#5752: Continental

-
s) JJ:
ir

 

 

 

 

 

 

 

Föreställningar:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bmennr c-qrnrnnl.

I es LINKÖPING. fee .

Hvardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m.
2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBS.!
äga barn och skolungdom tillträde för endast lO öre.

 

Sön- och helgdagar kl.
Alla hvardagar kl. 6 e. m.

 

 

.Hr

 

. I sanning förtrollande är omgifningen af denna stad vid
foten af Vesuvius. .Kustens vackra linier, marken i sin färgprakt,
vågorna omgifna af klippor, den hemskt flammande -bergtoppen
- allt detta stämplar Neapel som ett ((Mekkae.. l dag skall
ångaren ((Regina -Elenae föra oss till den ungefär 30 kilometer
söder om Neapel belägna ön Capri. Målet för vår utflykt, det

2.

Ramon, en ung Mexikanare, finner under ett af sina ströf-
tåg den sköna Mannella, dotter till den rika Don jose, liggande
svårt sårad på marken efter att ha störtat från sin häst och läm-
nar henne naturligtvis nödig hjälp.

Han förer henne till föräldrahemmet och i Mannelas hjärta
vaknar snart en häftig kärlek till lif för sin räddare, Afven Ra-
mon kan ej undgå Amors pilar och de älskande söka nu genom
hemliga möten få tillfälle till ömma förtroendeutbyten. I

Vid ett sådant sammanträffande öfverraskas de af Don
josé, som uppbragt öfver de ungas förtrolighet, hårt afvisar Ra-
mon, då han ej vill veta af någon förbindelse dem emellan.

Den unge Ramon lyder och aflägsnar sig. Mannela där-
emot börjar nu tyna af och insjuknar samt vill nu endast i döden
se en befriare.

josé, som är innerligt fästad vid sitt barn, tillkallar en
en läkare med rykte om skicklighet. Denne finner snart det

3.

Herrskapet Durands kakelugn har dåligt drag. Den utspyr
vid hvarje försök att råda bot härför tjocka rökmoln öfver de
båda till eskimåer utklädda äkta makarna. Förtviflad uppsätter
herr Durand ett tillkännagifvande på sin dörr, däri han meddelar
att han önskar få sotning utförd. Två storväxta sotare anmäla
sig och" sota den gensträfviga kakelugnen.

Andtligen. Den af köld darrande fru Durand närmar sig
eldhärden, där hennes man som bäst håller på att tända en brasa,

Unge Blll Jones från Texas är en i alla hänseenden hur-
tig och duktig ung man, som med lätthet kan häfda sin ställning
som nummer ett i alla de färdigheter, som en ung man har bruk
för i Västern. Han har dock ett ledsamt fel, han tåler ej se
någon lida orätt och sker det i hans ås n, måste han ingripa
för att hjälpa den förorättade. Detta far man ej gerna ute i
Västern, där man hälst bör nöjas med att passa sig själf och ej
lägga sig i andras saker. Men, som sagt, detta kan ej Bill och
följden blir att han skaffar sig en hop fiender på halsen. "

Bill söker och får plats som cowboy hos farmaren Villiam,
hvarest han snart blir allmänt omtyckt, tack vare sin duglighet
och sitt briljanta uppförande. Endast en ser med onda ögon
på Bill, det är den dolske Pat, som länge har gått och svansat
för farmarens dotter, jessie, och nu menar att han också måste
visa Bill att denne gjorde klokast i att ej komma i hans väg.
En dag då Pat är ensam hemma med flickan, söker han göra
sin Ifförmenta rätt gällande mot henne, och då hon tillbakavisar
honom, blir han brutal. Till all lycka återvänder Bill hem och
ser Pats uppträdande. Som en blixt kastar han sig öfver uslingen,
slår honomitill marken och befriar den unga flickan. Detta
Bills uppträdande var naturligtvis nog för att väcka Pats hat
och värre blir det då den försmådde friaren en dag öfverraskar
sin fiende tillsammans med Jessie och af deras uppförande ser
sin misstanke bekräftad, att Bill vunnit hennes hjärta. För feg

 

 

Landskapet Berchtesgaden ligger i Salzburgalperna och
hör till Bayern. Det är fyllt af väldiga berg, hvilkas högsta
toppar heta Schönfeldsspitz (2,651 m.), Selbhorn (2,655 m.) och
Watzmann 2,714 m). Vi göra här besök i dess tre hufvuddelar,
Seethal med de två sjöarna Obersee och Köningssee,Wimbach-
thal och Hinterseethal. Man kan svårligen tänka sig något mer

7.

W

OBS.!

BrLjErTPRrsER=

 

PROGRAMI

fr. o. m. Fredagen den 31 Mars t. d. m. Fredagen den 7 April 1911.
. 

1" En utflykt till den underbara "Blåa grottan".

 

 

l

 

 

 

 

Söndagar kl. 2 och 3,30 e. m. Billighetsmatiné.

platser, lO öre för barn å 3:dje plats; barn å öfriga platser samma pris som för äldre,

" Efter kl. 6 på Sön- och, Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre.

Söckendagar:H lVl:a"fplats150; 2:a1 plats 35, 3:e plats 25 öre.
lza plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats 15 öre.

-Rätt till ändring at programmet förbehålles.
PROGRAM GRATIS.

H.
f

 

 

underbaraste på denna härliga ö, är den bekanta ((Blåa grottam,
hvilken ingen turist vill undgå att besöka. - Som med tusen
och åter tusen blåa safirer smyckade lysa väggarne, och ingen.
som kommer hit skall någonsin glömma anblicken. Vid åter-
färden till Neapel fastgöres båtarne vid ängarens akter och resan
företages under en bedårande solnedgång.

Mexikanerskan.

ondas rot och underrättar fadern om att i händelse han fram-
härdar i förbudet mot sin dotters förening med Ramon har han
snart ingen dotter mera i lifvet.

Efter en inre kamp segrar clock faderskärleken och Don
josé beger sig själf af, för att uppsöka Ramon. Denne som ej
kunnat sofva af kärlekskval har låtit till sist sömnen öfverraska
sig då han sitter vid bordet och har nu en förfärlig dröm. xeHan
ser Mannela svårt sjuk öfver att ej ha kunnat öfvervinna faderns
motstånd och ligger hon nu där döende. Fadern väckt af sam-
vetskval störtar nu upp för att uppsöka Ramon. Efter en vild
ridt komma de till hemmet och finna Mannela liggande död.

Nu vaknar Ramon vid att josé står framför honom, upp-
fordrande honom att följa sig enär Mannela väntar honom. Glad
lyder Ramon budet och finner Mannela visserligen sjuk, men
blir af glädje hvarje dag allt bättre tills den dag randas då de
som lyckligt par sätta bo.

Ein-väl sotacl kaikelugn.

då hon plötsligt blir vittne till, hurusom den stackars hr Durand,
liksom dragen af en osynlig makt, försvinner upp genom skor-
stenen. De öfriga i rummet befintliga föremålen taga inom kort
Samma väg, ja, äfven fru Durand, som vore hon ett halmsträ.
Sannerligen är icke draget nu väl starkt. Portvakten och gran-
narne, som ditlockats af bullret, försvinna äfvenledes på samma
mystiska sätt.

n AFDELNINGEN;
Amerikansk vildvestbild.

Mannen irdn Texas. I

Dramatiskt skådespel.

att våga möta sin fiende i öppen strid, söker Pat tillfälle att på
annat sätt komma honom till lifs och ett tillfälle därtill yppar
sig helt oväntadt.

Ett polismeddelande anländer till orten om att en farlig
brottsling eftersökes. Pat skyndar till sheriffen och säger sig
hafva starka misstankar om att Bill jones är den eftersökte.
Denne häktas och sheriffen ger befallning om att han skall föras
till den aflägsna guvernementsstaden. Nu triumferar Pat, som

.är herre på täppan och hoppas kunna begagna tiden medan Bill

är häktad för utförande af sina anslag mot farmaren och att be-
mäktiga sig jessie.

Bills häktande väcker den största uppståndelse på tarmen.
Ingen vill vtro honom vara den efterspanade och slutligen beslu-
tar farmaren bekosta det dyra telegrammet till staden för att få
närmare upplysningar. Svaret är kort och godt. Den efterspa-
nade är funnen och har erkänt. Bill är alltså oskyldig och Pats
anslag om intet. av

För alla sina oförskylda lidande har Bill ju rätt att vänta
någon uppresning och han färden bästa, genom-farmarens sam-
tycke till hans förlofning med jessie. Med fröjd och gamman
firas denna, medan Pat, som nu är fullständigt afslöjad, för-
ständigas att snarast möjligt försvinna från orten, såvida han ej
vill löpa risken att blifva lynchad,

lll AFDELNlNGEN:

.De lurade exekutionsbetjänterna. I.

(Komisk.)

6" Frånr fillpernasI fjäll och dalar.

En turistfärd i Berchtesgaden.

underbart vackert än dessa granna alpsjöar, kransade af höga
fjäll. Också är Berchtesgaden ett kärt tillhåll för turister, något
som f. ö. framgår af den lifliga trafiken å alpsjöarna.

Vi göra också en titt i .den vackra luftkurorten Berchtes-
gaden en af Europas förnämsta.

(Roble som luftseglare. (kemisk)

Musiken utföres fortfarande at den populära ooh omtyckta
Orkester-Trion. "

 

 

Obs! Dytt program hvarje Lördag,

 

 

Entré: 25 öre för äldre å alla

Barn under l2 år:

fil

k.

 

 

 

 

 

 

Linköping, Östgöten boktryckeri, 1911.

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain