#5755: Continental

här ,-FWV-h-WM&A . V ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnnnr c-nnTInnnTAL

 

se LINKÖPING. es-

Föreställningar: Hvardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och helgdagar kl.
2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBS.!
äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

Alla hvardagar kl. 6 e. m.

 

Ii."

2.

3. Konslfilm!

 

Sensaiionell expressnghell
5.

ska. Då rollerna,

häraf oftast haft fullsatta hus.

Jim Buxter, grufarbetare i en stor
kolgrufva, firar sitt bröllop med Lizzi,
den vackraste flickan i hela grufdi-
striktet. Jim  både stolt och öfver-
lyeklig öfver sin strålande brud och
observerar ej i sit-t glädjerus lrurkgruf-
ingenjören tydligt visar, att .äfven han
delar Jims beundran för den. vackra
bruden. Hon mottager visserligen
med isande k-öld hans nargångna hyll-
ning, men detta upptander endast yt-
terligare hans: lidelse och då han slut-
ligen tillsammans med de öfriga gäster-
na bryter upp, hviskar han i hennes
öra, att hon trots allt skall blifva hans.
Med afsky och. rädsla ser Lizzi efter
honom, men flölrtrvöistar på sin pråktige
man, han skall nog veta att beskydda
hen-ne mot alla faror.

Några dagar senare .år Jim sysselsatt
med .sitt arbete i gruifvan. Hårunder
råkai han blifva skild från sinafkam-
rater. Plötsligt strömmar solljuset in
genom ett hål som Jim slagit i berg-
väggen. Försiktith utvidgar han öpp-
ningen, såÅ han kan krypa ut gen-om
den, och snart står han ute 1 Guds fria
natur, men på ett helt annat stalle än
dår, hvarest den egentliga mingången

6.

Då Svensson är en inbiten

BILJETTPRISER:

 

 

Detta är det mest framstående kinematografiska konst- H
verk, som utkommit inom kinematografien.
liga bilder, som hittills visats å BlOGRAF CONTINEN-
TAL, ha merendels varit amerikanska, franska och italien-
alltid utförts af de mest framstående
sceniska konstnärer, ha bilderna alltid varit de mest först-
klassiga, och har BIOGRAF CONTINENTAL med anled-

IfROC-ififlltle

in. n. m. LindngnnI den 25 Fann. t. n. ni. Fredagen den BMans 1911.

.MUSIK

SPIONEN.

 

. En mönstergosse.

Säsongens slörsla slagnummizrll

grufarbefame kunna få ufsfå.

De konstnär- glänser allt, hvad

den världsberömda

ar belägen. Hurra! Han har funnit
en ny, hittills okänd ingång till giruf-

van, en upptäckt som kan vara vard
mycket. No-ga märker han stallet och

återvlander sedan till kamraterna, som
börjat blifva angelliga Iöfver hans bort-
varo. Han berättar dem sin upptäckt
hvilken väcker deras jubel, men nekar
låmna narmare upplysningar. Nästa
dag kallas Jim till örfveringeniören,
som erfarit hans upptäckt, menJim
vägrar lamna några upplysningar, då
öfveringeniören ej vill betala tilll-:ack-
ligt därför.

Då Jim efter sitt besök hos Öifverin-
genieren kommer hem, finner han sin
hustru borta. Ängslig genom-söker han
bostad-en och finner då en lapp, på hvil-
ken kort och godt meddelas, att hans
hustru -öfvergifvit honom därför att
h-on ledsnat på deras samlif. Då Lizzi
för Jim omtalat ingcniörens hotelselr,
inser han strax att denne bor-utfört
hustrun. Förtviflad teh rasande ochi
ständigt ropande på sin hustru, ilar
han till grufvan, hvarest arbetarne just
aro samla-de. En af dessa tillkastar Jim
ett glåpord, och utom sig af raseri slår

 

ungkarl
för allt i världen afstå sin gyllene frihet, änskönt han in-
ser förtjänsterna att hafva en ledsagarinna genom lifiel och
allra hälst när garderoben behöfver tillses,
får Svensson ett genialt infall som också lyckas, så att

Musiken utföres fortfarande ai den populära och omtyckta

nr
Obs! Dytt progra

 

 

 

Jim honom till marken. Blodande och

vill han icke

inga hål finnas.
l sin vånda

Orkester-Tri

m hvarje

 

,..-"=

i N åordby. Vacker Hiaturbild.)

gckei väsen för ingen line

eller allt för att unclkommaW svärmoclern.
Hejdlöst spektakeli långa banor.

Konstfilml

Storartad sensationsbild i 47 afd, från tiden närmast före rysk-japanska kriget.
Säsongens hittills praktfullaste och mest spännande bildserie.
OBS.! Utan konkurrens. OBS.!

, PERSONERNA:
General Makaroff . . . . . . . . . . . . . .. Herr C. Alstrup.
Wera, hans dotter . . . . . . . . . . .. Fru Ellen Aggerholm.
Kapten Hiroso, Japansk officr Herr Svend.
Spionen Mr Jackson . . . . . . . . . . .. Herr Albin Neuss.
1. -l r Jackson för-klädd som kines in- 17. Spionen erbjuder generalen foto- 32. Vlera-s förtviflan.
i tränger i japanska fästningen. grafierna mot en svindlande pen- 33. Wera-s bref till kapten Hiiroso.
2. Fåstningens Viktigaste punkter fo- I ninigsuimma. 34. Mötet.
fotograferas. 18. Generalen antager erbjudandet. 35. "Jag .älskar mitt fosterland mer
3. Skildtvakten upptäcker spionen. 19. Kapten Hiroso förföljer spionen. .ån allt annat".
4. Ett alarmskott. 20. Tvekanrpen. 36. Hiroso hemma hos 1sig
5. Förföljd. 21. Kapten Hiroso sårad. 37. Ordern. i
6. Spionen kastar förkladnaden. 22. Hiroso tager sin tillflykt till sin 38, Krig har utbrutit,
7. Spionen öfver-listar soldaterna. älskade. 39. I st-oftet för symbolen af sitt fo-
8. F-Öirkl-äidnaden upphittas af solda-  Spionen och generalen hördes kom- Sterland,
terna men bringar intet ljus i ma. 40. Det provisoriska lasarettet.
saken, 24. Nu  det hög tid att handla. 41. Wera som .sjuksköterska
9. Stor bal hos general Makaroff. :5. "Allt för faderneslandetw. 42. De sårade inbäras. i
10. Kapten -Hirbso förälskad i .gene- 26. Lönndörren. 43. .ll-land de särade år kapten Hiro-so
ralens dotter. 27. Framkallningen af plåta-rna be- 44.. En öm syster, I
11. En viktig underrättelse. gynnes. - 45. Återseendet.
12. Depesche-n. 23. Upptagna af sitt arbete mama de 46, Försoningen på dödsbäddpn
13. Hirioso1 u-ttyder chiffern. ej att Hir-oso inkommit i rummet. 47. HI döden kan Östern Och "Vä-Stern
14. Störd i sin viktiga sysselsättning.. 2.9. En rask handling. förenas och försenas". I
lö. Generalen och spionen. 30. Kaptenen flyr med plåtarna.
16. En oianad lyssnare. [31. Lurade.
"4.

(skämt)

Konsifilm!

D h I I o
en nmlign mingnngnn.
Öen sfora grufolyckan i en af de engelska kolgrufvorna, som visar hvilka olyckor

Nu ha vi lyckats att skaffa en bildserie, som öfver-

som hittills visats på området. Denna

gång är det Danmarks mest beryktade aktörer, som visa
hvad de duga till och som särskildt engagerats, för in-
spelandet af denna storslagna och spännande bildserie, af

filmsfirman Nordisk Films Compani.

medvetslös bortbares den slagine, me-
dan kamraterna flangsla Jim. Gruf-
ågarne .ngo stranga ooh1 Jim dömes till
långvarigt fängelse.

Medan Jim sitter fängslad inträffar
en explosion i grufvan som förstör ut-

gången, De i grufvan innestangda ar-
betarne .äro räddnin-gslöst förlorade.
Då erbjuder öfveringeniö-ren Jim fri-

heten om han visar vagen till den af
honom funna ingången. I spetsen för
raddningsmanskapet beigifver sig Jim
dit och intranger i grufvan. En af de
forsta han träffar dar  hans fiende,
ingenioren, orsaken till alla hansli-
danden. Jim ville störta sig öfver ho-
nom, men då han ser honom hjålplös
och sårad iöfvervinner han sig själf och
söker med styrkande medel återkalla
honom till medvetande. Han. lyckas,
men ingeniören år döende. Då igeni-
ytired] igenkanner sin hjalpare, beder
han honomom förlåtelse för hvad ondt
han gjort honom och meddelar hvarest
han håller Jims hustru fången. Jim
ilar till det uppgifna stallet och snart
äro man och hustru lyckligt återföre-
nade.

Då Svensson höll sgförening.

han utan utgift kan glädja sig åt att hafva en garderob
där bästa ordning råder, och där icke en knapp felas,

Idén rekommenderas alla ungherrar.

0D. .

 

 

Lördag,

 

 

 

 

1:a plats 50, 2:a plats 35, 3:e

PROGRAM GRATIS.

OBS.! Söndagar kl. 2 och 3,30 e. m. Billighetsmatiné. Entré: 25 1,öre för äldreåå alla

platser, lO öre för barn å 3zdje plats; barn å öfriga platser samma pris som förläldre.
lfter kl. 6 på Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.
Söckendagar:
1:a plats 35, 2:a plrts 25, 3:e plats 15 öre.
Rätt till ändring af programmet förbehålles.

plats 25 öre. Barn under l2 år:

 

 

Linköping, Östgöten boktryckeri, 15-11.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain