#5769: Elektro

elc- efc- sia

 

 

 

 

 

 

 

eWWI

 

i Linköpingsg
- gtektto-

= 26 REPsLAGAREoATAN 26

NVTT PROGRAM HVARJE
MANDAG OCH TORSDAG i

-- -I- -1. -.- --- -0-
. . . . a .

2))n Äpåén- &.

 
  

VI

 

 

 

 

Såiegtaj

 

 

 

 

 

 

.I- -I- -l- -I- --
. . . .

 

 

AAC-XetkfllåiIlåillåilI-ålllålllåf XllåillålllällsäoqvW

 

 

 

 

 

 

 

PR Ö GRA M

 

 

     
 

 

 

Fr. o. m. Måndagen den 16 t. o. m. Onsdagen den 18 jan. 1911.

MUSIK; af Direktör C. MEGGERLE och fru G. HJORTH: l) jeannetta i den gröna skog af Anton Mellbye.
l AFDELNINGEN:

1- Kinernatografisk Veckorevy

visar lefvande bilder till dagshändelserna världen rundt.
Kinematografiska Veckorevyn vet allt, ser allt!

Jläs världsnyheterna i Eder tidning! -
Se dem å Elektro-Biografen!

Sofia: Konung Ferdinand beger sig med stor eskort till Parla- ll Etampes:

mentshuset för att öppna parlamentet.

Loudres: 800 amerikanska matroser tåga med musik i téten
till den bankett staden inbjudit dem till.

Melbourne: Striden om Melbournepokalen i rodd.

London: Valstriden "i full gång. Väggarna klädda med val-
plakat. Daily News valbarometer.

2.

Madame Marvingt och mr Durican starta för att
täfla om Fenniapokalen i flygning. De skaka hand
med aviatikern Farman före uppstigningen.

Rio de Janeiro: Brasiliens nye president beger sig med stor
eskort under hällregn till senaten för att aflägga ed på
författning.

Moskwa: Moskoviterna åse en strid mellan vargar och hundar.

Blodspàret.

Amerikansk sensationsbild.

Det är valdag i gränsstaten. De politiska åsikterna bryta
sig skarpt mot hvarandra. Man är just i färd med att välja
sheriff. En ung dugande man, Mason, blir vald. Knappt har
han mottagit embetstecknet förr än hans hjälp blir anropad till
uppspårandet af en förbrytelse. Mason svingar sig raskt upp
pa sin snabbaste häst, kallar på sin röde vän, en indian med
tillnamnet aSpårhundenw. En spännande människojakt öfver
stock och sten, utmed svindlande djup pågår nu under in-
dianens ledning. Här och där visar ett tydligt spår flyktingens

väg. Andtligen har man natt målet, spåret upphör vid Masons
fästmös hem. Han går in och frågar efter flyktingen, hvilken
för honom är okänd, men får till svar, att de icke sett någon.
Just som han. skall gå, faller hans blick på dörren och där ser
han åter ett spår. Då måste sanningen fram, brottslingen är
hans fästmös bror. En hård kamp försiggår hos den unge man-
nen. Då tager han sheriffmärket från sitt bröst och brottslingen
flyktar. Ett skott höres, man skyndar ut, man hade glömt indi-
anen. Hvad sheriffen icke gjorde, det gjorde han.

ll AFDELNINGEN:
MUSIK: 2) Bagatelle af j. Itfliecdyrzslriego.Å

 

 

skogssnåren går jakten.
jägarnes rop.

Charmanta naturscenerierl

 

Mega?- KINEMACOLOR. åter"

URBAN-SMITHS PATENT.
(Kinematografi i naturens färger) är en af vår tids märkligaste uppfinningar.

"Den vilda jakten".

Ett större engelskt jaktsällskap jagar råddjur. Öfver kullar, genom nmoras, öfver ängar och slätter, genom
Det är somy man skulle höra de många hundarnes glädtiga skall. jakthornens signaler och
I vild fart går det framåt, till dess det ädla villebrådet faller för jägarnes träffsäkra kulor.

En bild full .if lif och intresse! I

.lll AFDELNINGEN:
MUSIK: 3) Boston af Meggerle.

  

 
    
     
     

Naturliga färger!

 

QUIIIIIIII En annu , QUIQ q QBHÖ gina on IWIIDIIDIQU
h American Biograph A. B. film. American Biograph A. B. film.

4.

l aEn förlorad som ha vi återigen erhållit en bild
af mäktigt gripande innehåll, mästerligt spelad af de be-
römda amerikanska artisterna, som icke drar i betänkande
att vid inspelningen sätta sitt eget lif på spel. Dä beskrif-
ningen öfver denna sensationsbild skulle taga alltför stort
utrymme i anspråk, nämna vi endast de olika afdelning-
arnas rubriker: I i

1.-sta afdelningen.

Oerfaren ungdom. - Moder, där borta i storstaden
är lifvet, det vill jag pröfva. - Afskedet från hemmet. T
Där ligger staden. - En bitter erfarenhet. H Flykten fran
storstaden. - I en straff-fånges "kläder. g Vid hemmets
tröskel. - Jag är icke värd att kallas din son mera. -
Med afskräde mäste han stilla sin hunger. - Ett tungt
afsked. - Förföljd. - Bland vassen. - De första skotten.
- l floden. - Ar han död eller lefvande?

Zaira afdelningen.

Cheriffen och hans son. - En faders förmaning.
- En olydig son. - Frestarne. ---- Badet. - l strömvirf-

. 670 09
ohhell-.lunlallllrl 119o

9GQIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU
0

"En w förloraö son".

Storslagen mimisk bild utgången från det världsbekanta märket American Biograph Company-

 

 

v

1 v 09
an Ego oh" ago

larne. A Cheriffens son ryckesbort af strömdragen och
är nära attI drunkna. -- Själf jagad och förföljd kastar sig
straff-fången i vattnet och räddar cheriffens son från en
säker död. ,

3:ij afdelningen.

En belöning är utsatt för brottslingens gripande. -
Budskapet DCheriff, Eder son är drunknadw. "M Cheriffen
finner sin son räddad af brottslingen. Han tackar honom
först, sedan tvingar han honom med revolvern i hand att
medfölja sig som fånge. - Modern, sonen och hans räd-
dare. aSe där bevaka din sons räddare, medan jag skaf-
far folk för att återföra honom i fängelset. - Nej! -- Du
skall; jag är cheriff och lagens väktare. - Han går. -
En strid mellan plikt, kärlek och tacksamhet. - Han har
flyktat. -- Du har gjordt det! -- jag somnade. P Väl-
signad vare den sömnen. W Han vågade sitt lif och sin
frihet för min son.

oo o
hunlnnnnnnnunnnn:nunnnannnunnna

Ove vv

ot71:!!99 och BOO r och u n :I u n n :I :1099

5- Juristen sim tillval som tallar lmlml in.

Mycket lustig kapplöpningshistoria.

lv AFDELNINGEN:

MUSIK: 4) Tema med variationer af Herman Schröder. .i

6- thilluulstammama i Central-Afrika.

Deras lif och verksamhet.

Under den glödande ekvatorsolen framlefva Chilloukstam-
marne sitt lif. Folket hör ingalunda till världsdelens fulaste, och
det är af stort intresse få inblick i deras dagliga lif och verk-
samhet. l tidig morgontimma se vi dem komma utkrypande ur
sina bikupsformade hyddor för att påbörja dagens arbete. Till
stor del lifnära de sig af boskapsskötsel, och det är ocksa-1
samband med djuren, som vi finna dem verksamma. V1 få v1-

dare en idé om huru det svarta folket bygger sina enkla boningar, i

och slutligen få vi göra en titt bland hyddorna, utanför hvilka
husdjur af flerfaldigt slag springa omkring.

Särdeles intressant.

 

 

7-Kolgrujva viö äecazeville.

Intressanta bilder från arbetet "i detlfördolda".

Decazeville är en fabriksstad i franska departementet
Aveyron i en genom sina kollager för mellersta Frankrike viktig
trakt. Decazevillekolen säges- vara tämligen dåliga, men dessa
brister ersättas genom den ovanligt rikliga tillgången. Ett af
kollagren är 70 meter tjockt och sträcker sig öfver fyra kilometer.

Man ser här huru arbetarne med krutets och hackans hdjälp
bryta ade svarta diamanterna), hvilka sedan med häst- och ang-
kraft transporteras till vederbörliga aflastningsplatser. Sista ta-
blån visar den egendomliga, inponerande anblicken af ett kolla-
ger, som brinner sedan 80 år tillbaka.

"Den svarta staden".

8-1 Xehman är nyfiken.

Dråplig- skämtbild.

 

 

 

PROGRAM -5 ORE.

 

 

 

FöREsTÄLLNlNoAR= Hvardagar kl. 6, 1,30 0. 9 e. m. sön.- 0. Helga. Marine kl. 2 0. 3,30
e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.
I Läktaren och lista plats 50, 2:dra plats 35, 3zdje plats öre.

 Barn under 12 år ,,

77 r 1! 7! 9 I! n i!

OBSJ Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
OBSJ Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast lO öre.
II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPIIIIIII

 

Linköping 1911. Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain