#5768: Elektro

NYTT PROG

 INV r vfltvv I
xwv (anv-(d

 

 Linköpingsg
atektto-fäöiogta

MÅNDAG ocH TORSDAG

-l- .J- ..". -"- -.- -.- ...- -"- --- -"- ..-
. I . . . . . s u - -

 

 

 

 

 

  

 

 

 

RAM HvARJE

      

 vfltvv I vflw år!
svars-KBM

 

 

 

-wc-eu a: ll x ll ar ll ai ll ar ll ar .ar ll ar Il ar ll x 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIK:

lMimmwzmmmmm.

Pittoreska bilder från nomadernas hembygd.

-Det är strålande sommarväder, och stora skaror af såväl
lappar i sina karaktäristiska dräkter som nybyggare och turister
draga till hästo och fots, på släde (å barmark) och annorledes
hän mot Walbo i Lappland där stor wmässaa skall hållas. Det
lilla vackra lappkapellet är smakfullt smyckadt och ungdomen
rikt representerad - ej ens den hvita mössan saknas.

Under färden till kapellet, hvilken går öfver träsk och mo-
ras, öfver sjöaroch vattendrag, får man se lappkåtor och nybyg-
garebostäder, renar och fjällhästar, spisande lappfamilj etc.

OBSJ Från egen atelier!

2.

En energisk cyklist.

Också en sportbragd.

Wille Boy skall deltaga i en cykeltäflan Paris-Bordeaux,
och två vänner ha föresatt sig att han skall bli nzr 1. Hvilket
han också blir efter mångahande öden och äfventyr, som icke
kunna beskrifvas utan bör ses. Det är ett under att någon af
de tre komma fram med armar och ben - för att ej tala om
hufvudet! - i behåll.

 

 

, Humoresk!

n AFDELNINGEN:
MUSIK: 2) Bagatelle af j. Kliecdynskiego.

,..,r..,f,.,f..,f...Mfw.,...HWWWN mf...   ..,
kalasar-ägarna rage ket ears re Kaffet-astra Ryggen

c r
mera-edåxmkmååmååågmt-mtåiedåluté-edåndåå11(2;a((4.-1:r(a:m(2.:u(2,: (

(Kinematografi l

Den första dramatiska bild som visats med KINEMACOLOR.

Uppseende väckande !

4- Flrbetaredotterrj -- Konstnärinnarj.

Ett intressantr skådespel.

Vi få i detta skådespel bevittna en icke ovanlig händelse:
en dotter af folket som genom sina musikaliska anlag når ryk-
tets tinnar inom musikens och sångens värld. Vårt eget lands
musikhistoria har ju att uppvisa flere sådanaÅ asvenskaiiäkterga-
larw. hvilka från fattigdomen nått ära och ryktbarhet sarht där-
med äfven guld.

Vi följas in i ett trefligt arbetarehem. Efter dagens mö-
dor å fabriken njuter den unga dottern i familjen tillsammans
med sin fästman af ljufva, trolska toner, af musikens harmoni.
Ren och vacker om också-något oskolad är den unga kvinnans röst.

Samtidigt uppträder på en af de många teatrarne i världs-
metropolen Paris en för sin härliga sång mycket upphuren konst-
närinna. Allt är klart till aftonens föreställning och publiken.
xväntar under spänning på den sgudomligaa som tjusar dem med
sina toner. Men kort före entrén blir konstnärinnan sjuk och

PRÖGRAM

Fr. o. m. Torsdagen den 12 t. o. m. Söndagen den 15 Jan." 1911.

af Direktör C. MEGGERLE och fru G. HJORTH: 1) Jeannetta i den gröna skog af Anton Mellbye.-
l AFDELNINGEN: .

 

 

 

 

För första gången i Kinematografiens historia:

3- En .resaI i styrbart
luttskepp.

Enastående sevärdhet.

Det styrbara luftskeppet Astra med ett trettiotal passage-
rare ombord företager .utflykt öfver Vierwald-stätter-sjön, utför
flera vändningar öfver den vackra staden Luzern och återvänder
efter en i allo lyckad luftfärd till sitt hangar.

Sevärdhet af rang.

 

 

r- (rfa-rrVIH-u ffmtvfamrvfxadåazmvfmd

aioNEMACoLoR.

URBAN-SMITHS PATENT.
naturens färger) är en af vår tids märkligaste uppfinningar.

Spelat af framståeende artister.

 

hennes uppträdande måste inställas. Då erinrar sig direktören

5.3.9;aaanwaavgaswrfavaaarWWWr . anwa-.arr
, Jxo, NJ, nå, Ow, åta, yta, yxa, o, J , , , www, man
area-mama? anta-aware;mamammmme;.k me.- amfemama-

lll AFDELNINGEN:
MUSIK: 3) Boston af C. Meggerle.

Säsongens mäst

Stort praktfullt

Framställdt af NewyorksV mest populära sceniska artister.

Den luxuösa prakt och elegans, som råder i bankiren
Bournes hem, har tilldragit sig herrar inbrottstjufvars uppmärk-
samhet. En vacker dag uppgöra tre dylika gynnare en plan för
att komma i besittning af ett och annat värdeföremål, som sedan
kan förvandlas till penningar. För att verkställa beslutet måste
de emellertid först ha kännedom om husets interiörer. En af
dem förkläder sig därför till stadsbud och bär dit ett paket. Då
han återkommer till sina kamrater ha dessa anskaffat en stor
koffert, hvari han placeras. Förklädda till stadsbud transportera
nu de två andra kofferten till bankirens bostad. Men ännu
återstår en hel del att göra innan man kan skrida till verket.
Framför allt måste bankiren bort. Detta låter sig göra på så
sätt, att de sända honom ett telegram om att ögonblickligen i
affärsangelägenheter afresa till Newyork. Då telegrammet anlän-

. der har bankiren nyss förärat sin yngsta dotter ett dyrbart diamant-
halsband. Dottern har varit mycket sjuk och är ännu klen, och
presenten har tillkommit hufyudsakligen för att uppmuntra henne.
Hon kånncr sig genast bättre, och betjänten får tillåtelse att gå
ut. En stund därefter komma de två (tstadsbudena med kofferten.

i :bankirens dotter.

 

lV AFDELNINGEN:

MUSIK: 4) Tema med variationer af Herman Schröder.

Konsfjflm 1" färger.

idé:-w

yrgqurrjgyrragga!jr 31150311 fri! riv! NJ rea rIJ-qyr Å rIj-gp-M raw;
åtoåäååafiåa 

få)er

1

Intressant nyhet!

att han hört talas om den fattiga fabriksflickan som lär äga en
utomordentlig vacker röst och han kallar henne till teatern-Hon
infinner sig för att profsjunga och består äfven profvet. Direk-
tör-.en blir betagen i den unga kvinnas röst och han erbjuder henne -
"engagementl ästrrianrien afråder men det hjälper ejV Erbjudan- -
det och guldet är för lockande och vår unga sångfågel svarar ja
samt wgår in vid teaterns.

Redan vid första uppträdandet tager hon publiken med
storm. Här är redan en ny primadonna som firas och beundras.
Men trots de nya förhållandena och trots de många frestelserna
vid teatern blir sångerskan trogen sin barndoms och sin ungdoms
älskade och så få vi till sist vara med om hur den firade stjär-
nan några år efteråt i skötet af sin familj njuter hemfridens -och
den sanna kärlekens lycka. .

En betagande, sevärd bild!

 

HV

spännande bHd!

nutidsskådespel.

Den äldsta dottern mottager den i tanke på att det äry en ny
öfverraskning från fadern. Den sjuka systern ligger på en divan
i rummet intill. -Medan systern står framför en spegel och be-
skådar sig och gåfvan varseblir hon reflexen af en hand från
kofferten, som öppnats en smula på glänt. Mannen i kofferten
hör att hon flyttar sig och drager handen tillbaka. Hon låtsar
om ingenting, men skrifver nägra rader på en biljett till sin
kusin att en röfvare befinner sig i rummet och ber att hon ge-
nast telefonerar efterpolis. Detta är lättare sagdt än gjordt, ty
den gode polismannen på vaktkontoret har .tagit sig en blunder
och låter ej väcka sig af första signalen. Andtligen blir det lif
i polisen, och han sänder genast fyra konstaplar till bankirens
hus. Emellertid har mannen i kofferten kommit fram och står
nu och håller den hjälplösa flickan samtidigt som han öppnar
dörren för sina stallbröder. De äro just som bäst i färd med
att genomsöka huset, då poliskonstaplarna inträda och gripa dem
på bar gärning. Ungefär samtidigt hemkommer bankiren, som
snart upptäckt att telegrammet var falskt. Hela familjen lugnar
sig så småningom och gläder sig åt att anslaget ej slutade värre.

 

 

Sagoboksförsäljare . . .
Sagoféen . . . . . . . .
Den lille gossen. . . .

det underbara sagoriket.

7.

Ett muntert skämt med den

En rolig film.

 

 

 

I  Barn under 12 år

H

UNDEHLANDET.

Mr Alexandre vid Comédie Francaise
lele Berthe Bovy
Lilla Marcel

Vid utgången från skolan möter den lille gossen den gamle sågoboksförsäljaren, som rörd af hans armod

skänker honom ett par böcker. Fördjupad i dessa inslumrar pysen och intägar nu i drömmen vid sagoféens hand i
Och med nöje följer en hvar hans vidunderliga sagofärd. i

En debut pà scenen.

PROGRAM 5 ÖRE.
FöREsTÄLLNlNGAR= Hvardagar kr. 6, 1,30 0. 9 e. m. san.- 0. Helga. Manne kr. 2 0. 3,30

e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.
Läktaren och lista plats 50, 2:dra plats 35, 3:dje plats  öre.

71

OBSJ Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
OBSJ Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre. q
III IIIIIIIII!IIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB!!IllIIIIIIUIDIDIIIEIIIIIIIII

7,

D

utvisslade sångardebutanten.

 

 

 

II 7 I? 77 7 i i I! I,

 

 

Linköping 191 1.

Östgötens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain