet dock att hjälpa sig genom att själf köpa och sätta
en gyllene ring på sitt finger. Visserligen är den falsk, men hennes lilla list lyckas och snart är den utbytt mot en
äkta, och glad sållar hon sig till de andra tre lyckliga paren.

lLTELEGRAM! UPPSEENDEVÄCKANDE!

Bilden för dagen!

 Anarkistbatalien i London. i

Houndsditchmorddramats slutakt.
i Kinematograferingen verkställdq från hus intill bataljplatsen.

n AFDELNINGEN:
MUSIK: 2) ((Mia Carav. Polka af L. G. Hedin.

wa:- KINEMACOLOR. saw

URBAN-SMITHS PATENT.
(Kinematografi i naturens färger) är en af vår tids märkligaste uppfinningar.

3.- "Den vilda jakten".

Ett större engelskt jaktsällskap jagar Iråddjur. Öfver kullar, .genom moras, öfver ängar och slätter, genom
skogssnåren går jakten. Det är som man skulle höra de många hundarnes glädtiga skall. jakthornens signaler och l
jägarnes rop. I vild fart gär det framåt, till dess det ädla villebrädet faller för jägarnes träffsäkra kulor. -

En bild full-sf lif och intresse!

  

 

   
   
     
 
  

Charmanta naturscenerierl. Naturliga färger!

  
  

w

in och iv AFDELNINGARNE.
MUSIK: 3) eTrolska ögon). Rondo af Carl- Heins. I s

Hvardagar kl. 6 oohÅ söndag vid Hvardagar kl. hall 8 och Sisamt söndagy

maliuéloreställnlnqarne: kl. 6, halt 8- och 9Å e. my

 

= Amerikansk konstfilm.

 Till dessa föreställningarpl äga
-- barn icke tillträda.

Jätte-film! . gällefilml

En natt iV
Köpenhamn

- eller --

.i Bondfångareklor.

(Hutldsblld från det mörkaste Köpenhamn.)
Förevisas med garanterad ensamrätt endast å

Linköpings .Elektro-Biograf.

"o

En bild med spännande dramatisk handling,
hvari Newyorks förnämsta skåde-
spelare medverka.

En ung flicka bor med sin gamle fader ute på landet. En
dag träffar hon en man, hvilken förälskar sig i henne Den unge
mannen, hvilken blifvit fördärfvad i dåliga vänners sällskap, lof-
var henne sin. tro och låter sedan en af sina vänner, förklädd
till präst. viga dem. I

Men en dag då hon afvisar en af hans vänner, säger denne
brutalt till henne, att hon icke är gift, utan att det hela endast
varit en komedi. Utom sig af sorg skyndar hon därifrån, men
mannen fortsätter sitt vilda lif.

Dä kommer hans moder på besök, och hon kommer so-
nen att ångra sitt uppförande mot den unga flickan. Han söker
upp henne, ber henne om förlåtelse och går sedan tillsammans
med henne till hennes gamle fader - och nu gå de med gladt
mod mot det nya lif som väntar dem.

FL GREN S. I

Italiens forna hufvudstad.

 

 

Det är långt ifrån sällsynt, att obevandrade landtbor
under besök i storstäderna falla offer för listiga vampyrer,
eller s. k. bondfångare. Trots alla varnande tidnings-
notiser inträffar det så .godt som hvarje dag, att dessa
samhällets snyltgäster göra en kupp, som inbringar dem
tusentals kronor, hvilket tyder på att ännu mycket är ogjordt
för att inpränta tillräcklig försiktighet hos allmänheten. Vi
hoppas, att denna biografbild, som verklighetstroget af-
handlar en del finurliga tricks, hvaraf bondfängare bruka
begagna sig, i någon mån skall bidraga härtill.

Skulle framställningen till någon del förefalla mindre
tilltalande, är det därför, att bilden skildrar bondfångar-
lifvet, just sådant det ter sig i verkligheten, utan att vare
sig förgylla eller belacka. . .

wLa- bella Firenzew (vackra Florens) kalla italienarne denna
stad. Filmen visar att staden gör skäl för benämningen. Ty
vackrare stadspanorame än det, som här upprullas, torde man
få leta efter.

Bilder från en af världens vackraste städer.

Den nye betjänten som
f balettdam

Skådespelare:

e Provins-Komtessen v .. .... Fröken Niedermann.
rDen blaa Drengr) .. . Herr Gunnar Helsengren.

 
 
  
 

((Rejem ............ .. .. Herr Aage Schmidt.
KSommetw ..... .. . Herr Aage Fönss.
- eller - Landtbrukaren.. . Herr Philip Bech.

Platssökaren ..................... Herr Alfred Arnback.
Utförlig beskrifning à 5 öre pr st. fås i biljettluckan.

Visas endast för vuxna!

Den olycksbringande tyllkjolen.

Den populära balettdivan engagerar en ny betjänt, som
dock torde få kort tjänstetid på sin nya plats. Då balettdivan
begifvit sig ut på promenad passar den nye betjänten på till-
fället att profva en af divans luftiga tyllkjolar. Fumlig, som han

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHEIIIIIIIB!!GUIDE!!
IIIIIIIIIIIIIIIIIDIIHIIIIIIIIIIllilnllllnlulldllnc

Förevisningen af denna bild tager 1 timme i

 

 

 

 

 

 

 

 

är i det ovanliga plagget, trasslar han ohjälpligt in sig och åstad- I anspråk. q I
kommer en jämmerlig förstörelse var han far fram, ute och O JU
inne. 9 i 90

En munter blld- I Unnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnn
IIIIIIIIIIIIIIIIIII 5 DIIIIIIIIIIIIIIIIII

FöREsTÄLLNiNGAR= Hvafdagar kr. o, 1,30 0. 9 e. m. sön.- 0. Helga. Marine kl. 2 0. 3,30
I e. mytill nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

"" " . Läkt h1=t lts 2:d z" .
 Barn under 12 år aren oc s a p a 50, ra plats 35, 3d1e plats 25 öre

n i, 7, 1 i! 7, D :I 9) 1 5 7,

OBSJ Till föreställningarna efter:kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn likaI med äldre.
OBSJ Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde förI endast 10 öre.
II IlllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlll!!

 

Linköping 1911. Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain