#5753: Continental

r Ä:

 

 

 

 

 

4.ull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bleennr c-gnrlnnn-rnn

see uiNKöPlNo. w

Föreställningar: Hvardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och helgdagar kl.
2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBS.! Alla hvardagar kl. 6 e. m.
1äga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

jr: Pros Rfm
fr. n. m. Lördagen den 18 t. n. m. Fredagen den 21 Mars 1911.

M USA! K.
l AFDELNiNGEN:

1- -f   NIAGARA

Världens mest berömda vattenfall. - Storartade naturscenerier.
Vattenfallet har den stora bredden af 300 meter samt en höjd af 30 meter.

  wäåäåååäåäåäåg

Sensationellt! Detektivdrama Sensationellt!

2"Det ödesdigra fingeraflryckel

i 34 stora afdelningar.

l. l baron von Brandenfels villa. 2. De nygifta. 18. Linjerna stämma precis. 19. lntet tvifvel. 20. Nu
3. Lycklig i det fridfulla hemmet. 4. Baronens vän som raskt till beslut. 21. Misstanken skall ännu ej förrådas.
gäst. 5. Den egentliga arbetskraften. 6. En dålig vän. 22. Brefvet. 23. von Roben antager inbjudningen.
7. Förföljd med kärleksförklaringar. 8. Tvingad att regla 24. Baronen beväpnar sig. 25. von Robens ankomst.
dörrarne för honom. 9. Skälfvande af vrede. 10. von 26. Automobilturen. 27. Färden tycks blifva lång. 28.
Roben beslutar hämnas. 11. En hemsk öfverraskning. lvon Roben börjar finna färden tråkig. 29. Man nalkas
12. Tjänstefolket rusar till hjälp. 13. Hvad är att göra? målet. 30. Ett försök till flykt. 31. Hands up! 32.
14. Fingeraftrycket. 15. Återigen på besök. 16.. von Den sista förtviflade ansträngningen. 33. Detektiverna öfver-
Roben skadar sig. 17. Grefven jämför fingeraftrycken. rumpla. 34. Brottet straffas.

QQQEQQQQQQQQQQQQ

ll AFDELNINGEN:

lien nye thnndsnldnten.

Den unge hr Lak har förälskat sig i amtmannens Lak måste nu spela sin roll och deltaga i manövern. Att
dotter, men skyndar sig att taga till flykten, då amtman- detta icke blef särdeles lyckligt, framgår däraf, att amtman-
nen öfverraskar honom. Amtmannen släpper sin blod- nen igenkänner honom. Brandmanskapet får sina kläder
hund efter den flyende, hvarvid Lak skyndar inåen brand- genomblötta och amtmannen en ordentlig afkylning.
station och slår allarm till sprutövning hos amtmannen.

4" air air vyer från Killa. V de ole

En intressant och underhållande bild.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lll- AFDELNINGEN:

5. , i l o
, En gamma sang.
En stämningsfull och fängslande skildring ur lifvet, om huru två genom
rikedom och börd vidt skilda människobarn finna hvarandra.
1. Den rike amerikanaren. 6. Afskedet.
i 2. Brudgummen. 7. Svår att ej läsa dessa-rader förrän på sjön.
3. Frestelsen. 8. Tillgif och glöm mig. "
4. Millionären och fiskaren. 9. Synen.
5. Jag älskar er dotter och anhåller om hennes hand. 10. Han kunde icke glömma.
6.

- v N I o I dl
-
Herr Lehman tror att hans fru bedrager-honom och syn på en gammal professor som just setat på bänken och
har räknat ut att om de båda älskande sätta sig på en ny- som är alldeles nedsmutsad med färg, anhåller honom och
målad bänk skall han ovillkorligen få tag i hennes älskare, för honom till Lehman; då Lehman märker misstaget blir

genom att målarfärgen fastnat på dennes kläder. han ursinnig på detektiven och slungar honom ut genom
Han ger en detektiv hand om uppdraget, denne får fönstret.

usikon utföres fortfarande ai don populära ooh omtyckta
w Orkester-Trion.

Obs! Dytt program hvarje Lördag.

 

 

 

 

 

 

OBS.! Söndagar kl. 2 och 3,30 e. m. Billighetsmatiné. Entré: 25 öre för äldre å alla

platser, 10 öre för barn å 3:dje plats; barn å öfriga platser samma pris som för äldre.
Efter kl. 6 på Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.
BILJETTPRISER: Söckendagar: 1:a plats 50, 2:a plats 35, 3:e plats 25 öre. Barn under l2 år:
1:a plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats "15 öre. I
Rätt till ändring af programmet förbehålles.
PROGRAM GRATIS.

 

 

 

 

Linköping, Östgöten inoiitxqrczixerit 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain