#5762: Continental

i

JJ

 

 

 

 

 

 

   

 

 

.7 a
 "en
1

 

 

Breener c-errrrnrrar.

MLINKÖPING. w

OBS.! Föreställ-ningar tills vidare hvarje Fredag, Lördag och Söndag. 0
Sön- och helgdagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.
Fredagar och Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.
Obs.! Fredagar och Lördagar kl. 6 e. m. äga barn tillträde för 10 öre.

år: I PROGRAM .nd-f ,

För Fredagen 18, Lördagen 19 och Söndagen den 20 Augusti.

MUSIK.
l AFDELNINGEN.

 Marmorbruk i Carrera.

Högst intressant industribild.

Det sköna Italien gifver, som konstens hemland, icke
.allenast idén till konstverken utan äfven materialet. Vi se
arbetarnas nedstigning i grufvan, hvarifrån den råa mar-
morn uthugges och därefter transporteras till fabriken, där

2" T antoline har kärleksfeber.

Mycket komisk och skrattretande.
ll AFDELNINGEN:I

...mn-"a".-ngälågaeiåugåläg.susanna-"a":g

I. att Mätta a guld. i

3
Målande verklighetsskildring i 32 afdelningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

den utskäres, slipas och mejslas. Vidare föras vi genom
fabrikens åtskilliga lokaler, där konsten drifveshandtverks-
mässigt vid bearbetning till grafvårdar och dylikt.

 

 

 

 

l. Den öfvergifna. 17. Ett hjärta af guld.

2. l väntan. 18. Polismannen adopterarebarnet.

3. Grymt behandlad. 19. En andra mor.

4. Förtviflad. 4 20. 7 år senare.

5. Hemmet. i 21. Moder-ns död.

6. En arbetsam moder. 22. Påväg med en beställning.

7. Ett vänligt mottagande. , 23. En misstänkt figur. .
8. Förbi af trötthet. 24. Ofverfallen.

9. Svåra stunder. 25. Polisen åter som räddare.

10. Sex månader senare. 26. En förälskad polisman.

ll. Ett förtvifladt beslut. 27.1 Mötet.

12. Barnet utlägges. 28. Afslaget frieri.

13. Krafterna slut. 29. Bekännelsen.

14. Funnen och omhändertagen. 30. Förenade.

15. Polisens fynd. . 31. Mor och son.

16. Ett missförstånd. i 32. En vacker tafia. V

Gn...=.....=..........nu... m.

g. 
4- lir räxtrerldens intimaste lit.

Ett fotografiskt underverk.
Vi få här se hvad Vi aldrig harfåianlofdf-"eiier Vtil-"frilathobservera direkt ur naturens
outgrundliga rike.
Storartad ögonfägnad.

m AFDELNr-NGEN. -

5.Sinrupprisning e. rattenpoie i England.

Ön En sko på villovägar. (skämt)

lV AFDELNINGEN:

i Den gyllene Morgonrodnaden
eller Rödskinnets dotter.

Spännande! Amerikansk Biografbild. lndiandrama.

Denna film, som inspelats på Missouris stränder af vOrnögag, som är förtviflad öfver detta giftermål,
en del medlemmar af Sioux-stammen, framställer en ung som han ej kan hindra, begifver sig krypande till sin fien-
indianfticka nDen gyllene morgonrodnadensa historia. Hon des läger och enieverar aDen gyllene Morgonrodnadenw.
har af sin fader, wDen enslige Råfvena,b1ifvit bortförlofvad Efter en äfventyrlig flykt upphinnes han af aPanterkloa.
med Sioux-indianarnas höfdig sPanterkloe. Denne motta- aOrnögaw inlåter sig med honom i en envigeskamp
ger en örnfjäder till tecken på sin fästmös kyskhet. Emel- I och besegrar honom, hvarefter han af sin rival erhåller teck-
lertid begifver sig wDen gyllene Morgonrodnadem till aOrn- nen på höfdingevärdigheten inom stammen.
ögaw, hennes hjärtas utvaldes läger och omtalar för honom Segraren för härpå ((Den gyllene Morgonrodnadem
sin faders beslut till sitt tält. - .

x

8.Pen örälskade änkemannen.

Skämt i många sprittande humoristiska poänger.

För kärleken finnes inga åldersgränser. Den gamle ödet för sin son, detta är icke gjort förgäfves, ty denne
änkemannen har blifvit förälskad och föremålet för hans finner genast en väl uttänkt plan. Denna sättes i verkstäl-
kärlek, anses äfven af hans son vara ett passande parti för lighet och lyckas utmärkt. Ankemannen blir itillfälle visa
fadern. Tyvärr befinnes det att den eftersträfvansvärda har prof på sitt mod framför rivalen och som stolt segrare
en annan tillbedjare som föredrages och änkemannen blir mottager han den tillbeddas hand och hjärta som belöning.

bokstafligen slagen ur brädet. Gubben beklagar nu miss-
En skrattsuccés minst sagt.

musiken V utföres ar Diana-rön summer..

OBS.! Egna kompositioner.

 

 

 

. , S
BleETTPRlSER: Söckendagar: 1:a plats 50, 2:a plats 35, 3:e plats 25 öre. Barn under"l2 år: I
1:a plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats 15 öre.

Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.

Rätt till ändring af programmet förbehålles.
PROGRAM 5 öRE.

 

 

 

 

 

 

Linköping, Östgötents borktryckeri, 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain