#5767: Elektro

" mmm

än ,

 

 

 

 

 

 

       

 :inköp-tags 

gicktto-fbiogta

:z 26 REPSLAGAREGATAN 26 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5- NvTT PROGRAMIHVARJE I
. MANDAG OCH TORSDAG f
Meade" så ll se Il se Il se ll se ll fås ll år Il se ll får ll se Ilsk-

PROGRAM 

Fr. o. m. Söndagen den 8 t. o. m. Onsdagen den 11 Jan. 1911.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSIK: af Direktör C. MEGGERLE och fru G. HJORTH: 1) Jeannetta i den gröna skog af Anton Mellbye.
I AFDELNINGEN:

iiäwgäitäågäi 2- ISGHIA- i

, En medelhafvets perla.
I lschia, en till Italien hörande ö i Tyrrhenska hafvet, är
bergig och af rent vulkaniskt ursprung. Monte Epomeo,hufviid-

0
l. l l .. .
harden för de vulkaniska krafterna, hade sitt sista utbrott 1302.
Jordbäfningar förekomma ofta. En sådan anstälde i mars 1881-stor
i skada., och en ännu fruktansvärdare inträffade den 28 juli 1883,
I da nara 2,000 personer omkomma saint badorten Casamicciola

helt och hållet förstördes. Filmen återgifver de omfattade ruinerna
af den "förstörda platsen.

I On bär en ständigt grönskande vegetation, är utomordent-
ligt fruktbar och har det härligaste klimat samt är känd som en

å w ä  w af Medelhafvets Dnaturskönfaste sevärdheter. Omkring 35 mine-
ralkallor finnas pa ön, som årligen besökas af tusentals sjuklingar.
. Sydländsk natur i högsta fulländning.
ll a S an et.

Amerikansk Scenisk konst. (American Biograph).

Mazie har i present erhållit ett guldhallsband af sin fåst- någon olycka har hänt Mazies fästman. Det är dock endast en
man. Just som hon är i färd med att förtjust profva det, anlän- anhållan att de sköla sända en kvarglömd hängmatta till honom.
der en väninna på besök. För att se hur det tager sig ut hänger Mazies väninna har emellertid förloradt halsbandet. Nu kommer
hon det om hennes hals. Mazies moder kommer springande de mest befängda situtationer och allt slutar i skratt, jubel och
med ett telegram till Mazie. Hon är alldeles förskräckt, tion tror fröjd.

Il AFDELNINGEN:
MUSIK: 2) Bagatelle af j. IKHecdynskz-ego.

 i Schweiz, hufvudstad. i

Vackra naturscenerier.

 

 

4.

Sedan 1848 är Bern säte för den schweiziska centralrege- Internationella fredsbyrån, hvilken tillerkänts Nobelska freds-
ringen och förbundsförsamlingen. Staden är belägen på en halfö priset, är som bekant förlagd till Bern, liksom telgrafförvaltning- .
i floden Aar och är en af Schweiz inäst välbyggda städer. Märk- arnas internationella byrå, världspostföreningens internationella
liga byggnader äro: Katedralkyrkan i gotisk stil, Helgeands- byrå, den internationella unionens till skydd för industriell ägan-
kyrkan gamla och nya förbundspalatsen samt mellan dem en derätt byrå, centralbyrån för den internationella transporten rn. fl
väldig kupolbyggnad, Edsförbundets parlament; vidare konstmu- Bern har omkring 120 000 innevånare .
seum, naturmuseum, universitetet, stadsbiblioteket, rådhuset med f t
sitt klocktorn etc. Staden prydes af ett flertal statyer och andra

Intressanta VVstadsbilder.
minnesvärdar. -

Konstfilm! , Konstfilml

Häxan .ii Btitnne Marcel.

Efter slaget vid Poitiers, hvarest konung Johan den gode Han begär intet annat än att få föra eder mot edra verkliga
blef tillfångatagen, gick Frankrike under Karls regering sitt inre fiender. Kvinnan var ingen häxa. Hon betalte endast en gam-
fördärf till mötes. Hans kraftlösa ande förmådde icke att för- mal skuld till Marcel, som en gång frälst henne undan solda-
hindra dess undergång, snarare tvärtom. Utpressningar under ternas piska.
sken af pålagor för rikets bästa hörde till dagordningen. lsyn- Säker på såväl Paris som landets öfriga befolknings hjälp,
nerhet en af Karls rådgifvare, Baron dYAigle, var outtröttlig iatt sammankallar Marcel hufvudledarne till ett möte i Paris rådhus.
uppfinna nya sätt för att ytterligare utsuga befolkningen, isyniier- Såsom tecken skall bäras en röd och blå barett, Paris7 färger. .
het bönderna. Vid denna tid var Etienne Marcel köpmän i Paris Folket drifna till den yttersta nöd, griper nu till vapentoch inför
(år 1350); med kraftig hand grep han sig an folkets sak. . Jean Karls ögon dräpes tre af hans dåligaste rådgifvare. Den uslaste
Maillard såg hur farlig mannen var och beslöt att störta honom. af dem, Baron dlAigle, flyktar till sitt slott där han dock, förföljd
De fördrifna bönderna som under namn af Wargara ströfvade- af det uppretade folket, får sina gärningars lön. Marcel räddar
omkring i skogarne, sammankallade han genom hornsignaler. dock Karl från folkets raseri, genom att på hans hufvud sätta
wEtienne Marcel är icke eder vän, nej det är kungen. Han vill den röda och blå baretten. Böndernas ledare, häxans son, blir
ert väl. .Marcel är förrädare. Han vill eder undergång-a, sade tillfångatagen af konungens trupper. Genom löften och goda ord
han till dem. De tro Maillard och Etiennelockas ut till bönderna. blir upproret stilladt. Då lofven dock ej hålles, är Etienne Mar-
De störta sig öfver höiioni, för att under ropet förrädare döda cel för andra gången i färd med att föra folkets sak, men blir
honom. Då träder en gammal kvinna, af folket kallad för ahåxar, af konungens soldater och sin fiende Jean Maillard brakt om
fram och förklarar, att hans tid ännu icke är utriinnen. -På hans lifvet den 31 juli 1358.
panna år härskartecknet satt, och ni anklaga honom orättvist.

 

 

III AFDELNINGEN:
MUSIK: 3) Boston af C. Meggerle.

Mega? KINEMACOLOR. 

t URBAN-SMITHS PATENT.

(Kinematografi i naturens färger) är en af vår tids märkligaste uppfinningar.Å

Den första dramatiska bild som visats med KINEMACOLOR.
Uppseendeväckande! Intressant nyhet!

6iFlrbetz-ireclotterrj- onstnäirinnan.

Ett intressant skådespel. Spelat af framståeende artister.

Vi få i detta skådespel bevittna en icke ovanlig händelse: att han hört talas om den fattiga fabriksflickan som lär äga en
en dotter af folket som genom sina musikaliska anlag når ryk- utomordentlig vacker röst och han kallar henne till teatern. Hon
tets tinnar inom musikens och sångens värld. Vårt eget lands infinner sig för att profsjunga och består äfven profvet. Direk-
musikhistoria har ju att uppvisa flere sådana asvenska näkterga- tören blir betagen i den unga kvinnas röst och han erbjuder henne

I lars. hvilka från fattigdomen nått ära och ryktbarhet samt dår- engagement. Fästmannen afråder men det hjälper ej Erbjudan-

 

med äfven guld. I det och Iågu-ldetuär för lockande och vår unga sångfågel svarar ja
Vi följas in i ett trefligt arbetarehem. Efter dagens inö- Samt fgaf "1 Vld teatefm- .
dor å fabriken njuter den unga dottern i familjen tillsammans Redan vid första uppträdandet tager hon publiken med

med sin fästman af ljufvva, trolska toner, af musikens harmoni. storm. Här är redan en ny primadonna som firas och beundras.

Ren och vacker om också något oskolad är den unga kvinnans röst. Men trots de nya förhållandena och trots de många frestelserna
Samtidigt uppträder på en af de många teatrarne i världs-- vid teatern blir sångerskan trogen sin barndoms och sin ungdoms

metropolen Paris en för sin härliga sång mycket uppburen konst- älskade och så få vi till sist vara med om hur den firade stjär-

närinna. Allt är klart till aftonens föreställning och publiken. nan några år efteråt i skötet af sin familj njuter hemfridens och

väntar under spänning på den agudomligan som tjusar dem med den sanna kärlekens lycka.

sina toner. Men kort före entrén blir konstnärinnan sjuk "och En hängande, Swärd bild!

hennes uppträdande måste inställas. Da erinrar sig direktoren

 

 

.IV AFDELNINGEN:
MUSIK: 4) Tema med variationer af Herman Schröder.

i

fattning, de gå henne och systern likgiltigt förbi, och i djup för-

O O
7" tviflan sjunker lilla Anna ned på trappan utanför. Dä hade ju
2 n o a s a  sparpengarna användts till ingen nytta. v
, . d Anna åiade, dåhhrån gick ut, lånat elit ochdannat ur styf-
-- -- " mo erns gar erob oc en senare upptäc er vi emkomsten
N är styfmodern ar kärlekslos" barnets oskyldiga tilltag. I vredesmod använder hon handgrip-
Lilla Annas mor ligger på dödsbädden. Hennes Sista hand- ligheter, men öfverraskas af barnens far, som då först får ögo-
ling är att lämna dottern några samlade sparpengar, under all- nen öppna för sin nya hustrus karaktär. Rörd af Annas förtvif-
varlig förmaning att icke röra dem utan att nöden det ound- lade försök att förstärka kassan, sluter han sina barn till sitt bröst
gängligen kräfver. och visar den hårda kvinnan på dörren. Detta gör hon tillsynes
Sex månader förflyta. Vi se lilla Anna pyssla om sin lätt, men väl utanför dörren vaknar hon till besinning om hvad
mycket yngre syster. Då uppenbarar sig den blifvande styfmo- hon verkligen lämnar - ett lyckligt hem. Hennes bättre käns-
dern och betraktas från första ögonblicket med misstro af det lor komma till sin rätt, och då lilla Anna-med systern på armen
förståndiga, äldre barnet. Styfmoderns rätta karaktär kommer ber henne återvända, gör hon detta och lofvar samtidigt sin man
också snarti dagen. att hädanefter ej skall ha något att förebrå henne ifråga om
En dag, då lilla Anna är ute (åch går men? sin halfitysltelr, barfiens och hemmets skötsel. .
får hon å ett ansla läsa om en tä ing, som ommer a å- . , ,
las mellalfi babis ochg hvari 25 dollars utlofvas åt den, som kan u Ett gripande drama ur ett hems historia"
uppvisa det bäst klädda :arne-lt. .bånnla bghöfvpr all-t fötrdvällt bi- 8 -V u
dra till sin lilla s sters s ötse , oc 1 on es u ar sig a e aga . i
i tägflingen. Systeryns utstyrsel måste dock upphjälpas och Anna  k Ö I I I  s 
påminner sig då den väl gömda snarbötslsian, hvars torftåga innet- L
håll hon använder till att öra s s ern i i sina ogon eri as ., ,
klädda baby i världen. Nglen prisdomarne ha icke samma upp- Safdeles 1711111th 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

nunnnnnnnnunnnnnnn PROGRAM 5 ÖRE. nunn-nwnnnnnnnnnnnnn

FöREsTÄLLNinoAR: nvafdagar in. 6, 7,30 0. 9 e. m. sön.. 0. neigd. Manne ki. 2 0. 3,30
e. m. till nedsatta biljettpriser, kl. 6, 7,30 och 9 e. m. vanliga biljettpriser.

I
I
B
 tt - . Läktaren och lista-plats 50, 2f=dra plats 35, 3:dje plats 25 öre. g
  Barn under  år n n g, 35, n 7, 257 :I I)  7, n
I

I

I

I

OBS.! Till föreställningarna efter kl. 6 Sön.- och Helgdagar betala barn lika med äldre.
OBS.I Alla hvardagar kl. 6 äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.
EnEDGE!!!UDDUIJIIIIDUIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIEIIIIIUIDIIIIIIIIIIIDBIIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

 

Linköping 1911. Östgöiens Boktryckeri.

Information

Title:
Elektro
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain