#5751: Continental

.  1 i.. f -

" XII-:7,1 ., -
I .... m .x .7. .P 1
.  ,

 

 

 

 

 

"se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breeeer cprrrrerrer.

see LINKÖPING. aee r

Föreställningar: Hvardagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och helgdagar kl.
2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Alla hvardagar-kl. 6 e. m.
yäga barn och skolungdom tillträde för endast 10 öre.

PROGRAM

fr. e. m. Lördagen xden 8 t. e. rnI Torsdagen den 18 April l9ll.l

MUSIK.

l AFDELNINGEN:
En storartad naturbild: t

En högtjärllstur iv Norge.

i Härliga .I vyer med blänkande fjällsjöar, grönskande fjällsluttningar omväxlande med. hvita björkdungar, skummande
forsar, sprmgande backarl och de idylliskt liggande fåbodarna inbäddade i den lummiga grönskan.

 

 

 

 

 

I

Am. Konstsim: i Am. Konsrfirm.

2" Det starkare könet.

Laura jackson, 11ett stackars värnlöst barn kommer till stor- , Bokföraren blir svartsjuk på den nye stenografen, som tycks
staden för att söka sysselsättning, men tycks det till en början komma så bra öfverens med den andra kvinnliga stenografen
vara henne alldeles omöjligt att finna någonting att göra. Hen- och för att söka få Laura att försättas från sin plats, smusslar
nes pengar börja att minska och har hon hört att en manlig han ner några räkningar i hennes .rockfickon men Laura har
stenograf betalas med 15 dollars i veckan och en kvinnlig bara upptäckt det hela och låter icke föra sig bakom ljuset. Bokhål-
med 3 dollars. För sina små besparingar köper hon en herrut- laren blir förtviflad och slår till sin rival så att hon faller till
styrslelI .i hvilken hon klär sig för att dymedelst söka erhålla en golfvet. Laura börjar gråta, hvilket allt blottar henne. Hon sän-
anställnmg. Hennes intagande apparition och sätt gör att hon des till sjukhus då man tror att hon inte är normal. Hon blir I
snart erhåller en stenografplats på ett kontor. Hennes kvinnliga dock hastigt fr-isk igen och iförd kvinnokläder kommer hon så
kollega, den andra stenografen blir förtjust i henne (honom), åter och blir till sist gift med sin chef.
och har hon rysligt svårt att dölja att hon är en kvinnlig kamrat. "

r saseesessessea

rr AFDELNINGEN:

3- NYÅRSPRESENTEN.

Ett af sprittande galghumor genomsjäladt nyårs-spex.

Staden Ra venna..

Staden Ravenna är belägen 10 km. våg från Adriatiska I dit. Staden stod dock först i sin blomning då kejsar Honorius
hafvetsfkust. Ravenna är en betydande stad för italien och 404 kom och förlade där sitt residens. Den smyckades med
troligen anlagd af Etruskerna. Staden kom senare iCrallier- stora palats och en mängd kanaler. Också hafva Odoakervoch
nas händer och sedan i Romarnes. Augustus anlade hamnen Theodorich den store residerat här. I I
Portus Clasias, lät göra kanal från Po upp genom staden och . Af berömda minnesstoder må nämnas Theodorichs graf
gjorde Ravenna till stamort för adriatiska flottan. Ravenna blef och diktaren af komedien ((Dantee.
så provinsen Flamias hufvudstad då Iden heliga Apollinaris kom i

4.

geessesseeeeese s

lll AFDELNINGEN:

5. flighei Vara;- fjäw

Två bröder Klas och Henrik båda fiskare draga vid godt
mod ut på sin vanliga fisketur. Under deras arbete härmed
finner Klas på ett grundt ställe en liten järnlåda. Då bröderna
gemensamt öppna densamma finna de en oerhörd rikedom re-
presenterad af perlor och guld. l den första glädjen delar han
med sig åt brodern Henrik och denne mottager glad sin
andel. Under tiden börjar Klas ångra sin frikostighet och bör-
jar nu fundera öfver huru han skall kunna komma i besittning
af den bortgifna delen. Klas insomnar nu och ser i drömmen
huru han smyger sig in i sin broders kammare, där sökande
skatten då brodern rör sig slår han honom med några kraftiga

Ö. Tentelini lär si spela trumpet.

T. är begåfvad med en mycket stark röst och stör alla Till följd af brefvet börjar nu T. sina öfningar på gatan,
husets innevånare. De vända sig till världen och fordra att T. men detta går inte utan han måste vända om hem. Man har
köres ut på gatan. Värden skrifver därför till honom: ((Herr T., hållt vatten i hans trumpet och under det han ligger och sofver
då er röst och musicerandet på Eder trumpet stör mina hyres- rinner vatten ur trumpeten1 öfver honom, så att hela sängen
gäster, måste jag bedja Eder att låta bli Edra studier, om inte, seglar, allt är genomvått och husets befolkning skyndar dit för
måste jag visa Er ut ur mitt hus. Vårdena) att ytterligare straffa T.

Obs! nytt Program hvaer Lördag"

OBS.! Söndagar kl. 2 och 3,30 e. m. Billighetsmatiné. Entré: 25 öre för äldre å alla
platser, 10 öre för barn å 3:dje plats; barn å öfriga platser samma pris som för äldre.

Lfter kl. 6 på Sön- och Helgdagar äro biljettpriserna lika för barn som för äldre. I -
BILJETTPRISER: Söckendagar: 1:a plats 50, 2:a plats 35, 3:e plats 25 öre. Barn under 12rår:
1:a plats 35, 2:a plats 25, 3:e plats 15 öre.

Rätt till ändrmg ai programmet förbehålles.
PROGRAM GRATIS.

 Långfredagen ingen föreställning.

 

slag hvarpå han tager den isängen befintliga rikedomen. Denna
kan dock ej skänka Klas samvetsfrid utan irrar utan mål om-
kring platsen för dådet, som nu af polisen upptäckes. Klas
fängslas och slåpas till häktet. Nu vaknar han, allt år ju blott i
en dröm, men, men jo, huru förskräckligligt, kallsvetten pärlar
på Klas panna. Han låter dock drömmen blifva sig till en var-
ning och berättar densamma för sin broder, hvarpå de genast
begifva sig till polisen, för att där deponera det hittade godset
som varit nära att bringa dem till förbrytare iförvissning om att

i Ärlighet Varar längst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linköping. Ösesäsan boktrgckeri. 1911:,

Information

Title:
Continental
Printed year:
1911
Place:
Linköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain