#5756: Continental

Wi

ll

f

 

 

 

 

w

Ö.

 

DEIFH

B ILJETTPRrsEm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

BInGRAP c-grrlrrrm

see- LINKÖPING. aes .
Föreställningar: Hvardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och helgdagar kl.

2, 3,30, 6., 7,30 och 9 e. m. OBS.!

Alla hvardagar kl. 6 e. m.

äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

 

PROGRAM

fr. o. m. Lördagen den ll t. 0. m. Fredagen den 10 Mars 1911.

 

I MUSIK.
l AFDELNINGEN:

I" De kejserliga trädgårdarna i Potsdam.

(Fin naturbild.)

 

 

 

 

 

 

 

2" Korsikansk ära.
3- En droska som frandrifves (med segel.

 

ll AFDELNINGEN:

à...- J-
n

, E: ..
HMERIKHNSK KONSTFILM.

:E
EXPREssNYHET!

.L .r
I n

Hjortdödaren.

Glänsande indiandrama i 5 akter.

Äter bringas härmed-en indianbild, där den spännande handlingen, den glänsande
iscensättningen och det ypperliga tekniska utförandet med rätta gör det förtjant af beteckningen

ett mästerverk.

Stora Hjorten, Siouxernas fruktade höfding, älskar
den unga fagra nybyggaredottern Mabel Warren. Den
stolte höfdingen besöker nybyggarne, af hvilka endast Mabel
och hennes moder äro hemma. Han öfverlämnar rika skän-
ker af pälsverk, smycken och väfnader till Mabel som för-
vånad emottager dem, men då hon förstår att höfdingen
begär henne till hustru, blir hon förskräckt. Hon vägrar
mottaga de erbjudna gåfvorna, förklarande att hon ej kan
blifva hans hustru, då hon älskar sin unge släkting Stark-
well. Förbittrad lämnar höfdingen blockhuset. Kort efter
återkommer Mabels fader samt Starkwell och Mabels broder,
en ung hurtig gosse. Då Mabels fader erfar Stora Hjortens
besök och det afslagna frieriet fruktar han för dennes vrede,
och då männen återvända till sitt arbete i skogen får Mabels
broder stanna hemma för att skydda kvinnorna om Stora
Hjorten .skulle komma åter. Snart besannas farhågorna.
Då stora Hjorten inser att Mabel ej med godo vill blifva
hans hustru, beslutar han bemäktiga sig henne med våld.
l spetsen för sina krigare öfverfaller han blockhuset. Efter
en kort strid faller Mabels broder, hennes moder bindes
och kvarlämnas i huset medan Mabel bortföres af Stora
Hjorten. Mabels fader och Starkwell, som i skogen hört
skotten ila hem och finna de sårade. Sedan de ägnat dem
den nödvändigaste hjälpen begifva de sig efter indianerna.

Stora Hjorten för den fångna Mabel till sitt läger
och inspärrar henne i sitt tält. Då han kort efter med en
del af stammens krigare begifva sig ut på jakt, uppeggar

- hans svartsjuka hustru de hemmavarande indianerna till att

 

 

döda den bleka kvinnan, som höfdingen vill taga till hustru.
Indianerna släpa Mabel till tortyrpålen och balen år redan

4antänd, då Stora Hjorten återvänder och isista ögonblicket

räddar henne från döden. Mabel inspärras återi höfdingens
tält, men under tumultet har hon lyckats bemäktiga sig en
dolk. Medan vakterna sofvo lyckades hon skära hål i tält-
duken och fly. Snart upptäcka dock vakterna hennes .för-
svinnande och skyndar att tillsammans med några kamrater
förfölja flytingen. Mabel lyckas att uppnå flodstranden,
hvarest hon finner tvenne kanoter, men utan åror. Hon lös-
gör då den ena och låter sig drifva med strömmen utför
floden. Indianerna följa Mabels spår till båtplatsen och då
de finna den ena båten borta, förstå de att hon flytt iden.
Hastigt hämta de åror och springa i den kvarlämnade båten.
Inom kort få de i den månljusa natten Mabels båt i sikte,
som drifver i strömhvirflarna. Med raska årtag närma sig
förföljarna Mabel och denna som inser det omöjliga att und-
komma sätter dolken mot sitt bröst för att ej lefvande falla
i indianernas händer. Då smattrar plötsligt skott från flod-
stranden. Det är Mabels fader och Starkwell, hvilka under
sin spionering på indianlägret sett hvad som försiggick på
floden och lagom lyckas hinna fram till Mabels hjälp. Medan
Mabels fader med sin välriktade eld håller indianerna i
schack, störtar Starkwell sig i floden och lyckas simmande
föra Mabels båt in till stranden, där hon snart år i säkerhet
hos fadern och Starkwell, medan de öfverlefvande indianerna
fly tillbaka till lägret. f

1:a AFDELNINGEN.

l blockhuset. Stora Hjorten gör Mabel
Farhågor. Stora Hjorten håller ord. Ofverfallet.

Warren sin kärleksförklaring. Afslagetfrieri. Höfdingensvrede.

2:a AFDELNINGEN.

De kvarlämnade.

på jakt. Svartsjukan vakar. Mabel vid tortyrpålen.

Två modiga män. Allt för Mabels räddning. Mabel i indianlågret.
Stora Hjorten återvänder.

Stora Hjorten går
Räddad från tortyren.

3:e AFDELNINGEN.
Äter fångad i höfdingens tält. Ett värdefullt fynd. Den modiga Mabel. Flykten. Förföljelsen.

Båten utan åror.
döden än fångenskapen.

5:e AFDELNINCIEN.

4:e AFDELNINGEN. f
På vinst och förlust. l strömmens våld. Månen förråder. lFörföljandet på floden. Hellre
Ett skott i rätta ögonblicket. Hjortdödaren arbetar. Stark-

En öfverraskande syn.

Spännande sekunder.
wells dåd. Räddad.

i

 

än
in;

än;

iE

lll AFDELNINGEN:

xllattialwilntirm på Java.

Intressant och lärorik.

De Iörirollaöe skriöslrorna.

I Skrattsuccés.

jean Pettersson, en ung äkta man, har af en notarie

erhållit en anmälan att han hos honom får hämta ett arf
efter en afliden onkel.
att erhålla arfvet var det - ett par rullskridskor - hans
fasa.
men då upptäcker han att det var förtrollade skridskor.

Men då han väl kommer dit för

Väl kommen hem beslutar han dock pröfva dem,

Han går nu ut på staden och där.in vi vittne till en del
-roliga händelser.

l. Onkelns död. - 2. Testamentet. - 3.

är förtrollade skridskor. - 4. Nu, då jag ätit, tack och
H farväl. - 5. Ertappad.

Musiken utföres fortfarande at den populära och omtyckta

N"

 

 

Orkester-Trion.

 

 

Obs! Dytt program hvarje Lördag.

 

 

OBSJ Söndagar kl. 2 och 3,30 e. m. Billighetsmatiné. Entré: 25 öre för äldre å alla
platser, lO öre för barn åå3zdje plats; barn à öfriga platser samma pris som för äldre.

Efter kl. 6 på Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.

Söckendagar: 1:a plats 50, 2:a plats 35, 3:e plats 25 öre. Barn under l2 år:-

l:a plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats l5 öre.

Rätt till ändring af programmet förbehålles.
PROGRAM GRATIS.

Q

 

 

ll

iF

Ht;

I
IL.g

 

l

 

 

Det

 

 

 

 

 

Linköping, Östgöten boktryckeri. 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain